Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
48. schôdza výboru
Číslo: CRD-1860/2018
167
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 11. októbra 2018
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o návrhu zákona podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A.k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za gestorský výbor pri rokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Eleméra Jakaba, Ladislava Bódiho a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158);
B.u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Igora Chomu, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru