Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
50. schôdza výboru
V ý p i s
zo zápisnice z 50. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie konanej 10. októbra 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie
prerokoval 10. októbra 2018 na svojej 50. schôdzi "Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z .z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032)
Za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky - navrhovateľov návrh uviedol poslanec Ján Budaj.
Spravodajkyňou výboru bola poslankyňa Anna Zemanová.
Po rozprave výbor na návrh spravodajcu hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo prítomných 11 poslancov.
Za návrh predneseného uznesenia hlasovalo 5 poslancov, 6 poslancov sa hlasovania zdržalo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výboru predseda výbor
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
50. schôdza výboru
CRD: 1138/2018
N á v r h
214
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 10. októbra 2018
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032) schváliť.