Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
50. schôdza výboru
CRD:1569/2018
203
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 10. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) s týmito pripomienkami:
1. V čl. I, § 4 ods. 5 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad“.
Legislatívno-technická úprava, terminologické spresnenie navrhovaného ustanovenia.
2. K čl. I, § 6 ods. 2
V § 6 ods. 2 sa slová „poverená osoba“ nahrádzajú slovami „právnická osoba poverená ministerstvom životného prostredia19) (ďalej len „poverená osoba“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19)
§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Nasledujúce odkazy spolu s poznámkami pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Návrhom sa upresňuje, kto je poverenou osobou a zavádza sa legislatívna skratka.
2
3. V čl. I, § 6 ods. 2 sa slovo „získaným“ nahrádza slovom „získaných“ a slovo „predkladá“ sa nahrádza slovami „ predkladá ju“.
Legislatívno-technická úprava a gramatická úprava.
4. V čl. I, § 8 písm. b)
V § 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu svojej pôsobnosti“.
Navrhuje sa upresnenie kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v oblasti kontroly obmedzenia činností uvedených v § 3 ods. 3 návrhu zákona.
5. V čl. I sa § 15 dopĺňa odsekom 4 ktorý znie:
„(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch23).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúci odkaz a poznámka pod čiarou sa primerane prečísluje.
Legislatívno-technická úprava, doplnenie absentujúceho ustanovenia týkajúceho sa procesnej úpravy prejednávania priestupkov.
6. K čl. I - § 16 ods. 1 písm. j)
V § 16 ods. 1 písm. j) sa za slovami „ktorým sa“ vypúšťa slovo „podstatne“.
Legislatívno-technická úprava. Návrhom sa zosúlaďuje ustanovenie § 16 ods. 1 písm. i) s ustanovením § 3 ods. 3 písm. c).
7. V čl. I sa § 16 dopĺňa odsekom 6 ktorý znie:
„(6) Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje správny poriadok.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
24) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúci odkaz a poznámka pod čiarou sa primerane prečísluje.
Legislatívno-technická úprava, doplnenie absentujúceho ustanovenia týkajúceho sa procesnej úpravy prejednávania správnych deliktov.
3
8. K čl. II za bod 10 sa pripája bod 11, ktorý znie:
„11. Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18c
Prechodné ustanovenie k zmene účinnej od 1. januára 2019
Povinnosti prevádzkovateľa športoviska podľa § 10 ods. 7 prvej vety sa plnia prvýkrát do 15. februára 2020, pričom sa vychádza z údajov za rok 2019.“.“.
Doplnenie prechodného ustanovenia sa navrhuje z dôvodu rozšírenia okruhu povinných subjektov o prevádzkovateľa športoviska, ktorý doteraz ukladané povinnosti nemal. Týmto sa zabezpečí, aby uložené povinnosti neboli sankcionované retroaktívne.
9. K čl. III pred bod 1 sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
„1. V § 4c ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v hydrogeologických rajónoch“.
2.V § 4c ods. 7 písm. a) sa slovo „množstvá“ nahrádza slovom „zdroje“.
3. V § 4c ods. 8 písm. b), § 4c ods. 14 a v treťom bode prílohy č. 1a sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná úprava novelizačného bodu 1 precizuje ustanovenie o hodnotení stavu podzemných vôd, ktorý sa komplexne vykonáva v útvaroch podzemných vôd a nie v hydrogeologických rajónoch. Navrhovaná úprava novelizačného bodu 2 rieši pripomienku Európskej komisie k otvorenému konaniu 2013/2090. Ustanovenie § 4c ods. 7 písm. a) sa zosúlaďuje s pojmom využiteľný zdroj podzemnej vody podľa § 2 písm. x). V bode 3 sa upravuje vnútorný odkaz, čo súvisí so zmenou navrhovanou v bode 5 tohto pozmeňovacieho návrhu.
10. K čl. III za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 81 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa rieši súlad s § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3, podľa ktorých súčasťou Vodného plánu Slovenska programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov a nevydávajú sa nariadením vlády.
4
11. K čl. III za bod 4 sa pripája bod 5, ktorý znie:
„5. Za § 83b sa vkladá § 83c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83c
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.“.“.
V nadväznosti na vypustenie písmena j) v § 81 ods. 1 zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z. Programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov súčasťou vládou schváleného aktualizovaného Vodného plánu Slovenska.
12. Za článok III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 216/ 2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 5 písm. a) sa slová „mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch“ nahrádzajú slovami „mŕtvych ramien a odstavených ramien“.
2.V § 15 ods. 1 písm. c) a v § 42 ods. 1 písm. j) sa slovo „situáciách“ nahrádza slovom „udalostiach“.
3.V § 43 odsek 2 znie:
„(2) Pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách, pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách na podnikanie v osobitnom režime, pridelenie ostatných vodných plôch na podnikanie v osobitnom režime a malé vodné nádrže osobitne vhodné na chov rýb vyradené z rybárskeho revíru z dôvodu ich využitia na hospodársky chov rýb jednotlivým osobám podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 ostáva naďalej v platnosti, ak si vlastník alebo nájomca neuplatní právo podľa
§
4 ods. 8
a
9
,
§ 33 ods. 2
a
§ 34 ods. 1
.“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
K bodu 1
Úpravou ustanovenia § 13 ods. 5 písm. a) sa rieši nesúlad medzi písmenami a) a b), nakoľko podľa písmena a) by na ostatných vodných plochách platil zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. marca do 31. mája (s výnimkou konania rybárskych alebo športových rybárskych pretekov od 1. mája do 31. mája) a podľa písmena b) by neplatil zákaz lovu
5
všetkých druhov rýb na ostatných vodných plochách v žiadnom mesiaci roka, t. j. lov je povolený celoročne, pričom pri privlastňovaní rýb platí ich individuálna ochrana upravená vo všeobecne záväznom právnom predpise.
K bodu 2
Úpravou ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) a § 42 ods. 1 písm. j) sa rieši nesúlad s pojmom „mimoriadna udalosť“ upraveným v § 2 ods. 2 písm. z) a nadväzne s ustanoveniami § 4 ods. 13, § 10 ods. 5, § 15 ods. 2 písm. c), § 22 ods. 1, 2 a 4 a § 36 písm. h), v ktorých sa s uvedeným pojmom nakladá.
K bodu 3
Úprava ustanovenia § 43 ods. 2 spočíva v doplnení absentujúceho textu prislúchajúceho k § 34 ods. 1, na ktoré ustanovenie § 43 ods. 2 vo svojom závere odkazuje.
13. K čl. IV
V čl. IV sa slová „§ 7 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. d)“.
Legislatívno-technická úprava. Návrhom sa opravuje chybný vnútorný odkaz.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) schváliť s pripomienkami.
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výborupredseda výboru