VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady
Číslo: UV-34674/2018
Slovenskej republiky
1090
NÁVRH ROZPOČTU
VEREJNEJ SPRÁVY
NA ROKY 2019 až 2021
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019
3.Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
4.Prílohy
Bratislava október 2018
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
TABUĽKOVÁ ČASŤ
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
Bratislava október 2018