Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
32 486 922  
32 486 922  
4 874 061  
4 874 061  
48 896 698  
23 378 260  
20 904 201  
3 691 224  
27 592 612  
27 592 612  
4 866 061  
4 866 061  
47 839 592  
22 321 154  
20 904 201  
3 691 224  
14 009 791  
14 009 791  
2 211 584  
2 211 584  
6 986 752  
6 986 752  
9 361 084  
179 247  
4 894 310  
4 894 310  
8 000  
01  
Kancelária Národnej rady SR  
9 361 084  
1 598 638  
1 598 638  
31 172 916  
5 654 478  
20 904 201  
3 691 224  
179 247  
160 618  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária prezidenta SR  
02  
03  
160 618  
8 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad vlády SR  
6 906 029  
6 906 029  
1 057 106  
1 057 106  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
878 863  
44 150  
878 863  
44 150  
878 863  
44 150  
1AA3  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
Úrad podpredsedu vlády SR pre  
investície a informatizáciu  
8 154 393  
8 035 703  
2 648 782  
4 437 172  
24 000  
118 690  
04  
05  
8 154 393  
5 547 630  
5 547 530  
8 035 703  
5 356 030  
5 355 930  
2 648 782  
3 063 229  
3 063 229  
4 437 172  
1 139 519  
1 139 419  
24 000  
236 835  
236 835  
118 690  
191 600  
191 600  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
100  
100  
100  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
14 023 400  
14 023 400  
102 545 289  
102 545 289  
10 910 889  
10 910 889  
54 853 914  
54 853 914  
12 973 400  
12 973 400  
100 574 804  
100 574 804  
10 826 089  
10 826 089  
50 853 914  
50 853 914  
8 920 359  
8 920 359  
62 018 830  
62 018 830  
6 193 933  
6 193 933  
1 197 795  
1 197 795  
13 410 734  
13 410 734  
2 235 376  
2 235 376  
50 853 914  
50 853 914  
48 457  
48 457  
1 050 000  
1 050 000  
1 970 485  
1 970 485  
84 800  
06  
07  
08  
09  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Generálna prokuratúra SR  
4 579 795  
4 579 795  
91 800  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
91 800  
84 800  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Slovenská informačná služba  
4 000 000  
4 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
128 153 591  
124 653 591  
52 056 921  
45 117 406  
10 144 856  
3 500 000  
10  
11  
128 153 591  
2 076 184 469  
2 076 137 849  
124 653 591  
1 382 522 505  
1 382 475 885  
52 056 921  
290 369 568  
290 369 568  
45 117 406  
814 415 468  
814 375 598  
10 144 856  
170 589 348  
170 584 348  
3 500 000  
693 661 964  
693 661 964  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
7 620  
7 620  
7 620  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
4 000  
4 000  
4 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
35 000  
35 000  
28 250  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
2 554 934 615  
2 526 934 615  
788 878 622  
416 793 587  
1 046 871 970  
28 000 000  
12  
Ministerstvo vnútra SR  
2 417 115 601  
2 389 115 601  
788 878 622  
279 065 273  
1 046 781 970  
28 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
350 000  
350 000  
300 000  
50 000  
11R4  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
42 000 000  
4 941 176  
72 071 927  
16 435 391  
42 000 000  
4 941 176  
72 071 927  
16 435 391  
42 000 000  
4 941 176  
72 071 927  
16 435 391  
12 1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
1 200  
1 200  
500  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
950 000  
460 414  
14 633  
950 000  
460 414  
14 633  
950 000  
460 414  
14 633  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
504 273  
90 000  
504 273  
90 000  
464 273  
90 000  
40 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
435 828 191  
435 828 191  
614 551 135  
420 221 336  
427 694 997  
427 694 997  
585 779 355  
391 449 556  
225 882 821  
225 882 821  
197 112 484  
197 112 484  
102 609 835  
102 609 835  
310 370 463  
116 040 664  
18 409 044  
18 409 044  
7 352 222  
7 352 222  
8 133 194  
8 133 194  
28 771 780  
28 771 780  
13  
15  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
146 200 000  
25 800 000  
146 200 000  
25 800 000  
146 200 000  
25 800 000  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
22 174 757  
78 520  
22 174 757  
78 520  
22 174 757  
78 520  
1AA3  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
588 601 624  
78 141 702  
9 038 091  
16 129 726  
49 815 072  
510 459 922  
18  
Ministerstvo životného prostredia SR  
77 066 335  
76 134 702  
9 038 091  
14 122 726  
49 815 072  
931 633  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
11B6  
147 724 352  
20 368 969  
147 724 352  
20 368 969  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
1 823 120  
1 823 120  
1AA3  
306 580 630  
33 031 218  
306 580 630  
33 031 218  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
7 000  
7 000  
7 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 540 562 697  
1 492 361 610  
16 186 981  
152 282 819  
1 318 175 697  
48 201 087  
20  
1 237 980 000  
163 555 460  
1 214 915 941  
141 541 946  
16 186 981  
66 503 413  
47 524 624  
1 126 509 434  
94 017 322  
23 064 059  
22 013 514  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
34 157 544  
31 034 030  
8 212 404  
22 821 626  
3 123 514  
20 1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
2 911 348  
2 911 348  
2 911 348  
1AA3  
82 648 470  
14 900 734  
4 409 141  
82 648 470  
14 900 734  
4 409 141  
21 607 541  
4 025 696  
4 409 141  
32 690 488  
32 690 488  
61 040 929  
10 875 038  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
818 609 589  
782 000 391  
747 609 589  
711 000 391  
29 352 326  
675 308 930  
71 000 000  
21  
22  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
29 352 326  
638 699 732  
71 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
36 609 198  
36 609 198  
36 609 198  
11H  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 523 915 722  
2 517 561 916  
144 588 025  
152 640 682  
2 169 791 313  
6 353 806  
2 286 503 368  
191 214 845  
41 435 948  
2 280 149 562  
191 214 845  
41 435 948  
144 588 025  
62 812 577  
69 857 156  
15 209 388  
2 022 207 064  
121 357 689  
26 226 560  
6 353 806  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
3 949 323  
696 938  
43 000  
3 949 323  
696 938  
43 000  
3 949 323  
696 938  
43 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72 300  
72 300  
72 300  
72h  
253 573 734  
253 573 734  
453 081 717  
170 315 077  
275 164 241  
7 602 399  
245 273 734  
245 273 734  
164 002 724  
148 502 724  
15 000 000  
500 000  
14 396 249  
14 396 249  
12 202 906  
12 202 906  
21 684 288  
21 684 288  
27 768 613  
12 268 613  
15 000 000  
500 000  
204 079 054  
204 079 054  
119 635 679  
119 635 679  
8 300 000  
8 300 000  
24  
26  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo hospodárstva SR  
289 078 993  
21 812 353  
260 164 241  
7 102 399  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
754 739 710  
242 151 927  
1 500 000  
752 733 710  
240 145 927  
1 500 000  
33 228 872  
645 340 923  
144 997 768  
1 500 000  
62 533 390  
2 006 000  
27  
33 228 872  
50 288 762  
2 006 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
11H  
399 921 587  
61 548 554  
6 462 242  
2 585 055  
399 921 587  
61 548 554  
6 462 242  
2 585 055  
399 921 587  
61 548 554  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
6 462 242  
2 585 055  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
30 671  
11 819  
30 671  
11 819  
30 671  
11 819  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
2 389 745  
765 096  
2 389 745  
765 096  
2 389 745  
765 096  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
3 126 191  
3 126 191  
3 126 191  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európska územná spolupráca (Interreg  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
32 229 293  
32 229 293  
32 229 293  
27 1AM1  
Európska územná spolupráca (Interreg  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
2 017 530  
2 017 530  
2 017 530  
1AM2  
29  
1 460 503 395  
1 117 093 754  
97 534 285  
889 963 868  
882 565 202  
5 989 285  
22 355 440  
266 502 522  
259 103 856  
5 989 285  
593 298 670  
570 539 527  
234 528 552  
91 545 000  
16 155 000  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
22 355 440  
593 298 670  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
17 212 577  
1 057 577  
1 057 577  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
251 804  
251 804  
251 804  
0
1AA3  
194 064 329  
34 246 646  
194 064 329  
34 246 646  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
100 000  
100 000  
100 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
22 282 187  
20 282 187  
3 504 427  
14 844 963  
665 000  
2 000 000  
31  
22 282 187  
30 156 101  
30 156 101  
7 806 612  
7 806 612  
4 425 072  
4 425 072  
8 788 210  
8 788 210  
3 531 509  
3 531 509  
20 282 187  
25 766 101  
25 766 101  
7 776 612  
7 776 612  
4 396 572  
4 396 572  
8 596 410  
8 596 410  
3 501 509  
3 501 509  
3 504 427  
11 022 974  
11 022 974  
4 215 691  
4 215 691  
2 559 578  
2 559 578  
3 603 580  
3 603 580  
1 890 899  
1 890 899  
14 844 963  
10 046 714  
10 046 714  
2 013 097  
2 013 097  
769 798  
665 000  
673 236  
673 236  
25 000  
2 000 000  
4 390 000  
4 390 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Štatistický úrad SR  
32  
33  
34  
36  
37  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre verejné obstarávanie  
25 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad jadrového dozoru SR  
12 600  
28 500  
769 798  
12 600  
28 500  
2 609 168  
2 609 168  
768 478  
980 660  
980 660  
142 500  
142 500  
191 800  
191 800  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
768 478  
30 000  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
5 727 388  
5 697 388  
2 194 987  
1 449 247  
1 215 414  
30 000  
38  
5 727 388  
2 829 027  
2 829 027  
10 120 423  
10 118 423  
5 697 388  
2 794 027  
2 794 027  
10 120 423  
10 118 423  
2 194 987  
1 516 000  
1 516 000  
5 413 246  
5 413 246  
1 449 247  
690 522  
1 215 414  
12 000  
30 000  
35 000  
35 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Protimonopolný úrad SR  
40  
41  
690 522  
12 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Národný bezpečnostný úrad  
2 346 968  
2 344 968  
373 368  
373 368  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
2 000  
2 000  
2 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
9 956 882  
9 956 882  
9 956 882  
9 956 882  
1 693 923  
1 693 923  
7 564 491  
7 564 491  
25 050  
25 050  
42  
48  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Všeobecná pokladničná správa  
4 558 426 271  
4 555 850 144  
3 893 043 112  
3 890 466 985  
508 604 309  
508 604 309  
487 235 578  
487 235 578  
2 718 979 044  
2 716 402 917  
665 383 159  
665 383 159  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 079 200  
1 079 200  
1 079 200  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
1 496 927  
1 496 927  
1 496 927  
spolufinancovanie NFM  
69 413 550  
68 773 917  
12 345 330  
6 545 453  
45 599 305  
639 633  
51  
Slovenská akadémia vied  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
69 413 550  
889 075  
889 075  
68 773 917  
883 349  
883 349  
12 345 330  
524 115  
6 545 453  
45 599 305  
7 303  
639 633  
51 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
181 550  
181 550  
5 726  
55  
Kancelária Súdnej rady SR  
524 115  
7 303  
5 726  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
19 219 885 692 16 265 740 610  
2 500 791 625  
2 500 791 625  
3 656 819 995  
2 598 345 142  
9 226 942 506  
8 836 167 041  
2 954 145 082  
1 816 202 150  
11  
Štátny rozpočet  
16 632 689 992 14 816 487 842  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
2 000 000  
1 079 200  
1 496 927  
38 185 720  
350 000  
2 000 000  
1 079 200  
1 496 927  
38 185 720  
350 000  
2 000 000  
11B6  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 079 200  
1 496 927  
36 609 198  
50 000  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
1 576 522  
300 000  
11H  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
11R4  
1 293 004 126  
175 322 443  
771 557 019  
128 572 561  
677 539 697  
105 750 935  
94 017 322  
22 821 626  
521 447 107  
46 749 882  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
28 039 892  
26 216 772  
23 305 424  
2 911 348  
1 823 120  
1AA3  
500 644 959  
67 277 864  
345 935 242  
72 772 073  
4 409 141  
500 644 959  
67 277 864  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
345 935 242  
72 772 073  
4 409 141  
6 462 242  
2 585 055  
163 536 624  
35 670 475  
4 409 141  
182 398 618  
37 101 598  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1AD1 Priame platby  
6 462 242  
6 462 242  
2 585 055  
2 585 055  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
30 671  
11 819  
30 671  
11 819  
30 671  
11 819  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
2 389 745  
765 096  
2 389 745  
765 096  
2 389 745  
765 096  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
3 170 341  
3 170 341  
3 170 341  
0
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
3 949 323  
696 938  
3 949 323  
696 938  
3 949 323  
696 938  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
32 229 293  
2 017 530  
32 229 293  
2 017 530  
32 229 293  
2 017 530  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM2  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
8 820  
8 820  
8 120  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
1 184 620  
495 414  
1 184 620  
495 414  
1 184 620  
488 664  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
86 933  
86 933  
86 933  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
504 273  
90 000  
504 273  
90 000  
464 273  
90 000  
40 000  
72i  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
16 671 225 712 14 855 023 562  
2 500 791 625  
2 600 221 664  
177 020 784  
877 254 937  
2 322 610  
8 872 826 239  
66 187 614  
287 883 653  
45 000  
1 816 202 150  
115 850 866  
1 022 092 066  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Prostriedky podľa § 17, ods. 4  
Rozpočet kapitoly (11)  
359 059 264  
2 187 230 656  
2 370 060  
243 208 398  
1 165 138 590  
2 370 060  
19 217 515 632 16 263 370 550  
19 219 885 692 16 265 740 610  
2 500 791 625  
2 500 791 625  
3 654 497 385  
3 656 819 995  
9 226 897 506  
9 226 942 506  
2 954 145 082  
2 954 145 082  
Spolu výdavky (11+72)