Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
33 371 757  
33 371 757  
4 874 061  
4 874 061  
48 165 391  
23 378 260  
20 138 193  
3 655 176  
29 133 447  
29 133 447  
4 866 061  
4 866 061  
47 108 285  
22 321 154  
20 138 193  
3 655 176  
14 009 791  
14 009 791  
2 211 584  
2 211 584  
6 986 752  
6 986 752  
9 793 470  
1 000 625  
4 238 310  
4 238 310  
8 000  
01  
Kancelária Národnej rady SR  
9 793 470  
1 598 638  
1 598 638  
30 441 609  
5 654 478  
20 138 193  
3 655 176  
1 000 625  
160 618  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária prezidenta SR  
02  
03  
160 618  
8 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad vlády SR  
6 906 029  
6 906 029  
1 057 106  
1 057 106  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
870 731  
123 031  
870 731  
123 031  
870 731  
123 031  
1AA3  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
Úrad podpredsedu vlády SR pre  
investície a informatizáciu  
9 016 947  
8 315 702  
2 648 782  
4 437 171  
304 000  
701 245  
04  
05  
9 016 947  
5 553 851  
5 553 751  
8 315 702  
5 310 851  
5 310 751  
2 648 782  
3 024 709  
3 024 709  
4 437 171  
1 152 115  
1 152 015  
304 000  
231 888  
231 888  
701 245  
243 000  
243 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
100  
100  
100  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
14 023 400  
14 023 400  
104 191 405  
104 191 405  
10 910 889  
10 910 889  
54 853 914  
54 853 914  
12 973 400  
12 973 400  
100 900 920  
100 900 920  
10 801 989  
10 801 989  
50 853 914  
50 853 914  
8 920 359  
8 920 359  
62 018 830  
62 018 830  
6 193 933  
6 193 933  
1 197 795  
1 197 795  
13 736 850  
13 736 850  
2 231 476  
2 231 476  
50 853 914  
50 853 914  
48 457  
48 457  
1 050 000  
1 050 000  
3 290 485  
3 290 485  
108 900  
06  
07  
08  
09  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Generálna prokuratúra SR  
4 579 795  
4 579 795  
91 800  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
91 800  
108 900  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Slovenská informačná služba  
4 000 000  
4 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
128 502 668  
125 002 668  
52 188 314  
45 288 840  
10 144 856  
3 500 000  
10  
11  
128 502 668  
1 857 395 204  
1 857 348 584  
125 002 668  
1 126 675 440  
1 126 628 820  
52 188 314  
290 369 568  
290 369 568  
45 288 840  
559 505 352  
559 465 482  
10 144 856  
169 652 399  
169 647 399  
3 500 000  
730 719 764  
730 719 764  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
7 620  
7 620  
7 620  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
4 000  
4 000  
4 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
35 000  
35 000  
28 250  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
2 554 838 348  
2 526 838 348  
789 724 582  
410 385 833  
1 052 041 836  
28 000 000  
12  
Ministerstvo vnútra SR  
2 425 927 088  
2 397 927 088  
789 724 582  
281 565 273  
1 051 951 836  
28 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
350 000  
350 000  
300 000  
50 000  
11R4  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
40 250 000  
4 735 294  
66 288 296  
15 267 150  
40 250 000  
4 735 294  
66 288 296  
15 267 150  
40 250 000  
4 735 294  
66 288 296  
15 267 150  
12 1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
1 200  
1 200  
500  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
950 000  
459 914  
28 105  
950 000  
459 914  
28 105  
950 000  
459 914  
28 105  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
491 301  
90 000  
491 301  
90 000  
451 301  
90 000  
40 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
433 223 698  
433 223 698  
593 350 734  
420 994 132  
425 090 504  
425 090 504  
564 613 954  
392 257 352  
223 757 011  
223 757 011  
197 172 484  
197 172 484  
102 900 695  
102 900 695  
288 642 266  
116 285 664  
18 409 044  
18 409 044  
7 915 018  
7 915 018  
8 133 194  
8 133 194  
28 736 780  
28 736 780  
13  
15  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
132 500 000  
23 382 353  
132 500 000  
23 382 353  
132 500 000  
23 382 353  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
16 319 207  
78 520  
16 319 207  
78 520  
16 319 207  
78 520  
1AA3  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
576 741 091  
78 651 144  
9 038 091  
16 639 168  
49 815 072  
498 089 947  
18  
Ministerstvo životného prostredia SR  
77 066 335  
76 134 702  
9 038 091  
14 122 726  
49 815 072  
931 633  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
2 509 442  
2 509 442  
2 509 442  
11B6  
148 743 209  
20 862 794  
148 743 209  
20 862 794  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
1 697 831  
1 697 831  
1AA3  
294 436 268  
31 418 212  
294 436 268  
31 418 212  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
7 000  
7 000  
7 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 546 476 935  
1 478 925 359  
16 186 981  
153 435 546  
1 303 586 719  
67 551 576  
20  
1 233 948 799  
151 628 166  
1 210 884 740  
113 861 947  
16 186 981  
65 549 510  
39 253 838  
1 123 432 136  
74 608 109  
23 064 059  
37 766 219  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
32 429 658  
25 708 360  
8 737 207  
16 971 153  
6 721 298  
20 1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
3 807 515  
3 807 515  
3 807 515  
1AA3  
100 017 788  
18 056 695  
6 588 314  
100 017 788  
18 056 695  
6 588 314  
27 703 461  
5 603 216  
6 588 314  
32 690 488  
32 690 488  
72 314 327  
12 453 479  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
978 047 252  
942 000 391  
907 047 252  
871 000 391  
29 352 326  
834 746 593  
71 000 000  
21  
22  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
29 352 326  
798 699 732  
71 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
36 046 861  
36 046 861  
36 046 861  
11H  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 496 213 569  
2 489 859 763  
144 588 025  
160 887 641  
2 133 842 201  
6 353 806  
2 250 285 231  
191 503 062  
41 334 854  
2 243 931 425  
191 503 062  
41 334 854  
144 588 025  
62 812 577  
69 834 784  
15 149 858  
1 985 988 927  
121 668 278  
26 184 996  
6 353 806  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
11 028 854  
1 946 268  
43 000  
11 028 854  
1 946 268  
43 000  
11 028 854  
1 946 268  
43 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72 300  
72 300  
72 300  
72h  
253 773 734  
253 773 734  
456 530 381  
231 760 548  
216 930 197  
7 814 832  
245 218 734  
245 218 734  
167 334 840  
159 323 247  
6 628 689  
14 396 249  
14 396 249  
12 202 906  
12 202 906  
21 629 288  
21 629 288  
22 148 025  
14 161 236  
6 628 689  
1 358 100  
204 079 054  
204 079 054  
128 563 483  
128 538 679  
8 555 000  
8 555 000  
24  
26  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo hospodárstva SR  
289 195 541  
72 437 301  
210 301 508  
6 456 732  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1 358 100  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
24 804  
24 804  
24 804  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 594 767 237  
242 156 927  
1 500 000  
1 592 761 237  
240 150 927  
1 500 000  
33 228 872  
687 896 181  
145 002 768  
1 500 000  
860 005 659  
2 006 000  
27  
33 228 872  
50 288 762  
2 006 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
11H  
435 414 859  
69 010 661  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
435 414 859  
69 010 661  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
435 414 859  
69 010 661  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
233 989 722  
83 431 129  
233 989 722  
83 431 129  
233 989 722  
83 431 129  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
3 582 253  
3 582 253  
3 582 253  
27 1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
1 146 032  
1 146 032  
1 146 032  
19 108 761  
19 108 761  
19 108 761  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
3 084 991  
3 084 991  
3 084 991  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
31 890 504  
1 992 398  
31 890 504  
1 992 398  
31 890 504  
1 992 398  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM2  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
1 420 658 704  
1 097 186 329  
124 039 644  
21 890 137  
870 197 040  
861 172 817  
7 323 217  
22 355 440  
235 661 694  
226 637 471  
7 323 217  
604 372 670  
550 461 664  
236 013 512  
116 716 427  
20 597 017  
29  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
22 355 440  
604 372 670  
1 293 120  
1 293 120  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
545 486  
307 886  
307 886  
237 600  
1AA3  
154 956 176  
21 940 932  
154 956 176  
21 940 932  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
100 000  
100 000  
100 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
22 282 187  
19 832 187  
3 504 427  
14 394 963  
665 000  
2 450 000  
31  
22 282 187  
32 015 801  
32 015 801  
7 806 612  
7 806 612  
4 425 072  
4 425 072  
9 304 210  
9 304 210  
3 531 509  
3 531 509  
19 832 187  
27 475 801  
27 475 801  
7 776 612  
7 776 612  
4 396 572  
4 396 572  
9 096 710  
9 096 710  
3 501 509  
3 501 509  
3 504 427  
11 622 974  
11 622 974  
4 215 691  
4 215 691  
2 559 578  
2 559 578  
3 603 580  
3 603 580  
1 890 899  
1 890 899  
14 394 963  
10 946 714  
10 946 714  
2 013 097  
2 013 097  
769 798  
665 000  
673 236  
673 236  
25 000  
2 450 000  
4 540 000  
4 540 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Štatistický úrad SR  
32  
33  
34  
36  
37  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre verejné obstarávanie  
25 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad jadrového dozoru SR  
12 600  
28 500  
769 798  
12 600  
28 500  
3 109 468  
3 109 468  
768 478  
980 660  
980 660  
142 500  
142 500  
207 500  
207 500  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
768 478  
30 000  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
5 727 388  
5 697 388  
2 194 987  
1 449 247  
1 215 414  
30 000  
38  
5 727 388  
2 869 027  
2 869 027  
10 120 423  
10 118 423  
5 697 388  
2 794 027  
2 794 027  
10 120 423  
10 118 423  
2 194 987  
1 516 000  
1 516 000  
5 413 246  
5 413 246  
1 449 247  
690 522  
1 215 414  
12 000  
30 000  
75 000  
75 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Protimonopolný úrad SR  
40  
41  
690 522  
12 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Národný bezpečnostný úrad  
2 346 968  
2 344 968  
373 368  
373 368  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
2 000  
2 000  
2 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
9 956 882  
9 956 882  
1 693 923  
7 562 991  
26 550  
42  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
9 956 882  
9 956 882  
1 693 923  
453 522 795  
453 522 795  
7 562 991  
26 550  
42 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
4 296 895 605  
3 958 984 978  
576 387 650  
2 770 036 666  
337 910 627  
48  
Všeobecná pokladničná správa  
4 293 566 844  
3 955 656 217  
576 387 650  
2 766 707 905  
337 910 627  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 499 108  
1 829 653  
1 499 108  
1 829 653  
1 499 108  
1 829 653  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
69 413 550  
69 413 550  
889 075  
68 773 917  
68 773 917  
883 349  
12 345 330  
12 345 330  
524 115  
6 545 453  
6 545 453  
181 550  
45 599 305  
45 599 305  
7 303  
639 633  
639 633  
51  
55  
Slovenská akadémia vied  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Súdnej rady SR  
5 726  
889 075  
883 349  
524 115  
181 550  
7 303  
5 726  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
19 650 718 511 16 997 771 207  
2 445 183 134  
2 445 183 134  
3 480 320 954 10 210 267 418  
2 652 947 304  
1 580 095 081  
11  
Štátny rozpočet  
16 326 255 428 14 746 160 347  
2 405 932 724  
2 509 442  
9 033 047 238  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
2 509 442  
1 499 108  
1 829 653  
37 623 383  
350 000  
2 509 442  
1 499 108  
1 829 653  
37 623 383  
350 000  
11B6  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 499 108  
1 829 653  
36 046 861  
50 000  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
1 576 522  
300 000  
11H  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
11R4  
1 269 644 268  
183 780 905  
756 116 905  
129 143 064  
681 508 796  
112 171 911  
74 608 109  
16 971 153  
513 527 363  
54 637 841  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
23 240 770  
21 305 339  
17 497 824  
3 807 515  
1 935 431  
1AA3  
449 392 444  
53 359 144  
357 809 146  
74 658 699  
6 588 314  
449 392 444  
53 359 144  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
357 809 146  
74 658 699  
6 588 314  
163 826 541  
36 020 224  
6 588 314  
193 982 605  
38 638 475  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1AD1 Priame platby  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
233 989 722  
83 431 129  
233 989 722  
83 431 129  
233 989 722  
83 431 129  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
3 582 253  
1 146 032  
19 108 761  
3 582 253  
1 146 032  
19 108 761  
3 582 253  
1 146 032  
19 108 761  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
3 232 826  
3 232 826  
3 208 022  
24 804  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Fond európskej pomoci pre  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
11 028 854  
11 028 854  
11 028 854  
1AK1  
Fond európskej pomoci pre  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
1 946 268  
31 890 504  
1 992 398  
1 946 268  
31 890 504  
1 992 398  
1 946 268  
31 890 504  
1 992 398  
1AK2  
1AM1  
1AM2  
Európska územná spolupráca (Interreg  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
8 820  
8 820  
8 120  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
1 184 620  
494 914  
100 405  
1 184 620  
494 914  
100 405  
1 184 620  
488 164  
100 405  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
491 301  
90 000  
491 301  
90 000  
451 301  
90 000  
40 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
16 364 228 811 14 784 133 730  
2 445 183 134  
2 407 809 246  
181 934 403  
888 254 695  
2 322 610  
9 069 144 099  
171 256 630  
969 821 689  
45 000  
1 580 095 081  
109 932 416  
962 919 807  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Prostriedky podľa § 17, ods. 4  
Rozpočet kapitoly (11)  
463 123 449  
2 820 996 191  
2 370 060  
353 191 033  
1 858 076 384  
2 370 060  
19 648 348 451 16 995 401 147  
19 650 718 511 16 997 771 207  
2 445 183 134  
2 445 183 134  
3 477 998 344 10 210 222 418  
3 480 320 954 10 210 267 418  
2 652 947 304  
2 652 947 304  
Spolu výdavky (11+72)