Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
31 856 881  
31 856 881  
4 874 061  
4 874 061  
54 043 058  
23 387 977  
24 961 192  
4 387 808  
28 440 071  
28 440 071  
4 827 061  
4 827 061  
52 985 952  
22 330 871  
24 961 192  
4 387 808  
14 009 791  
14 009 791  
2 211 584  
2 211 584  
6 986 752  
6 986 752  
10 208 544  
10 208 544  
1 574 200  
1 574 200  
36 309 559  
5 654 478  
24 961 192  
4 387 808  
179 247  
3 416 810  
3 416 810  
47 000  
01  
Kancelária Národnej rady SR  
179 247  
149 827  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária prezidenta SR  
02  
03  
149 827  
47 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad vlády SR  
6 915 746  
6 915 746  
1 057 106  
1 057 106  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
1 049 478  
256 603  
1 049 478  
256 603  
1 049 478  
256 603  
1AA3  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
Úrad podpredsedu vlády SR pre  
investície a informatizáciu  
10 486 929  
8 048 729  
2 648 782  
4 130 198  
344 000  
2 438 200  
04  
05  
10 486 929  
5 676 618  
5 676 518  
8 048 729  
5 320 018  
5 319 918  
2 648 782  
2 999 029  
2 999 029  
4 130 198  
1 220 680  
1 220 580  
344 000  
227 046  
227 046  
2 438 200  
356 600  
356 600  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
100  
100  
100  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
19 023 400  
19 023 400  
106 705 475  
106 705 475  
10 910 889  
10 910 889  
54 853 914  
54 853 914  
12 973 400  
12 973 400  
102 028 990  
102 028 990  
10 798 989  
10 798 989  
50 853 914  
50 853 914  
8 920 359  
8 920 359  
62 018 830  
62 018 830  
6 193 933  
6 193 933  
1 197 795  
1 197 795  
14 497 075  
14 497 075  
2 243 476  
2 243 476  
50 853 914  
50 853 914  
48 457  
48 457  
6 050 000  
6 050 000  
4 676 485  
4 676 485  
111 900  
06  
07  
08  
09  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Generálna prokuratúra SR  
4 947 640  
4 947 640  
91 800  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
91 800  
111 900  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Slovenská informačná služba  
4 000 000  
4 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
136 438 525  
132 938 525  
53 541 357  
51 444 057  
10 104 856  
3 500 000  
10  
11  
136 438 525  
1 662 684 235  
1 662 637 615  
132 938 525  
839 376 168  
839 329 548  
53 541 357  
290 369 568  
290 369 568  
51 444 057  
281 708 321  
281 668 451  
10 104 856  
160 150 158  
160 145 158  
3 500 000  
823 308 067  
823 308 067  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
7 620  
7 620  
7 620  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
4 000  
4 000  
4 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
35 000  
35 000  
28 250  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
2 464 409 315  
2 436 409 315  
790 824 982  
309 367 850  
1 061 145 796  
28 000 000  
12  
Ministerstvo vnútra SR  
2 436 378 327  
2 408 378 327  
790 824 982  
282 025 271  
1 060 458 087  
28 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
947 709  
947 709  
300 000  
647 709  
11R4  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
5 399 961  
5 399 961  
5 399 961  
12 1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
635 290  
11 778 780  
7 249 335  
635 290  
11 778 780  
7 249 335  
635 290  
11 778 780  
7 249 335  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
1 200  
1 200  
500  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
950 000  
459 414  
28 105  
950 000  
459 414  
28 105  
950 000  
459 414  
28 105  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
491 194  
90 000  
491 194  
90 000  
451 194  
90 000  
40 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
439 506 124  
439 506 124  
420 185 829  
404 997 515  
422 772 930  
422 772 930  
389 796 703  
374 608 389  
221 732 629  
221 732 629  
182 359 305  
182 359 305  
103 340 330  
103 340 330  
133 839 492  
118 651 178  
18 409 044  
18 409 044  
8 237 414  
8 237 414  
16 733 194  
16 733 194  
30 389 126  
30 389 126  
13  
15  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
12 430 495  
2 602 777  
12 430 495  
2 602 777  
12 430 495  
2 602 777  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
78 520  
78 520  
78 520  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
540 617 207  
83 442 893  
9 038 091  
21 430 917  
49 815 072  
457 174 314  
18  
Ministerstvo životného prostredia SR  
85 734 305  
81 935 893  
9 038 091  
19 923 917  
49 815 072  
3 798 412  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
11B6  
159 072 663  
18 220 455  
249 798 826  
26 283 958  
159 072 663  
18 220 455  
249 798 826  
26 283 958  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
7 000  
7 000  
7 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 361 102 879  
1 316 834 028  
16 186 981  
101 111 215  
1 193 819 719  
44 268 851  
20  
1 272 315 487  
1 682 555  
1 228 251 428  
1 477 763  
16 186 981  
73 302 304  
688 375  
1 133 046 030  
789 388  
44 064 059  
204 792  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
2 584 301  
2 584 301  
2 584 301  
1AA3  
81 028 732  
81 028 732  
23 628 732  
57 400 000  
1AC1 Európsky sociálny fond  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
3 491 804  
3 491 804  
3 491 804  
20 1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1 175 946 112  
1 075 946 112  
29 352 326  
32 611 655  
1 003 724 286  
100 000 000  
21  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 140 921 558  
1 040 921 558  
29 352 326  
32 611 655  
968 699 732  
100 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
35 024 554  
35 024 554  
35 024 554  
11H  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 300 897 817  
2 294 154 011  
144 588 025  
101 664 742  
1 997 359 348  
6 743 806  
22  
2 204 867 247  
74 011 956  
15 674 375  
2 198 123 441  
74 011 956  
15 674 375  
144 588 025  
62 812 577  
26 777 806  
5 730 120  
1 940 180 943  
47 234 150  
9 944 255  
6 743 806  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
5 294 596  
934 343  
43 000  
5 294 596  
934 343  
43 000  
5 294 596  
934 343  
43 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72 300  
72 300  
72 300  
72h  
255 193 734  
255 193 734  
428 178 068  
226 023 210  
198 755 367  
3 374 687  
245 158 734  
245 158 734  
160 972 286  
156 027 482  
4 500 000  
14 396 249  
14 396 249  
12 187 186  
12 187 186  
21 569 388  
21 569 388  
20 046 136  
15 126 136  
4 500 000  
420 000  
204 078 954  
204 078 954  
124 323 789  
124 298 985  
10 035 000  
10 035 000  
267 205 782  
69 995 728  
194 255 367  
2 954 687  
24  
26  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
420 000  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
24 804  
24 804  
24 804  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 193 458 704  
242 988 623  
1 500 000  
1 190 627 704  
240 157 623  
1 500 000  
33 228 872  
302 300 169  
145 009 464  
1 500 000  
843 468 138  
2 831 000  
27  
33 228 872  
50 288 762  
2 831 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
11H  
112 365 889  
27 294 845  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
112 365 889  
27 294 845  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
112 365 889  
27 294 845  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
224 458 327  
76 104 575  
224 458 327  
76 104 575  
224 458 327  
76 104 575  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
3 091 402  
976 941  
3 091 402  
976 941  
3 091 402  
976 941  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
23 993 131  
23 993 131  
23 993 131  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
1 652 114  
1 652 114  
1 652 114  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európska územná spolupráca (Interreg  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
13 927 401  
13 927 401  
13 927 401  
27 1AM1  
Európska územná spolupráca (Interreg  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
550 456  
550 456  
550 456  
1AM2  
29  
1 153 930 897  
1 118 346 040  
28 510 300  
887 950 505  
879 379 424  
6 314 216  
22 300 345  
231 449 509  
222 878 428  
6 314 216  
626 412 670  
265 980 392  
238 966 616  
22 196 084  
3 889 225  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
22 300 345  
626 412 670  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
6 046 090  
2 156 865  
2 156 865  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
928 467  
100 000  
0
100 000  
0
100 000  
928 467  
1AA3  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
22 282 187  
19 832 187  
3 504 427  
14 394 963  
665 000  
2 450 000  
31  
22 282 187  
32 931 511  
32 931 511  
9 306 612  
9 306 612  
4 472 072  
4 472 072  
9 560 210  
9 560 210  
3 581 509  
3 581 509  
19 832 187  
28 341 511  
28 341 511  
7 776 612  
7 776 612  
4 411 572  
4 411 572  
9 332 410  
9 332 410  
3 501 509  
3 501 509  
3 504 427  
12 042 174  
12 042 174  
4 215 691  
4 215 691  
2 559 578  
2 559 578  
3 603 580  
3 603 580  
1 890 899  
1 890 899  
14 394 963  
11 246 714  
11 246 714  
2 013 097  
2 013 097  
784 798  
665 000  
673 236  
673 236  
25 000  
2 450 000  
4 590 000  
4 590 000  
1 530 000  
1 530 000  
60 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Štatistický úrad SR  
32  
33  
34  
36  
37  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre verejné obstarávanie  
25 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad jadrového dozoru SR  
12 600  
784 798  
12 600  
60 500  
3 325 168  
3 325 168  
768 478  
1 000 660  
1 000 660  
142 500  
142 500  
227 800  
227 800  
80 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
768 478  
80 000  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
6 160 266  
5 743 866  
2 194 987  
1 489 247  
1 221 892  
416 400  
38  
6 160 266  
2 877 027  
2 877 027  
10 120 423  
10 118 423  
5 743 866  
2 802 027  
2 802 027  
10 120 423  
10 118 423  
2 194 987  
1 516 000  
1 516 000  
5 413 246  
5 413 246  
1 489 247  
698 522  
1 221 892  
12 000  
416 400  
75 000  
75 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Protimonopolný úrad SR  
40  
41  
698 522  
12 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Národný bezpečnostný úrad  
2 346 968  
2 344 968  
373 368  
373 368  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
2 000  
2 000  
2 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
9 956 882  
9 956 882  
9 956 882  
9 956 882  
1 693 923  
1 693 923  
7 564 491  
7 564 491  
25 050  
25 050  
42  
48  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Všeobecná pokladničná správa  
3 623 189 658  
3 620 939 435  
3 326 119 683  
3 323 869 460  
244 096 168  
244 096 168  
547 710 170  
547 710 170  
2 448 516 719  
2 446 266 496  
297 069 975  
297 069 975  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 072 922  
1 072 922  
1 072 922  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
1 177 301  
1 177 301  
1 177 301  
spolufinancovanie NFM  
69 413 550  
68 773 917  
12 345 330  
6 545 453  
45 599 305  
639 633  
51  
Slovenská akadémia vied  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
69 413 550  
959 075  
959 075  
68 773 917  
953 349  
953 349  
12 345 330  
524 115  
6 545 453  
45 599 305  
7 303  
639 633  
51 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
251 550  
251 550  
5 726  
55  
Kancelária Súdnej rady SR  
524 115  
7 303  
5 726  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
17 635 791 653 15 250 322 986  
2 221 695 094  
2 221 695 094  
2 433 258 841  
2 121 081 035  
9 812 227 640  
8 863 103 880  
2 385 468 667  
1 707 664 143  
11  
Štátny rozpočet  
15 696 683 113 13 989 018 970  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
1 500 000  
1 072 922  
1 177 301  
36 601 076  
947 709  
1 500 000  
1 072 922  
1 177 301  
36 601 076  
947 709  
1 500 000  
11B6  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 072 922  
1 177 301  
35 024 554  
647 709  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
1 576 522  
300 000  
11H  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
11R4  
541 495 867  
64 244 507  
165 971 753  
38 975 348  
165 971 753  
38 185 960  
0
375 524 114  
25 269 159  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
789 388  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
4 562 246  
3 633 779  
1 049 478  
2 584 301  
928 467  
1AA3  
249 798 826  
26 283 958  
166 819 468  
22 923 710  
3 491 804  
249 798 826  
26 283 958  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
166 819 468  
22 923 710  
3 491 804  
62 185 318  
12 979 455  
3 491 804  
104 634 150  
9 944 255  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1AD1 Priame platby  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
224 458 327  
76 104 575  
224 458 327  
76 104 575  
224 458 327  
76 104 575  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
3 091 402  
976 941  
3 091 402  
976 941  
3 091 402  
976 941  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
23 993 131  
23 993 131  
23 993 131  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
1 933 521  
1 933 521  
1 908 717  
24 804  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
5 294 596  
934 343  
5 294 596  
934 343  
5 294 596  
934 343  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
13 927 401  
550 456  
13 927 401  
550 456  
13 927 401  
550 456  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM2  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
8 820  
8 820  
8 120  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Z poistného plnenia zo zmluvného  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
1 184 620  
1 184 620  
1 184 620  
72e  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
osoby podľa osobitného predpisu  
494 414  
100 405  
494 414  
100 405  
487 664  
100 405  
5 000  
72g  
72h  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
Od účastníkov konania o obnove  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
491 194  
90 000  
491 194  
90 000  
451 194  
90 000  
40 000  
72i  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
15 734 231 898 14 026 567 755  
2 221 695 094  
2 122 957 557  
60 600 213  
8 898 776 143  
121 067 618  
792 338 879  
45 000  
1 707 664 143  
52 481 584  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Prostriedky podľa § 17, ods. 4  
Rozpočet kapitoly (11)  
234 149 415  
1 665 040 887  
2 369 453  
181 667 831  
1 039 717 947  
2 369 453  
247 379 068  
2 322 003  
625 322 940  
17 633 422 200 15 247 953 533  
17 635 791 653 15 250 322 986  
2 221 695 094  
2 221 695 094  
2 430 936 838  
2 433 258 841  
9 812 182 640  
9 812 227 640  
2 385 468 667  
2 385 468 667  
Spolu výdavky (11+72)