Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 735 166 594  
1 015 357 880  
1 780 617 017  
4 155 816 815  
120 679 788  
101 653 839  
128 934 708  
365 365 155  
2 300 608 407  
3 293 571 004  
16 997 771 207  
321 244 010  
286 289 233  
949 076 587  
538 673 723  
9 038 091  
112 592 384  
105 561 261  
330 980 313  
189 240 772  
3 158 813  
216 839  
700 332 732  
560 865 346  
440 037 439  
1 221 835 758  
16 474 368  
45 016 574  
34 298 418  
25 345 045  
200 456 086  
235 659 188  
2 600 727 467  
62 642 040  
60 522 678  
2 206 066 562  
92 008 516  
55 800 000  
47 425 907  
315 600 201  
1 895 699 083  
2 873 774 964  
270 001  
412 803 118  
725 275 764  
41 677 405  
901 836 088  
409 306 664  
42 700 000  
71 020 000  
21 607 000  
20 694 059  
6 027 206  
378 935 601  
725 275 764  
41 622 405  
83 251 158  
931 633  
33 867 517  
4 147 969 712  
1 740 633 644  
1 822 294 422  
5 057 652 903  
529 986 452  
144 353 839  
199 954 708  
386 972 155  
2 321 302 466  
3 299 598 210  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
55 000  
818 584 930  
408 375 031  
42 700 000  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
620 426  
34 806 507  
17 893 288  
151 215 361  
136 325 908  
2 445 183 134  
12 403 876  
6 526 621  
53 237 877  
47 810 944  
861 729 700  
71 020 000  
6 155 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
15 452 000  
10 180 098  
924 336  
10 513 961  
5 102 870  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
3 480 320 954 10 210 267 418  
270 001  
2 652 947 304  
1 322 808 392  
1 330 138 912 19 650 718 511