Tabuľka č. 10  
Medzirezortné programy v roku 2019  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 245  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 245  
29 MDV SR  
10 645  
10 645  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Rozvojová spolupráca  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
100 000  
100 000  
12 MV SR  
30 323  
1 973 167  
100 000  
30 323  
1 973 167  
100 000  
30 323  
1 973 167  
100 000  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Rozvojová spolupráca - MF SR  
7 226 162  
7 226 162  
10 000  
7 226 162  
7 226 162  
10 000  
195 307  
6 873 520  
6 873 520  
05T0A Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
05T0A02 Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
195 307  
11 MO SR  
9 439 652  
9 439 652  
195 307  
8 977 010  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
800 000  
220 653  
400 000  
220 653  
100 000  
400 000  
29 MDV SR  
21 MZ SR  
06E01 MDV SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 117 000  
1 050 000  
2 117 000  
1 050 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
1 050 000  
4 187 653  
3 787 653  
1 150 000  
400 000  
suma za program: 06E  
1 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
45 204 258  
44 939 558  
42 187 441  
1 753 309  
42 089 117  
264 700  
264 700  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
42 452 141  
1 753 309  
39 337 000  
2 752 117  
2 752 117  
12 708 993  
2 262 825  
4 410 917  
2 752 117  
12 708 993  
2 262 825  
4 410 917  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
12 MV SR  
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
06G1Q03 Technická pomoc  
06G1Q04 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
06G1Q05 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít  
6 035 251  
6 035 251  
84 520 536  
81 568 698  
2 951 838  
89 686 331  
50 120 860  
21 146 157  
3 918 311  
14 501 003  
84 520 536  
81 568 698  
2 951 838  
89 686 331  
50 120 860  
21 146 157  
3 918 311  
14 501 003  
57 400 000  
57 400 000  
20 MŠ SR  
06G1R OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
06G1R01 Vzdelávanie (prioritná os 1)  
06G1R05 Technická pomoc  
57 178 405  
33 413 631  
14 097 438  
22 MPSVaR SR  
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
06G1S01 Zamestnanosť  
06G1S02 Sociálne začlenenie  
06G1S03 Technická pomoc  
9 667 336  
06G1S04 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých  
232 120 118  
231 855 418  
1 753 309  
156 667 522  
264 700  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
3 000 000  
6 000 000  
38 265  
14 500  
7 500  
2 100 000  
6 000 000  
38 265  
14 500  
7 500  
900 000  
26 MH SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
13 MS SR  
15 MF SR  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
27 MP SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
165 000  
5 297  
165 000  
5 297  
1 555 000  
45 189  
2 656  
1 555 000  
45 189  
2 656  
95 665  
89 665  
6 000  
2 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 660 720  
1 700  
1 660 720  
1 700  
29 MDV SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDV SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
500  
500  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
600 000  
600 000  
13 191 992  
12 285 992  
906 000  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
41 555 851  
41 555 851  
656 409  
39 667 200  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
14 637 958  
14 447 958  
34 853  
11 894 315  
190 000  
56 193 809  
56 003 809  
691 262  
51 561 515  
190 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
197 000  
123 000  
197 000  
123 000  
197 000  
123 000  
12 MV SR  
15 MF SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
1 200 000  
1 200 000  
1 200 000  
26 MH SR  
656 000  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
656 000  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
656 000  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDV SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970C Príspevky SR do MO - ÚNMS SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDV SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
38 ÚNMaS SR  
36 ÚJD SR  
650 000  
650 000  
650 000  
3 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
13 772 118  
640 Bežné transfery  
13 772 118  
13 772 118  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR Protidrogová politika  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
13 800  
8 000  
13 800  
8 000  
13 MS SR  
27 MP SR  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
111 800  
111 800  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
4 300  
5 400  
4 300  
12 MV SR  
26 MH SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
9 700  
9 700  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
20 000  
20 000  
07 GP SR  
15 MF SR  
0AU04 Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR  
0AU05 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MF SR  
154 000  
154 000  
36 000  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
307 376  
307 376  
184 766  
11 MO SR  
4 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
481 376  
640 Bežné transfery  
celkom  
481 376  
220 766  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB02 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MO SR  
2 500  
2 500  
11 MO SR  
21 MZ SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
15 000  
15 000  
15 000  
15 000  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
17 500  
17 500  
suma za program: 0DB  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
4 266 856  
4 062 064  
2 663 729  
3 373 689  
2 633 945  
204 792  
20 MŠ SR  
0EA01 Operačný program Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR  
0EA0101 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) - MŠVVaŠ SR  
2 683 585  
1 567 148  
19 856  
0EA0102 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
(špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1) - MŠVVaŠ SR  
1 382 212  
739 744  
184 936  
16 123  
202 130 054  
159 173 558  
16 123  
0EA0103 Technická pomoc  
4 920 000  
197 210 054  
159 173 558  
26 MH SR  
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji -  
špecifický cieľ 2.2.2  
8 453 098  
26 163 025  
3 420 373  
8 453 098  
26 163 025  
3 420 373  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os  
3
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji -  
prioritná os 4  
4 920 000  
4 920 000  
0EA0205 Technická pomoc - prioritná os 5  
206 396 910  
8 982 064  
3 373 689  
197 414 846  
suma za program: 0EA  
5 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020  
15 Ministerstvo financií SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
15 033 272  
15 033 272  
15 033 272  
15 033 272  
15 MF SR  
0EJ01 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR  
0EJ0101 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR  
15 033 272  
15 033 272  
suma za program: 0EJ  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Národnej rady SR  
1 638 566  
1 026 066  
612 500  
01 KNR SR  
02 KP SR  
03 ÚV SR  
05 KÚS SR  
649 196  
989 370  
399 196  
626 870  
250 000  
362 500  
0EK0101 Systém vnútornej správy  
0EK0103 Podporná infraštruktúra  
0EK02 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária prezidenta SR  
313 800  
273 800  
40 000  
34 000  
34 000  
0EK0201 Systémy vnútornej správy  
0EK0203 Podporná infraštruktúra  
279 800  
239 800  
40 000  
71 000  
0EK03 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad vlády SR  
3 206 597  
3 135 597  
2 535 500  
2 535 500  
102 961  
99 961  
3 000  
0EK0301 Systémy vnútornej správy  
0EK0303 Podporná infraštruktúra  
3 103 636  
3 035 636  
68 000  
0EK04 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Ústavného súdu SR  
515 358  
355 358  
160 000  
93 544  
88 600  
93 544  
28 600  
0EK0401 Systémy vnútornej správy  
60 000  
0EK0403 Podporná infraštruktúra  
333 214  
233 214  
100 000  
0EK0404 Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR  
0EK05 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Najvyšší súd SR  
3 105 023  
105 023  
3 000 000  
06 NS SR  
07 GP SR  
3 250  
3 250  
0EK0501 Systémy vnútornej správy  
0EK0503 Podporná infraštruktúra  
3 101 773  
101 773  
3 000 000  
3 164 633  
0EK06 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Generálna prokuratúra SR  
7 529 841  
4 365 208  
99 293  
775 826  
99 293  
650 152  
0EK0601 Systémy vnútornej správy  
125 674  
332 959  
0EK0602 Špecializované systémy  
2 287 372  
1 661 350  
1 954 413  
1 661 350  
0EK0603 Podporná infraštruktúra  
0EK0604 Informačný systém Elektronické služby GP SR  
6 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK0605 Pripojenie IS Patrícia GP SR na IS Európskeho prokurátora,  
napojenie na eEvidence  
2 706 000  
1 158 773  
2 706 000  
0EK07 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
1 104 473  
54 300  
54 300  
08 NKÚ  
121 630  
174 440  
862 703  
121 630  
120 140  
862 703  
0EK0701 Systémy vnútornej správy  
0EK0703 Podporná infraštruktúra  
0EK0704 Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR  
0EK0B Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo vnútra SR  
43 983 506  
38 983 506  
5 000 000  
12 MV SR  
117 400  
6 700  
117 400  
6 700  
0EK0B01 Systémy vnútornej správy  
0EK0B02 Špecializované systémy  
0EK0B03 Podporná infraštruktúra  
23 082 074  
17 288 472  
3 488 860  
18 082 074  
17 288 472  
3 488 860  
5 000 000  
3 284 276  
0EK0B04 Národné informačné systémy  
0EK0B05 Medzinárodné informačné systémy  
0EK0C Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
23 320 124  
20 035 848  
13 MS SR  
337 332  
1 263 684  
9 914 277  
9 732 160  
277 332  
263 684  
60 000  
1 000 000  
1 460 000  
200 000  
0EK0C01 Systémy vnútornej správy  
0EK0C02 Špecializované systémy  
8 454 277  
9 532 160  
0EK0C03 Podporná infraštruktúra  
0EK0C04 Informačné systémy obstarané z prostriedkov EÚ a ŠFM  
0EK0C05 Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného  
systému  
1 416 900  
900 000  
516 900  
47 376  
196 272  
209 498  
150 001  
100 000  
148 896  
209 498  
150 001  
100 000  
0EK0C06 IS Súdny manažment  
0EK0C07 Servisné služby IS OR - Corwin  
0EK0C08 AZU - Aplikácia na zber údajov  
0EK0C09 Elektronizácia Zbierky listín  
0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo financií SR  
80 446 524  
56 171 204  
24 275 320  
15 MF SR  
266 000  
176 555  
156 000  
156 555  
110 000  
20 000  
0EK0D01 Systémy vnútornej správy  
0EK0D02 Špecializované systémy  
10 325 789  
14 753 379  
8 689 478  
1 065 133  
8 864 155  
14 470 293  
1 018 878  
615 133  
1 461 634  
283 086  
7 670 600  
450 000  
0EK0D03 Podporná infraštruktúra  
0EK0D04 Informačný systém pre systém štátnej pokladnice  
0EK0D05 Rozpočtový informačný systém  
0EK0D06 Informačný systém účtovníctva fondov  
0EK0D07 Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia  
verejných financií  
14 997 491  
14 997 491  
3 890 000  
2 140 000  
2 290 000  
1 360 000  
1 600 000  
780 000  
0EK0D08 Centrálny účtovný systém  
0EK0D0C Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva  
7 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
76 522  
6 548 262  
4 427 606  
9 700 718  
945 410  
76 522  
3 658 262  
1 640 040  
3 928 284  
695 410  
0EK0D0D Centrálne licenčné zmluvné vzťahy  
2 890 000  
0EK0D0H Colný informačný systém  
2 787 566  
5 772 434  
250 000  
0EK0D0I Integrovaný systém finančnej správy – Správa daní  
0EK0D0J Informačný systém pre podporu boja proti podvodom  
0EK0D0K Informačný systém pre výmenu informácií finančnej správy  
0EK0D0L Prierezový informačný systém  
2 444 181  
2 244 181  
200 000  
0EK0E Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo životného prostredia SR  
2 942 409  
2 260 409  
570 000  
682 000  
18 MŽP SR  
747 509  
210 400  
597 509  
150 400  
912 500  
600 000  
20 000  
100 000  
450 000  
150 000  
60 000  
0EK0E01 Systémy vnútornej správy  
0EK0E02 Špecializované systémy  
0EK0E03 Podporná infraštruktúra  
0EK0E04 Register priestorových informácií  
1 384 500  
600 000  
472 000  
0EK0F Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
18 359 368  
16 825 517  
150 800  
1 533 851  
190 000  
20 MŠ SR  
448 496  
30 000  
448 496  
30 000  
89 970  
30 000  
30 830  
0EK0F01 Systémy vnútornej správy  
0EK0F02 Špecializované systémy  
2 340 389  
91 200  
2 150 389  
91 200  
0EK0F03 Podporná infraštruktúra  
0EK0F04 Informačné systémy v regionálnom školstve  
0EK0F06 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  
(EVSRŠ)  
286 560  
286 560  
0EK0F07 IS Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu  
(CUDEO)  
1 440 000  
1 440 000  
3 347 740  
8 556 191  
1 368 000  
450 792  
2 003 889  
8 556 191  
1 368 000  
450 792  
1 343 851  
0EK0F09 IS SOFIA  
0EK0F0A EDUNET_SK  
0EK0F0B Licencie pre školy  
0EK0F0C Informačný systém E-test  
0EK0G Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 395 972  
1 395 972  
21 MZ SR  
1 219 887  
75 348  
1 219 887  
75 348  
0EK0G01 Systémy vnútornej správy  
0EK0G02 Špecializované systémy  
0EK0G03 Podporná infraštruktúra  
100 737  
100 737  
0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
17 463 254  
16 728 954  
734 300  
22 MPSVaR SR  
4 940 104  
3 009 222  
6 544 731  
1 100 000  
537 400  
4 940 104  
2 619 222  
6 200 431  
1 100 000  
537 400  
0EK0H01 Systémy vnútornej správy  
0EK0H02 Špecializované systémy  
0EK0H03 Podporná infraštruktúra  
0EK0H04 IS Riadenie Sociálnych Dávok  
0EK0H05 IS KIDS  
390 000  
344 300  
8 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
988 177  
343 620  
988 177  
343 620  
0EK0H06 Informačný Systém Služieb Zamestnanosti  
0EK0H07 Internetový Sprievodca Trhom Práce  
0EK0I Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo kultúry SR  
1 800 000  
1 800 000  
24 MK SR  
249 000  
147 300  
249 000  
147 300  
0EK0I01 Systémy vnútornej správy  
0EK0I02 Špecializované systémy  
1 252 700  
151 000  
1 252 700  
151 000  
0EK0I03 Podporná infraštruktúra  
0EK0I04 ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti  
0EK0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo hospodárstva SR  
2 488 900  
2 378 900  
115 600  
110 000  
52 500  
26 MH SR  
263 700  
61 200  
211 200  
61 200  
30 700  
11 200  
73 700  
0EK0J01 Systémy vnútornej správy  
0EK0J02 Špecializované systémy  
0EK0J03 Podporná infraštruktúra  
614 000  
556 500  
57 500  
0EK0J04 ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60  
mesiacov  
1 200 000  
1 200 000  
100 000  
250 000  
100 000  
250 000  
0EK0J05 Agendový systém - Hospodársky register  
0EK0J06 Ekonomický informačný systém SAP  
0EK0K Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
17 235 940  
16 935 940  
300 000  
300 000  
27 MP SR  
285 000  
1 000  
285 000  
1 000  
0EK0K01 Systémy vnútornej správy  
0EK0K02 Špecializované systémy  
14 266 940  
1 333 000  
150 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
13 966 940  
1 333 000  
150 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
0EK0K03 Podporná infraštruktúra  
0EK0K04 Servis IACS a AGIS  
0EK0K05 Servis ISUF  
0EK0K06 Ekonomický informačný systém  
0EK0K07 Geografické informačné systémy  
0EK0K08 Informačná bezpečnosť  
0EK0K09 Elektronický informačný systém na správu dokumentov  
0EK0L Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
12 151 716  
9 571 147  
2 580 569  
29 MDV SR  
4 052 396  
638 563  
4 052 396  
316 563  
1 927 476  
1 646 144  
102 000  
333 480  
666 840  
186 000  
0EK0L01 Systémy vnútornej správy  
0EK0L02 Špecializované systémy  
322 000  
400 000  
2 327 476  
1 646 144  
102 000  
0EK0L03 Podporná infraštruktúra  
0EK0L04 Jednotný informačný systém v cestnej doprave  
0EK0L06 IS INFOREG  
333 480  
0EK0L07 Digitálny tachograf  
1 851 240  
186 000  
1 184 400  
0EK0L09 Informačný model systému cestnej siete  
0EK0L0A Riečny informačný systém (RIS)  
9 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
890 169  
124 248  
216 000  
124 248  
674 169  
0EK0L0B Informačný systém na správu katastrálnych dát  
0EK0L0C Informačný systém LS  
0EK0M Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
11 343 025  
9 693 025  
1 650 000  
31 ÚGKK SR  
76 412  
267 998  
4 868 614  
894 173  
500 000  
3 105 828  
500 000  
900 000  
130 000  
100 000  
76 412  
137 998  
0EK0M01 Systémy vnútornej správy  
0EK0M02 Špecializované systémy  
0EK0M03 Podporná infraštruktúra  
0EK0M04 ZB GIS podpora prevádzky  
0EK0M05 ZB GIS rozvoj  
130 000  
120 000  
4 748 614  
894 173  
500 000  
900 000  
3 105 828  
500 000  
0EK0M06 ESKN podpora prevádzky  
0EK0M07 Poradenstvo v oblasti riadenia komplexných IT projektov  
0EK0M08 Digitálny model reliéfu  
0EK0M0E Katastrálny portál  
130 000  
100 000  
0EK0M0F Premier Support  
0EK0N Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Štatistický úrad SR  
10 575 800  
6 105 800  
4 470 000  
32 ŠÚ SR  
169 812  
63 288  
169 812  
63 288  
0EK0N01 Systémy vnútornej správy  
0EK0N02 Špecializované systémy  
0EK0N03 Podporná infraštruktúra  
0EK0N04 Elektronické služby ŠÚ SR  
0EK0N05 Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov  
0EK0N06 SODB - IT  
1 234 928  
1 905 000  
862 312  
4 685 000  
790 000  
388 800  
100 000  
376 660  
1 234 928  
1 905 000  
862 312  
385 000  
620 000  
388 800  
100 000  
376 660  
4 300 000  
170 000  
0EK0N07 Voľby - IT  
0EK0N08 Komunikačná infraštruktúra  
0EK0N09 SAS  
0EK0N0A ORACLE  
0EK0O Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad pre verejné obstarávanie  
2 450 000  
920 000  
1 530 000  
1 530 000  
33 ÚVO  
25 000  
1 719 000  
260 000  
25 000  
189 000  
260 000  
446 000  
0EK0O01 Systémy vnútornej správy  
0EK0O03 Podporná infraštruktúra  
0EK0O04 Informačný systém EVO  
0EK0O05 Informačný systém ÚVO  
446 000  
0EK0P Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
91 200  
59 200  
32 000  
32 000  
34 ÚRSO  
5 582  
53 738  
31 880  
5 582  
21 738  
31 880  
0EK0P01 Systémy vnútornej správy  
0EK0P02 Špecializované systémy  
0EK0P03 Podporná infraštruktúra  
10 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK0Q Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad jadrového dozoru SR  
595 146  
396 146  
199 000  
36 ÚJD SR  
167 050  
198 000  
230 096  
127 050  
118 000  
151 096  
40 000  
80 000  
79 000  
0EK0Q01 Systémy vnútornej správy  
0EK0Q02 Špecializované systémy  
0EK0Q03 Podporná infraštruktúra  
0EK0R Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
272 415  
242 415  
30 000  
37 ÚPV SR  
5 000  
9 815  
5 000  
9 815  
0EK0R01 Systémy vnútornej správy  
0EK0R02 Špecializované systémy  
0EK0R03 Podporná infraštruktúra  
0EK0R04 IS Elektronické služby ÚPV SR  
39 500  
218 100  
39 500  
188 100  
30 000  
30 000  
0EK0S Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
122 188  
92 188  
38 ÚNMaS SR  
40 PÚ SR  
41 NBÚ  
4 000  
4 000  
0EK0S01 Systémy vnútornej správy  
0EK0S03 Podporná infraštruktúra  
118 188  
88 188  
30 000  
75 000  
0EK0T Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Protimonopolný úrad SR  
117 000  
42 000  
42 000  
112 000  
5 000  
70 000  
5 000  
0EK0T01 Systémy vnútornej správy  
0EK0T03 Podporná infraštruktúra  
0EK0U Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Národný bezpečnostný úrad  
584 838  
584 838  
162 856  
262 074  
159 908  
162 856  
262 074  
159 908  
0EK0U01 Systémy vnútornej správy  
0EK0U02 Špecializované systémy  
0EK0U03 Podporná infraštruktúra  
0EK0V Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
127 500  
127 500  
42 SŠHR SR  
64 500  
63 000  
64 500  
63 000  
0EK0V01 Systémy vnútornej správy  
0EK0V03 Podporná infraštruktúra  
0EK0W Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
54 000  
54 000  
48 VPS  
Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov  
SR  
0EK0W01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária verejného ochrancu práv  
43 000  
11 000  
43 000  
11 000  
0EK0W02 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad na ochranu osobných údajov SR  
0EK11 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Slovenská akadémia vied  
889 297  
734 057  
155 240  
155 240  
51 SAV  
34 572  
15 272  
34 572  
15 272  
0EK1101 Systémy vnútornej správy  
0EK1102 Špecializované systémy  
0EK1103 Podporná infraštruktúra  
839 453  
684 213  
11 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK12 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Súdnej rady SR  
28 500  
28 500  
55 KSR  
10 500  
100  
10 500  
100  
0EK1201 Systémy vnútornej správy  
0EK1202 Špecializované systémy  
0EK1203 Podporná infraštruktúra  
17 900  
17 900  
0EK13 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
4 999 979  
2 561 779  
2 438 200  
04 ÚPVII  
6 500  
2 058 618  
842 285  
6 500  
1 007 795  
768 073  
0EK1303 Podporná infraštruktúra  
0EK1304 IOM  
1 050 823  
74 212  
0EK1305 CSRU  
2 092 576  
779 411  
1 313 165  
0EK1306 MetaIS  
271 306 559  
215 094 370  
3 371 900  
56 212 189  
suma za program: 0EK  
12 / 36  
Tabuľka č. 10a  
Medzirezortné programy v roku 2020  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 245  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 245  
29 MDV SR  
10 645  
10 645  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Rozvojová spolupráca  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
100 000  
100 000  
12 MV SR  
30 323  
1 973 167  
140 000  
30 323  
1 973 167  
140 000  
30 323  
1 973 167  
140 000  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Rozvojová spolupráca - MF SR  
7 326 162  
7 326 162  
10 000  
7 326 162  
7 326 162  
10 000  
195 307  
6 973 520  
6 973 520  
05T0A Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
05T0A02 Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
195 307  
11 MO SR  
9 579 652  
9 579 652  
195 307  
9 117 010  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
800 000  
220 653  
400 000  
220 653  
100 000  
400 000  
29 MDV SR  
21 MZ SR  
06E01 MDV SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 180 000  
1 050 000  
2 180 000  
1 050 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
1 050 000  
4 250 653  
3 850 653  
1 150 000  
400 000  
suma za program: 06E  
13 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
49 022 891  
48 875 891  
44 492 441  
1 753 309  
46 025 450  
147 000  
147 000  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
44 639 441  
1 753 309  
41 642 000  
4 383 450  
4 383 450  
77 571 177  
2 058 824  
30 527 059  
4 383 450  
77 571 177  
2 058 824  
30 527 059  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
12 MV SR  
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
06G1Q03 Technická pomoc  
06G1Q04 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
06G1Q05 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít  
44 985 294  
44 985 294  
124 662 797  
120 105 151  
4 557 646  
124 662 797  
120 105 151  
4 557 646  
84 767 806  
84 767 806  
20 MŠ SR  
06G1R OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
06G1R01 Vzdelávanie (prioritná os 1)  
06G1R05 Technická pomoc  
232 837 916  
138 974 519  
58 457 609  
11 058 004  
24 347 784  
232 837 916  
138 974 519  
58 457 609  
11 058 004  
24 347 784  
147 853 274  
92 649 679  
38 971 739  
22 MPSVaR SR  
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
06G1S01 Zamestnanosť  
06G1S02 Sociálne začlenenie  
06G1S03 Technická pomoc  
16 231 856  
06G1S04 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých  
484 094 781  
483 947 781  
1 753 309  
278 646 530  
147 000  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
2 100 000  
6 000 000  
38 265  
2 100 000  
6 000 000  
38 265  
26 MH SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
13 MS SR  
15 MF SR  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
27 MP SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
14 500  
14 500  
11 500  
11 500  
165 000  
5 297  
165 000  
5 297  
1 555 000  
45 189  
1 555 000  
45 189  
2 656  
2 656  
95 665  
89 665  
6 000  
14 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 660 720  
1 700  
1 660 720  
1 700  
29 MDV SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDV SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
500  
500  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
600 000  
600 000  
12 295 992  
12 289 992  
6 000  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
29 515 851  
29 515 851  
656 409  
27 641 494  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
12 932 958  
12 742 958  
34 853  
10 072 815  
190 000  
42 448 809  
42 258 809  
691 262  
37 714 309  
190 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
197 000  
125 000  
197 000  
125 000  
197 000  
125 000  
12 MV SR  
15 MF SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
1 250 000  
1 250 000  
1 250 000  
26 MH SR  
656 000  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
656 000  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
656 000  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDV SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970C Príspevky SR do MO - ÚNMS SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDV SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
38 ÚNMaS SR  
36 ÚJD SR  
650 000  
650 000  
650 000  
15 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
13 824 118  
640 Bežné transfery  
13 824 118  
13 824 118  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR Protidrogová politika  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
13 800  
8 000  
13 800  
8 000  
13 MS SR  
27 MP SR  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
111 800  
111 800  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
4 300  
5 400  
4 300  
12 MV SR  
26 MH SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
9 700  
9 700  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
20 000  
20 000  
07 GP SR  
15 MF SR  
0AU04 Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR  
0AU05 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MF SR  
154 000  
154 000  
36 000  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
307 376  
307 376  
184 766  
11 MO SR  
16 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
481 376  
640 Bežné transfery  
celkom  
481 376  
220 766  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB02 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MO SR  
2 500  
2 500  
11 MO SR  
21 MZ SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
15 000  
15 000  
15 000  
15 000  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
17 500  
17 500  
suma za program: 0DB  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
187 865 339  
143 377 822  
104 178 931  
95 386 777  
70 981 449  
44 487 517  
20 MŠ SR  
0EA01 Operačný program Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR  
0EA0101 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) - MŠVVaŠ SR  
138 813 931  
43 525 407  
34 635 000  
9 852 517  
0EA0102 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
(špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1) - MŠVVaŠ SR  
33 672 890  
24 405 328  
5 526 001  
224 745 029  
148 945 166  
5 526 001  
7 986 789  
0EA0103 Technická pomoc  
216 758 240  
148 945 166  
26 MH SR  
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji -  
špecifický cieľ 2.2.2  
5 090 058  
60 191 858  
2 531 158  
5 090 058  
60 191 858  
2 531 158  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os  
3
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji -  
prioritná os 4  
7 986 789  
7 986 789  
0EA0205 Technická pomoc - prioritná os 5  
412 610 368  
151 364 611  
95 386 777  
261 245 757  
suma za program: 0EA  
17 / 36  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020  
15 Ministerstvo financií SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
172 201 560  
172 201 560  
172 201 560  
172 201 560  
15 MF SR  
0EJ01 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR  
0EJ0101 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR  
172 201 560  
172 201 560  
suma za program: 0EJ  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Národnej rady SR  
2 798 121  
1 364 121  
1 434 000  
01 KNR SR  
02 KP SR  
03 ÚV SR  
05 KÚS SR  
1 823 246  
974 875  
399 246  
964 875  
1 424 000  
10 000  
0EK0101 Systém vnútornej správy  
0EK0103 Podporná infraštruktúra  
0EK02 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária prezidenta SR  
224 300  
216 300  
8 000  
34 000  
34 000  
0EK0201 Systémy vnútornej správy  
0EK0203 Podporná infraštruktúra  
190 300  
182 300  
8 000  
0EK03 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad vlády SR  
3 161 597  
3 090 597  
2 535 500  
2 535 500  
71 000  
87 961  
84 961  
3 000  
0EK0301 Systémy vnútornej správy  
0EK0303 Podporná infraštruktúra  
3 073 636  
3 005 636  
68 000  
0EK04 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Ústavného súdu SR  
415 534  
295 534  
120 000  
93 544  
49 200  
93 544  
29 200  
0EK0401 Systémy vnútornej správy  
20 000  
0EK0403 Podporná infraštruktúra  
272 790  
172 790  
100 000  
0EK0404 Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR  
0EK05 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Najvyšší súd SR  
105 023  
105 023  
06 NS SR  
07 GP SR  
3 250  
3 250  
0EK0501 Systémy vnútornej správy  
0EK0503 Podporná infraštruktúra  
101 773  
101 773  
0EK06 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Generálna prokuratúra SR  
5 264 528  
3 654 528  
1 610 000  
290 000  
99 293  
650 152  
99 293  
650 152  
0EK0601 Systémy vnútornej správy  
0EK0602 Špecializované systémy  
1 823 733  
1 371 350  
1 533 733  
1 371 350  
0EK0603 Podporná infraštruktúra  
0EK0604 Informačný systém Elektronické služby GP SR  
18 / 36