Tabuľka č. 9  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2019 podľa kapitol  
Úrad vlády SR (ÚV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
5 693 889  
Názov OP,  
Kód  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
PD, iniciatívy  
programu  
ES (skratka)  
Názov opatrenia  
24 961 192  
5 693 889  
24 961 192  
30 655 081  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
24 961 192  
18 682 244  
6 278 948  
5 437 286  
4 064 579  
1 372 707  
256 603  
205 613  
50 990  
24 961 192  
18 682 244  
6 278 948  
5 437 286  
4 064 579  
1 372 707  
256 603  
205 613  
50 990  
30 398 478  
22 746 823  
7 651 655  
256 603  
OP TP  
OP TP  
06P0E01  
06P0E02  
301011  
1.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
2.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
301021  
Spolu za program: Nadnárodná spolupráca  
NS  
NS  
0EC0102  
0EC0101  
391000  
391000  
Nadnárodná spolupráca  
Nadnárodná spolupráca  
205 613  
50 990  
Ministerstvo vnútra SR (MV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
17 178 741  
ŠR zdroje  
17 178 741  
7 884 625  
7 884 625  
25 063 366  
Spolu za ministerstvo:  
11 468 554  
4 107 147  
5 399 961  
1 961 446  
5 710 187  
267 679  
1 240 439  
303 770  
11 468 554  
4 107 147  
5 399 961  
1 961 446  
5 710 187  
267 679  
1 240 439  
303 770  
12 708 993  
4 410 917  
6 035 251  
2 262 825  
12 354 373  
4 996 709  
5 211 799  
2 145 865  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
5.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
06G1Q04  
06G1Q05  
06G1Q03  
312051  
312061  
312073  
6.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
635 290  
635 290  
7.3. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
301 379  
301 379  
6 644 186  
4 729 030  
1 550 432  
364 724  
6 644 186  
4 729 030  
1 550 432  
364 724  
Spolu za program: Operačný program Efektívna verejná správa 2014-2020  
OP EVS  
OP EVS  
OP EVS  
0E90101  
0E90102  
0D60B02  
314011  
314021  
314031  
1.1. PJ MV SR – VOJ: 00151866/00367  
2.1. PJ MV SR – VOJ: 00151866/00367  
3.1. PJ MV SR – VOJ: 00151866/00367  
3 661 367  
1 781 141  
3 661 367  
1 781 141  
Ministerstvo financií SR (MF SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
12 430 495  
12 430 495  
12 430 495  
2 602 777  
2 602 777  
2 602 777  
12 430 495  
12 430 495  
12 430 495  
2 602 777  
2 602 777  
2 602 777  
15 033 272  
15 033 272  
15 033 272  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  
OP D  
0EJ0101  
311071  
7.1 PJ MF SR – VOJ: 00151742/00331  
1 / 7  
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 500 000  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
44 504 413  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
46 004 413  
408 871 489  
408 871 489  
454 875 902  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
408 871 489  
233 888 973  
15 909 853  
149 294 859  
9 777 804  
44 504 413  
22 516 000  
3 767 958  
16 216 758  
2 003 697  
408 871 489  
233 888 973  
15 909 853  
149 294 859  
9 777 804  
44 504 413  
22 516 000  
3 767 958  
16 216 758  
2 003 697  
1 500 000  
1 500 000  
453 375 902  
256 404 973  
19 677 811  
165 511 617  
11 781 501  
1 500 000  
OP KŽP  
OP KŽP  
OP KŽP  
OP KŽP  
0750801  
0750802  
0750804  
076030D  
310011  
310021  
310041  
310051  
1.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
2.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
4.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
5.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
1 500 000  
Spolu za program: LIFE+  
LIFE+  
075050C  
394100  
LIFE+  
1 500 000  
1 500 000  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
204 792  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
81 028 732  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
81 028 732  
ŠR zdroje  
7 758 660  
7 553 868  
3 491 804  
3 491 804  
88 787 392  
Spolu za ministerstvo:  
81 028 732  
78 076 894  
2 951 838  
81 028 732  
78 076 894  
2 951 838  
3 491 804  
84 520 536  
81 568 698  
2 951 838  
4 266 856  
2 683 585  
1 567 148  
16 123  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
1.1. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
06G1R01  
06G1R05  
312011  
312072  
3 491 804  
7.2. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
4 062 064  
2 663 729  
1 382 212  
16 123  
204 792  
19 856  
4 266 856  
2 683 585  
1 567 148  
16 123  
Spolu za program: Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
0EA0101  
0EA0102  
0EA0103  
313011  
1.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
2.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
5.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
313021  
313051  
184 936  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
79 306 552  
ŠR zdroje  
79 306 552  
16 608 718  
16 608 718  
95 915 270  
Spolu za ministerstvo:  
74 011 956  
13 019 194  
41 275 831  
16 556 201  
3 160 730  
5 294 596  
15 674 375  
1 481 809  
8 845 029  
4 589 956  
757 581  
74 011 956  
13 019 194  
41 275 831  
16 556 201  
3 160 730  
5 294 596  
15 674 375  
1 481 809  
8 845 029  
4 589 956  
757 581  
89 686 331  
14 501 003  
50 120 860  
21 146 157  
3 918 311  
6 228 939  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
2.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
06G1S04  
06G1S01  
06G1S02  
06G1S03  
312021  
312031  
312041  
312071  
3.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
4.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
7.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
934 343  
934 343  
Spolu za program: Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-2020  
OP SZNO  
07C0B01  
315000  
Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-  
5 294 596  
934 343  
5 294 596  
934 343  
6 228 939  
2 / 7  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
2020  
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 399 491  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2 954 687  
4 500 000  
4 500 000  
444 804  
420 000  
194 255 367  
198 755 367  
202 154 858  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
194 255 367  
158 684 262  
7 726 549  
2 954 687  
489 296  
726 549  
567 454  
1 171 388  
198 755 367  
158 684 262  
7 726 549  
3 374 687  
489 296  
726 549  
567 454  
1 171 388  
420 000  
24 804  
202 130 054  
159 173 558  
8 453 098  
26 163 025  
3 420 373  
4 920 000  
24 804  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
0EA0201  
0EA0202  
0EA0203  
0EA0204  
0EA0205  
313012  
1.2. PJ MH SR – VOJ: 00686832/00116  
2.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
3.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
4.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
5.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
313022  
313031  
313041  
313052  
25 595 571  
2 248 985  
25 595 571  
2 248 985  
4 500 000  
420 000  
24 804  
13 165  
11 639  
4 500 000  
Spolu za program: Medziregionálna spolupráca  
MS  
MS  
07K0H01  
07K0G01  
392000  
392000  
Medziregionálna spolupráca  
Medziregionálna spolupráca  
13 165  
13 165  
11 639  
11 639  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
813 998 019  
134 972 062  
813 998 019  
134 972 062  
948 970 081  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
112 365 889  
26 703 026  
47 942 073  
13 697 282  
13 495 984  
6 339 892  
4 187 632  
3 091 402  
1 948 692  
248 755  
27 294 845  
6 068 957  
11 251 256  
4 175 237  
4 781 403  
52 078  
112 365 889  
26 703 026  
47 942 073  
13 697 282  
13 495 984  
6 339 892  
4 187 632  
3 091 402  
1 948 692  
248 755  
27 294 845  
6 068 957  
11 251 256  
4 175 237  
4 781 403  
52 078  
139 660 734  
32 771 983  
59 193 329  
17 872 519  
18 277 387  
6 391 970  
5 153 546  
4 068 343  
2 627 343  
294 618  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
0DV0101  
0DV0102  
0DV0103  
0DV0104  
0DV0105  
0DV0106  
302011  
302021  
302031  
302041  
302051  
302061  
1.1. PJ MPRV – VOJ: 00156621/00351  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
6.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
965 914  
976 941  
678 651  
45 863  
965 914  
976 941  
678 651  
45 863  
Spolu za program: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
0CC0301  
0CC0302  
0CC0303  
0CC0304  
303021  
2.1. PPA – VOJ: 30794323/00103  
3.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
5.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
7.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
303031  
303051  
303071  
674 466  
175 988  
76 439  
674 466  
175 988  
76 439  
850 454  
219 489  
219 489  
295 928  
3 / 7  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 882 438  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
1 882 438  
301 190  
85 343  
12 971  
54 318  
8 918  
85 343  
12 971  
54 318  
8 918  
1 967 781  
314 161  
1 315 552  
215 986  
122 082  
12 510 076  
3 022 843  
4 512 172  
1 579 396  
2 222 504  
1 173 161  
806 693  
268 964  
167 936  
167 936  
156 235  
45 622  
Spolu za program: Interreg V-A SK-CZ 2014-2020  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
0DV0701  
0DV0702  
0DV0703  
0DV0704  
304011  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
301 190  
1 261 234  
207 068  
304021  
304031  
304041  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
1 261 234  
207 068  
112 946  
9 136  
112 946  
9 136  
12 044 963  
2 961 863  
4 324 842  
1 520 973  
2 176 700  
1 060 585  
465 113  
60 980  
187 330  
58 423  
45 804  
112 576  
806 693  
268 964  
167 936  
167 936  
156 235  
45 622  
836 245  
383 956  
276 448  
61 433  
114 408  
9 176  
12 044 963  
2 961 863  
4 324 842  
1 520 973  
2 176 700  
1 060 585  
465 113  
60 980  
187 330  
58 423  
45 804  
112 576  
806 693  
268 964  
167 936  
167 936  
156 235  
45 622  
836 245  
383 956  
276 448  
61 433  
114 408  
9 176  
Spolu za program: Interreg V-A SK – AT 2014-2020  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
0DV0303  
0DV0301  
0DV0302  
0DV0309  
0DV0304  
305011  
305021  
305031  
305041  
305051  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za program: Interreg V-A SK – HU 2014-2020  
PCS SK-HU  
PCS SK-HU  
PCS SK-HU  
PCS SK-HU  
PCS SK-HU  
0DV0801  
0DV0802  
0DV0803  
0DV0804  
0DV0805  
306011  
306021  
306031  
306041  
306051  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
836 245  
383 956  
276 448  
61 433  
Spolu za program: Interreg V-A PL – SK 2014-2020  
PCS PL-SK  
PCS PL-SK  
PCS PL-SK  
PCS PL-SK  
0DV0501  
0DV0502  
0DV0503  
0DV0504  
307011  
307021  
307031  
307041  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
114 408  
9 176  
Spolu za program: Interreg ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020  
1.3.Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami  
turizmu  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0DV0601  
0DV0602  
0DV0603  
0DV0604  
308013  
308016  
308017  
308018  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana  
prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG  
1.7.Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a  
tovarov  
1.8.Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodných  
katastrof a katastrof  
PRV  
PRV  
0DV0605  
0DV0606  
308027  
308028  
2.7.Rozvoj IKT a zdieľanie informácii  
1 530  
1 530  
1 530  
1 530  
1 530  
1 530  
2.8.Podpora rozvoj zdravia  
224 458 327  
967 315  
76 104 575  
325 053  
115 574  
224 458 327  
967 315  
76 104 575  
325 053  
115 574  
300 562 902  
1 292 368  
459 508  
Spolu za program: Program rozvoja vidieka 2014-2020  
1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností  
1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  
PRV  
PRV  
0CD0103  
0CD0104  
309011  
309012  
343 934  
343 934  
4 / 7  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0203  
0CD0204  
0CD0305  
309021  
2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb  
2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov  
307 391  
137 574  
103 295  
46 230  
307 391  
137 574  
103 295  
46 230  
410 686  
183 804  
309023  
309041  
4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  
24 849 255  
8 350 244  
24 849 255  
8 350 244  
33 199 499  
4.2. Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo  
vývoja poľnohospodárskych výrobkov  
PRV  
PRV  
0CD0306  
0CD0307  
309042  
309043  
12 587 996  
9 673 153  
4 230 020  
3 250 528  
12 587 996  
9 673 153  
4 230 020  
3 250 528  
16 818 016  
12 923 681  
4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,  
modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného  
hospodárstva  
5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na  
zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof,  
nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí  
PRV  
0CD0402  
309051  
15 047 127  
5 056 376  
15 047 127  
5 056 376  
20 103 503  
6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých  
poľnohospodárov  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0504  
0CD0505  
0CD0506  
309061  
309063  
309064  
3 740 286  
214 959  
1 256 871  
72 234  
3 740 286  
214 959  
1 256 871  
72 234  
4 997 157  
287 193  
6.3Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých  
poľnohospodárskych podnikov  
6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja  
nepoľnohospodárskych činností  
6 405 777  
2 152 572  
6 405 777  
2 152 572  
8 558 349  
7.2 na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých  
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  
obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0605  
0CD0606  
0CD0607  
0CD0608  
309072  
309073  
309074  
309075  
6 018 851  
3 869 261  
1 504 713  
687 869  
2 022 551  
1 300 211  
505 638  
6 018 851  
3 869 261  
1 504 713  
687 869  
2 022 551  
1 300 211  
505 638  
8 041 402  
5 169 472  
2 010 351  
919 018  
7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania,  
zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a  
poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy  
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane  
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických  
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné  
využitie  
231 149  
231 149  
PRV  
PRV  
0CD0705  
0CD0706  
309081  
309083  
8.1. Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí  
28 590  
9 607  
28 590  
9 607  
38 197  
8.3. Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených  
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
7 738 522  
2 600 422  
7 738 522  
2 600 422  
10 338 944  
8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a  
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
PRV  
PRV  
0CD0707  
0CD0708  
309084  
309085  
3 095 409  
2 407 540  
1 040 169  
809 020  
3 095 409  
2 407 540  
1 040 169  
809 020  
4 135 578  
3 216 560  
8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  
hodnoty lesných ekosystémov  
8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do  
mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0709  
0CD0903  
0CD0A03  
309086  
309101  
309111  
2 794 466  
13 167 650  
2 805 740  
939 041  
4 537 350  
952 260  
2 794 466  
13 167 650  
2 805 740  
939 041  
4 537 350  
952 260  
3 733 507  
17 705 000  
3 758 000  
10.1. Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia  
11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického  
poľnohospodárstva  
11.2. Platba na zachovanie postupov a metód ekologického  
poľnohospodárstva  
PRV  
PRV  
0CD0A04  
0CD0B03  
309112  
309121  
11 212 600  
11 303  
4 007 400  
3 797  
11 212 600  
11 303  
4 007 400  
3 797  
15 220 000  
15 100  
12.1. Kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura  
2000  
5 / 7  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
PRV  
PRV  
0CD0B04  
0CD0C04  
309122  
12.2. Kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura 2000  
13.1.Kompenzačná platba v horských oblastiach  
713 825  
238 675  
713 825  
238 675  
952 500  
309131  
309132  
30 750 000  
10 250 000  
30 750 000  
10 250 000  
41 000 000  
13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným  
prírodným obmedzeniam  
PRV  
PRV  
0CD0C05  
0CD0C06  
17 996 000  
4 765 000  
6 204 000  
1 735 000  
17 996 000  
4 765 000  
6 204 000  
1 735 000  
24 200 000  
6 500 000  
13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými  
obmedzeniami  
309133  
PRV  
PRV  
0CD0D01  
0CD0E03  
309141  
309151  
14.1. Platba na dobré životné podmienky zvierat  
15 693 000  
285 000  
5 407 000  
95 000  
15 693 000  
285 000  
5 407 000  
95 000  
21 100 000  
380 000  
15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky  
16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP  
zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva  
PRV  
PRV  
0CD0F06  
0CD0F07  
309161  
309162  
214 959  
72 234  
214 959  
72 234  
287 193  
16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov,  
postupov, procesov a technológií  
4 299 179  
1 444 679  
4 299 179  
1 444 679  
5 743 858  
16.3. Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii  
spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a  
zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na  
trh  
PRV  
PRV  
0CD0F08  
0CD0F09  
309163  
309164  
214 959  
72 234  
214 959  
72 234  
287 193  
16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi  
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych  
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v  
miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských  
reťazcov a miestnych trhov  
3 525 327  
1 184 637  
3 525 327  
1 184 637  
4 709 964  
PRV  
PRV  
0CD0H05  
0CD0H06  
309191  
309192  
19.1. Prípravná podpora  
1 500 000  
7 454 777  
500 000  
1 500 000  
7 454 777  
500 000  
2 000 000  
9 959 850  
19.2. Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho  
rozvoja vedeného komunitou  
2 505 073  
2 505 073  
19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej  
skupiny  
PRV  
0CD0H07  
309193  
515 901  
173 361  
515 901  
173 361  
689 262  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0H08  
0CD0I03  
0CD0I04  
309194  
309201  
309202  
19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie  
20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)  
20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete  
Spolu za program: Trhovo orientované výdavky (TOV)  
Trhovo orientované výdavky (TOV)  
257 951  
5 978 206  
86 681  
1 992 735  
225 654  
257 951  
5 978 206  
86 681  
1 992 735  
225 654  
344 632  
7 970 941  
676 962  
676 962  
902 616  
12 000 000  
12 000 000  
448 155 000  
448 155 000  
4 400 000  
4 400 000  
23 993 131  
23 993 131  
12 000 000  
12 000 000  
448 155 000  
448 155 000  
4 400 000  
4 400 000  
23 993 131  
23 993 131  
16 400 000  
16 400 000  
472 148 131  
472 148 131  
TOV  
0CC0102  
371000  
381000  
Spolu za program: Priame platby spolu  
Priame platby spolu  
Priame platby 0CC0101  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
4 817 692  
4 817 692  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
6 314 216  
6 314 216  
2 156 865  
2 156 865  
22 196 084  
22 196 084  
28 510 300  
28 510 300  
6 974 557  
6 974 557  
35 484 857  
35 484 857  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  
6 / 7  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
4 817 692  
OP D  
OP D  
0EB0202  
0EB0601  
311051  
311081  
5.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
8.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
22 196 084  
22 196 084  
6 314 216  
4 817 692  
2 156 865  
27 013 776  
8 471 081  
6 314 216  
2 156 865  
Všeobecná pokladničná správa (VPS)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2 250 223  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2 250 223  
2 250 223  
2 250 223  
2 250 223  
Spolu za ministerstvo:  
2 250 223  
Spolu za program: Iných finančných nástrojov  
1 039 717 947  
181 667 831  
625 322 940  
52 481 584 1 665 040 887  
234 149 415  
1 899 190 302  
SPOLU CELKOM :  
7 / 7