Tabuľka č. 8  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2019 podľa programov  
Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
5 437 286  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
24 961 192  
18 682 244  
18 682 244  
6 278 948  
6 278 948  
5 437 286  
4 064 579  
4 064 579  
1 372 707  
1 372 707  
24 961 192  
18 682 244  
18 682 244  
6 278 948  
6 278 948  
30 398 478  
22 746 823  
22 746 823  
7 651 655  
7 651 655  
Spolu za: Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF  
1.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
4 064 579  
4 064 579  
1 372 707  
1 372 707  
Spolu za prioritu: 2. Systémová a technická podpora  
2.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
112 365 889  
26 703 026  
26 703 026  
47 942 073  
47 942 073  
13 697 282  
13 697 282  
13 495 984  
13 495 984  
6 339 892  
6 339 892  
4 187 632  
4 187 632  
27 294 845  
6 068 957  
6 068 957  
11 251 256  
11 251 256  
4 175 237  
4 175 237  
4 781 403  
4 781 403  
52 078  
112 365 889  
26 703 026  
26 703 026  
47 942 073  
47 942 073  
13 697 282  
13 697 282  
13 495 984  
13 495 984  
6 339 892  
6 339 892  
4 187 632  
4 187 632  
27 294 845  
6 068 957  
6 068 957  
11 251 256  
11 251 256  
4 175 237  
4 175 237  
4 781 403  
4 781 403  
52 078  
139 660 734  
32 771 983  
32 771 983  
59 193 329  
59 193 329  
17 872 519  
17 872 519  
18 277 387  
18 277 387  
6 391 970  
6 391 970  
5 153 546  
5 153 546  
Spolu za: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  
1.1. PJ MPRV – VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
52 078  
52 078  
Spolu za prioritu: 6. Technická pomoc  
965 914  
965 914  
6.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
965 914  
965 914  
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
3 091 402  
ŠR zdroje  
3 091 402  
1 948 692  
1 948 692  
248 755  
976 941  
678 651  
678 651  
45 863  
976 941  
678 651  
678 651  
45 863  
4 068 343  
2 627 343  
2 627 343  
294 618  
Spolu za: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
Spolu za prioritu: 2. Podpora akvakultúry, ktorá je enviromentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je  
inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach  
1 948 692  
1 948 692  
248 755  
2.1. PPA – VOJ: 30794323/00103  
Spolu za prioritu: 3. Podpora monitorovania, kontroly a presadzovania, a tým zlepšenia inštitucionálnej kapacity  
a efektivity verejnej správy bez zvyšovania administratívnej kapacity (opatrenie 3.2)  
1 / 11  
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
3.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
Spolu za prioritu: 5. Podpora marketingu a spracovania  
5.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
Spolu za prioritu: 7. Technická pomoc  
7.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
248 755  
674 466  
674 466  
219 489  
219 489  
45 863  
175 988  
175 988  
76 439  
248 755  
674 466  
674 466  
219 489  
219 489  
45 863  
175 988  
175 988  
76 439  
294 618  
850 454  
850 454  
295 928  
295 928  
76 439  
76 439  
Interreg V-A SK-CZ 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
1 882 438  
301 190  
301 190  
1 261 234  
1 261 234  
207 068  
207 068  
112 946  
112 946  
85 343  
12 971  
12 971  
54 318  
54 318  
8 918  
1 882 438  
301 190  
301 190  
1 261 234  
1 261 234  
207 068  
207 068  
112 946  
112 946  
85 343  
12 971  
12 971  
54 318  
54 318  
8 918  
1 967 781  
314 161  
314 161  
1 315 552  
1 315 552  
215 986  
215 986  
122 082  
122 082  
Spolu za: Interreg V-A SK-CZ 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Využívanie inovačného potenciálu  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Kvalitné životné prostredie  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Rozvoj miestnych iniciatív  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Technická pomoc  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
8 918  
8 918  
9 136  
9 136  
9 136  
9 136  
Interreg V-A SK – AT 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
12 044 963  
2 961 863  
2 961 863  
4 324 842  
4 324 842  
1 520 973  
1 520 973  
2 176 700  
2 176 700  
1 060 585  
1 060 585  
465 113  
60 980  
60 980  
187 330  
187 330  
58 423  
58 423  
45 804  
45 804  
112 576  
112 576  
12 044 963  
2 961 863  
2 961 863  
4 324 842  
4 324 842  
1 520 973  
1 520 973  
2 176 700  
2 176 700  
1 060 585  
1 060 585  
465 113  
60 980  
60 980  
187 330  
187 330  
58 423  
58 423  
45 804  
45 804  
112 576  
112 576  
12 510 076  
3 022 843  
3 022 843  
4 512 172  
4 512 172  
1 579 396  
1 579 396  
2 222 504  
2 222 504  
1 173 161  
1 173 161  
Spolu za: Interreg V-A SK – AT 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Podpora udržateľných dopravných riešení  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2 / 11  
Interreg V-A SK – HU 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
806 693  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
806 693  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
806 693  
268 964  
268 964  
167 936  
167 936  
167 936  
167 936  
Spolu za: Interreg V-A SK – HU 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Príroda a kultúra  
268 964  
268 964  
167 936  
167 936  
167 936  
167 936  
268 964  
268 964  
167 936  
167 936  
167 936  
167 936  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Posilnenie cezhraničnej mobility  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej  
oblasti  
156 235  
156 235  
156 235  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
156 235  
45 622  
45 622  
156 235  
45 622  
45 622  
156 235  
45 622  
45 622  
Interreg V-A PL – SK 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
836 245  
383 956  
383 956  
276 448  
276 448  
61 433  
836 245  
383 956  
383 956  
276 448  
276 448  
61 433  
836 245  
383 956  
383 956  
276 448  
276 448  
61 433  
Spolu za: Interreg V-A PL – SK 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
61 433  
61 433  
61 433  
Spolu za prioritu: 4. Technická pomoc  
114 408  
114 408  
114 408  
114 408  
114 408  
114 408  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Interreg ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
9 176  
6 116  
9 176  
6 116  
9 176  
6 116  
Spolu za: Interreg ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1.  
1.3.Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami  
turizmu  
1 529  
1 529  
1 529  
3 / 11  
Interreg ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných  
zdrojov, aktivity na zníženie GHG  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1.7.Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a  
tovarov  
1 529  
1 529  
1 529  
1 529  
1.8.Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodných  
katastrof a katastrof  
Spolu za prioritu: 2.  
2.7.Rozvoj IKT a zdieľanie informácii  
3 060  
1 530  
1 530  
3 060  
1 530  
1 530  
3 060  
1 530  
1 530  
2.8.Podpora rozvoj zdravia  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
224 458 327  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
76 104 575  
325 053  
325 053  
115 574  
115 574  
103 295  
103 295  
46 230  
224 458 327  
967 315  
76 104 575  
325 053  
325 053  
115 574  
115 574  
103 295  
103 295  
46 230  
300 562 902  
1 292 368  
1 292 368  
459 508  
Spolu za: Program rozvoja vidieka 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností  
1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností  
Spolu za prioritu: 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  
1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  
967 315  
967 315  
967 315  
343 934  
343 934  
343 934  
343 934  
459 508  
Spolu za prioritu: 2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb  
2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb  
307 391  
307 391  
410 686  
307 391  
307 391  
410 686  
Spolu za prioritu: 2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov  
2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov  
137 574  
137 574  
183 804  
137 574  
46 230  
137 574  
46 230  
183 804  
Spolu za prioritu: 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  
4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  
24 849 255  
24 849 255  
8 350 244  
8 350 244  
24 849 255  
24 849 255  
8 350 244  
8 350 244  
33 199 499  
33 199 499  
Spolu za prioritu: 4.2. Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja  
poľnohospodárskych výrobkov  
12 587 996  
12 587 996  
9 673 153  
4 230 020  
4 230 020  
3 250 528  
12 587 996  
12 587 996  
9 673 153  
4 230 020  
4 230 020  
3 250 528  
16 818 016  
16 818 016  
12 923 681  
4.2. Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo  
vývoja poľnohospodárskych výrobkov  
Spolu za prioritu: 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo  
prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,  
modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného  
hospodárstva  
9 673 153  
3 250 528  
9 673 153  
3 250 528  
12 923 681  
Spolu za prioritu: 5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov  
pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí  
15 047 127  
5 056 376  
15 047 127  
5 056 376  
20 103 503  
5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na  
zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých  
poveternostných udalostí a katastrofických udalostí  
15 047 127  
5 056 376  
15 047 127  
5 056 376  
20 103 503  
Spolu za prioritu: 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov  
3 740 286  
1 256 871  
3 740 286  
1 256 871  
4 997 157  
4 / 11  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých  
poľnohospodárov  
3 740 286  
214 959  
1 256 871  
72 234  
3 740 286  
1 256 871  
4 997 157  
287 193  
Spolu za prioritu: 6.3Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov  
214 959  
214 959  
72 234  
72 234  
6.3Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých  
poľnohospodárskych podnikov  
214 959  
72 234  
287 193  
Spolu za prioritu: 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
6 405 777  
6 405 777  
2 152 572  
2 152 572  
6 405 777  
6 405 777  
2 152 572  
2 152 572  
8 558 349  
8 558 349  
6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych  
činností  
Spolu za prioritu: 7.2 na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr  
malých rozmerov vrátane investícií do energie obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
6 018 851  
2 022 551  
6 018 851  
2 022 551  
8 041 402  
7.2 na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých  
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  
obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
6 018 851  
2 022 551  
6 018 851  
2 022 551  
8 041 402  
Spolu za prioritu: 7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a  
rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej  
verejnej správy  
3 869 261  
1 300 211  
3 869 261  
1 300 211  
5 169 472  
7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania,  
zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a  
poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy  
3 869 261  
1 504 713  
1 504 713  
687 869  
1 300 211  
505 638  
505 638  
231 149  
231 149  
3 869 261  
1 504 713  
1 504 713  
687 869  
1 300 211  
505 638  
505 638  
231 149  
231 149  
5 169 472  
2 010 351  
2 010 351  
919 018  
Spolu za prioritu: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných  
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného  
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  
Spolu za prioritu: 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej  
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie  
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických  
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné  
využitie  
687 869  
687 869  
919 018  
Spolu za prioritu: 8.1. Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí  
28 590  
9 607  
28 590  
9 607  
38 197  
8.1. Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí  
28 590  
9 607  
28 590  
9 607  
38 197  
Spolu za prioritu: 8.3. Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a  
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
7 738 522  
7 738 522  
3 095 409  
3 095 409  
2 407 540  
2 407 540  
2 794 466  
2 600 422  
2 600 422  
1 040 169  
1 040 169  
809 020  
7 738 522  
7 738 522  
3 095 409  
3 095 409  
2 407 540  
2 407 540  
2 794 466  
2 600 422  
2 600 422  
1 040 169  
1 040 169  
809 020  
10 338 944  
10 338 944  
4 135 578  
4 135 578  
3 216 560  
3 216 560  
3 733 507  
8.3. Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených  
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
Spolu za prioritu: 8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a  
katastrofickými udalosťami  
8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a  
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
Spolu za prioritu: 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných  
ekosystémov  
8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  
hodnoty lesných ekosystémov  
809 020  
809 020  
Spolu za prioritu: 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych  
výrobkov a ich uvádzania na trh  
939 041  
939 041  
5 / 11  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do  
mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh  
2 794 466  
939 041  
2 794 466  
939 041  
3 733 507  
Spolu za prioritu: 10.1. Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia  
13 167 650  
13 167 650  
2 805 740  
4 537 350  
4 537 350  
952 260  
13 167 650  
13 167 650  
2 805 740  
4 537 350  
4 537 350  
952 260  
17 705 000  
17 705 000  
3 758 000  
10.1. Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia  
Spolu za prioritu: 11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva  
11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického  
poľnohospodárstva  
2 805 740  
11 212 600  
11 212 600  
11 303  
952 260  
4 007 400  
4 007 400  
3 797  
2 805 740  
11 212 600  
11 212 600  
11 303  
952 260  
4 007 400  
4 007 400  
3 797  
3 758 000  
15 220 000  
15 220 000  
15 100  
Spolu za prioritu: 11.2. Platba na zachovanie postupov a metód ekologického poľnohospodárstva  
11.2. Platba na zachovanie postupov a metód ekologického  
poľnohospodárstva  
Spolu za prioritu: 12.1. Kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000  
12.1. Kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura  
2000  
11 303  
3 797  
11 303  
3 797  
15 100  
Spolu za prioritu: 12.2. Kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura 2000  
12.2. Kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura 2000  
Spolu za prioritu: 13.1.Kompenzačná platba v horských oblastiach  
13.1.Kompenzačná platba v horských oblastiach  
713 825  
713 825  
238 675  
238 675  
713 825  
713 825  
238 675  
238 675  
952 500  
952 500  
30 750 000  
30 750 000  
17 996 000  
10 250 000  
10 250 000  
6 204 000  
30 750 000  
30 750 000  
17 996 000  
10 250 000  
10 250 000  
6 204 000  
41 000 000  
41 000 000  
24 200 000  
Spolu za prioritu: 13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam  
13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným  
prírodným obmedzeniam  
17 996 000  
4 765 000  
4 765 000  
6 204 000  
1 735 000  
1 735 000  
17 996 000  
4 765 000  
4 765 000  
6 204 000  
1 735 000  
1 735 000  
24 200 000  
6 500 000  
6 500 000  
Spolu za prioritu: 13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami  
13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými  
obmedzeniami  
Spolu za prioritu: 14.1. Platba na dobré životné podmienky zvierat  
14.1. Platba na dobré životné podmienky zvierat  
15 693 000  
15 693 000  
285 000  
5 407 000  
5 407 000  
95 000  
15 693 000  
15 693 000  
285 000  
5 407 000  
5 407 000  
95 000  
21 100 000  
21 100 000  
380 000  
Spolu za prioritu: 15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky  
15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky  
285 000  
95 000  
285 000  
95 000  
380 000  
Spolu za prioritu: 16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu  
a udržateľnosť poľnohospodárstva  
214 959  
214 959  
72 234  
72 234  
214 959  
214 959  
72 234  
72 234  
287 193  
287 193  
16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP  
zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva  
Spolu za prioritu: 16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a  
technológií  
4 299 179  
4 299 179  
1 444 679  
1 444 679  
4 299 179  
4 299 179  
1 444 679  
1 444 679  
5 743 858  
5 743 858  
16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov,  
procesov a technológií  
Spolu za prioritu: 16.3. Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných  
pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného  
ruchu/ich uvádzania na trh  
214 959  
72 234  
214 959  
72 234  
287 193  
16.3. Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii  
spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a  
zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na  
trh  
214 959  
72 234  
214 959  
72 234  
287 193  
6 / 11  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi dodávateľského reťazca  
pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v  
miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov  
3 525 327  
1 184 637  
3 525 327  
1 184 637  
4 709 964  
16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi  
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských  
reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom  
kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a  
miestnych trhov  
3 525 327  
1 184 637  
3 525 327  
1 184 637  
4 709 964  
Spolu za prioritu: 19.1. Prípravná podpora  
1 500 000  
500 000  
1 500 000  
500 000  
2 000 000  
19.1. Prípravná podpora  
1 500 000  
500 000  
1 500 000  
500 000  
2 000 000  
Spolu za prioritu: 19.2. Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného  
komunitou  
7 454 777  
2 505 073  
7 454 777  
2 505 073  
9 959 850  
19.2. Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho  
rozvoja vedeného komunitou  
7 454 777  
2 505 073  
7 454 777  
2 505 073  
9 959 850  
Spolu za prioritu: 19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny  
19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny  
Spolu za prioritu: 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie  
19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie  
515 901  
515 901  
257 951  
257 951  
5 978 206  
5 978 206  
676 962  
676 962  
173 361  
173 361  
86 681  
515 901  
515 901  
257 951  
257 951  
5 978 206  
5 978 206  
676 962  
676 962  
173 361  
173 361  
86 681  
689 262  
689 262  
344 632  
344 632  
7 970 941  
7 970 941  
902 616  
902 616  
86 681  
86 681  
Spolu za prioritu: 20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)  
20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)  
1 992 735  
1 992 735  
225 654  
225 654  
1 992 735  
1 992 735  
225 654  
225 654  
Spolu za prioritu: 20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete  
20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete  
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
408 871 489  
233 888 973  
44 504 413  
22 516 000  
408 871 489  
233 888 973  
44 504 413  
22 516 000  
453 375 902  
256 404 973  
Spolu za: Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej  
infraštruktúry  
1.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
Spolu za prioritu: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami  
2.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
233 888 973  
15 909 853  
15 909 853  
149 294 859  
149 294 859  
9 777 804  
22 516 000  
3 767 958  
3 767 958  
16 216 758  
16 216 758  
2 003 697  
2 003 697  
233 888 973  
15 909 853  
15 909 853  
149 294 859  
149 294 859  
9 777 804  
22 516 000  
3 767 958  
3 767 958  
16 216 758  
16 216 758  
2 003 697  
2 003 697  
256 404 973  
19 677 811  
19 677 811  
165 511 617  
165 511 617  
11 781 501  
11 781 501  
Spolu za prioritu: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
4.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
5.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
9 777 804  
9 777 804  
7 / 11  
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
9 577 334  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
4 817 692  
18 744 711  
4 759 642  
22 196 084  
22 196 084  
22 196 084  
40 940 795  
22 196 084  
22 196 084  
12 430 495  
12 430 495  
6 314 216  
6 314 216  
50 518 129  
27 013 776  
27 013 776  
15 033 272  
15 033 272  
8 471 081  
8 471 081  
Spolu za: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  
Spolu za prioritu: 5. Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)  
5.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
4 817 692  
4 817 692  
4 817 692  
2 602 777  
2 602 777  
2 156 865  
2 156 865  
4 817 692  
Spolu za prioritu: 7. Prioritná os 7 - Informačná spoločnosť  
7.1 PJ MF SR – VOJ: 00151742/00331  
12 430 495  
12 430 495  
6 314 216  
6 314 216  
2 602 777  
2 602 777  
2 156 865  
2 156 865  
Spolu za prioritu: 8. Prioritná os 8 - Technická pomoc  
8.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
166 509 242  
20 406 618  
3 491 804  
3 491 804  
1 481 809  
1 481 809  
8 845 029  
8 845 029  
4 589 956  
4 589 956  
303 770  
166 509 242  
20 406 618  
3 491 804  
3 491 804  
1 481 809  
1 481 809  
8 845 029  
8 845 029  
4 589 956  
4 589 956  
303 770  
186 915 860  
Spolu za: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Vzdelávanie  
78 076 894  
78 076 894  
13 019 194  
13 019 194  
41 275 831  
41 275 831  
16 556 201  
16 556 201  
4 107 147  
4 107 147  
5 399 961  
5 399 961  
8 074 014  
3 160 730  
2 951 838  
1 961 446  
78 076 894  
78 076 894  
13 019 194  
13 019 194  
41 275 831  
41 275 831  
16 556 201  
16 556 201  
4 107 147  
4 107 147  
5 399 961  
5 399 961  
8 074 014  
3 160 730  
2 951 838  
1 961 446  
81 568 698  
81 568 698  
14 501 003  
14 501 003  
50 120 860  
50 120 860  
21 146 157  
21 146 157  
4 410 917  
4 410 917  
6 035 251  
6 035 251  
9 132 974  
3 918 311  
2 951 838  
2 262 825  
1.1. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
Spolu za prioritu: 2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí  
2.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
Spolu za prioritu: 3. Zamestnanosť  
3.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
Spolu za prioritu: 4. Sociálne začlenenie  
4.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
Spolu za prioritu: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
5.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
303 770  
303 770  
Spolu za prioritu: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  
6.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
635 290  
635 290  
635 290  
635 290  
Spolu za prioritu: 7. Technická pomoc  
1 058 960  
757 581  
1 058 960  
757 581  
7.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
7.2. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
7.3. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
301 379  
301 379  
Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
4 500 000 4 482 064  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
3 159 479  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
7 641 543  
194 255 367  
198 755 367  
206 396 910  
Spolu za: Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
8 / 11  
Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 663 729  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 172 881  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
509 152  
Spolu za prioritu: 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií  
158 684 262  
158 684 262  
161 857 143  
2 683 585  
159 173 558  
10 020 246  
1 567 148  
8 453 098  
26 163 025  
26 163 025  
3 420 373  
3 420 373  
4 936 123  
16 123  
1.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
1.2. PJ MH SR – VOJ: 00686832/00116  
2 663 729  
19 856  
489 296  
911 485  
184 936  
726 549  
567 454  
567 454  
1 171 388  
1 171 388  
2 683 585  
489 296  
2 293 697  
1 567 148  
726 549  
567 454  
567 454  
1 171 388  
1 171 388  
436 123  
16 123  
158 684 262  
158 684 262  
Spolu za prioritu: 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
2.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
1 382 212  
7 726 549  
7 726 549  
1 382 212  
2.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
7 726 549  
25 595 571  
25 595 571  
2 248 985  
2 248 985  
7 726 549  
25 595 571  
25 595 571  
2 248 985  
2 248 985  
4 500 000  
Spolu za prioritu: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP  
3.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
Spolu za prioritu: 4. Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji  
4.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
4 500 000  
436 123  
16 123  
5.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
5.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
4 500 000  
420 000  
4 500 000  
420 000  
4 920 000  
Operačný program Efektívna verejná správa 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
5 710 187  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
5 710 187  
267 679  
6 644 186  
4 729 030  
4 729 030  
1 550 432  
1 550 432  
364 724  
6 644 186  
4 729 030  
4 729 030  
1 550 432  
1 550 432  
364 724  
12 354 373  
4 996 709  
4 996 709  
5 211 799  
5 211 799  
2 145 865  
2 145 865  
Spolu za: Operačný program Efektívna verejná správa 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS  
1.1. PJ MV SR – VOJ: 00151866/00367  
267 679  
267 679  
267 679  
Spolu za prioritu: 2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva  
2.1. PJ MV SR – VOJ: 00151866/00367  
3 661 367  
3 661 367  
1 781 141  
1 781 141  
3 661 367  
3 661 367  
1 781 141  
1 781 141  
Spolu za prioritu: 3. Technická pomoc  
3.1. PJ MV SR – VOJ: 00151866/00367  
364 724  
364 724  
Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
5 294 596  
934 343  
5 294 596  
934 343  
6 228 939  
Spolu za: Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-2020  
Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-  
2020  
5 294 596  
934 343  
5 294 596  
934 343  
6 228 939  
9 / 11  
Trhovo orientované výdavky (TOV)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
12 000 000  
4 400 000  
12 000 000  
4 400 000  
4 400 000  
16 400 000  
Spolu za: Trhovo orientované výdavky (TOV)  
Trhovo orientované výdavky (TOV)  
12 000 000  
4 400 000  
12 000 000  
16 400 000  
Priame platby spolu  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
448 155 000  
23 993 131  
448 155 000  
23 993 131  
472 148 131  
Spolu za: Priame platby spolu  
Priame platby spolu  
448 155 000  
23 993 131  
448 155 000  
23 993 131  
472 148 131  
Nadnárodná spolupráca  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
256 603  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
256 603  
205 613  
50 990  
256 603  
205 613  
50 990  
Spolu za: Nadnárodná spolupráca  
Nadnárodná spolupráca  
Nadnárodná spolupráca  
205 613  
50 990  
Medziregionálna spolupráca  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
24 804  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
24 804  
13 165  
11 639  
24 804  
13 165  
11 639  
Spolu za: Medziregionálna spolupráca  
Medziregionálna spolupráca  
Medziregionálna spolupráca  
13 165  
11 639  
LIFE+  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
Spolu za: LIFE+  
LIFE+  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
10 / 11  
Iných finančných nástrojov  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 250 223  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 250 223  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2 250 223  
Spolu za: Iných finančných nástrojov  
1 039 717 947  
181 667 831  
625 322 940  
52 481 584 1 665 040 887  
234 149 415  
1 899 190 302  
SPOLU CELKOM :  
11 / 11