Limity kapitálových transferov na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 7  
Strana: 1  
726  
Kapitola  
720  
721  
722  
723  
z toho:  
723005  
725  
Kapitálové transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery PO  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Príspevkovej  
organizácii  
nezaradenej vo  
verejnej správe v  
registri organizácií  
vedenom  
Transfery do  
zahraničia  
Transfery finančným  
inštitúciám  
právnickým osobám  
Štatistickým úradom  
a
1
2
3
4
5
6
7
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
200 000  
200 000  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
453 375 902  
36 874 890  
453 375 902  
99 928  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
10 144 864  
26 630 098  
924 336  
8 920 000  
258 488 582  
800 000  
924 336  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
7 920 000  
2 569 639  
1 000 000  
255 918 943  
800 000  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Limity kapitálových transferov na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 7  
Strana: 2  
726  
Kapitola  
720  
721  
722  
723  
z toho:  
723005  
725  
Kapitálové transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery PO  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Príspevkovej  
organizácii  
nezaradenej vo  
verejnej správe v  
registri organizácií  
vedenom  
Transfery do  
zahraničia  
Transfery finančným  
inštitúciám  
právnickým osobám  
Štatistickým úradom  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
237 104 730  
196 704 730  
40 000 000  
400 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
386 400  
386 400  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
8 492 500  
5 492 500  
3 000 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
1 005 567 340  
223 218 133  
68 754 434  
713 594 773  
Spolu