Limity bežných transferov na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 1  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery  
príspevkovým  
organizáciám  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
179 247  
149 827  
6 915 746  
344 000  
227 046  
48 457  
4 947 640  
91 800  
113 002  
66 245  
Kancelária Národnej rady SR  
149 827  
3 229 560  
24 000  
Kancelária prezidenta SR  
3 686 186  
Úrad vlády SR  
320 000  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
227 046  
43 397  
5 060  
4 200  
4 947 640  
87 600  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
10 104 856  
160 150 158  
1 061 145 796  
18 409 044  
1 917 500  
5 356 400  
235 580  
142 913 170  
201 620 596  
16 525 644  
4 370 264  
7 951 776  
7 530 588  
592 737  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
4 350 000  
0
3 300 000  
858 932 463  
1 870 000  
Ministerstvo vnútra SR  
13 400  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
8 237 414  
2 338 000  
1 280 000  
249 150  
Ministerstvo financií SR  
49 815 072  
26 811 172  
1 039 981 834  
41 818 436  
63 217 011  
136 820 112  
70 072 835  
17 569 064  
303 900  
19 500 000  
41 357 929  
19 500 000  
3 200 000  
9 460 896  
674 600  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 193 819 719  
1 003 724 286  
1 997 359 348  
204 078 954  
124 323 789  
843 468 138  
103 019 060  
961 231 250  
1 933 279 073  
67 009 542  
4 871 330  
960 000 000  
259 549 056  
267 264  
267 264  
596 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
249 300  
47 996 820  
7 996 820  
1 382 804  
1 000 000  
Ministerstvo hospodárstva SR  
719 698  
824 179 376  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Limity bežných transferov na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 2  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery  
príspevkovým  
organizáciám  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
626 412 670  
665 000  
673 236  
25 000  
552 153 665  
450 000  
630 000  
58 925 780  
205 000  
43 236  
14 541 000  
6 100 000  
792 225  
10 000  
25 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
12 600  
9 100  
3 500  
950 000  
135 000  
292 487  
1 000 660  
142 500  
1 221 892  
12 000  
50 660  
7 500  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
857 905  
140 400  
26 500  
45 000  
12 000  
373 368  
25 050  
230 968  
25 050  
2 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 448 516 719  
45 599 305  
7 303  
1 185 104 886  
44 331 701  
379 768 490  
1 205 865  
3 303  
32 570 000  
1 010 000  
882 633 343  
61 739  
4 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
9 812 227 640  
4 054 059 570  
3 885 459 631  
1 252 119 056  
952 557 389  
37 164 084  
2 290 000  
917 861 050  
Spolu