Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
27 592 612  
4 866 061  
14 009 791  
2 211 584  
6 986 752  
2 648 782  
3 063 229  
8 920 359  
62 018 830  
6 193 933  
4 042 490  
895 221  
2 773 895  
925 749  
916 447  
2 806 789  
20 565 445  
2 304 980  
9 361 084  
179 247  
4 894 310  
4 894 310  
8 000  
32 486 922  
4 874 061  
Kancelária Národnej rady SR  
1 598 638  
31 172 916  
4 437 172  
160 618  
6 906 029  
24 000  
8 000  
1 057 106  
118 690  
Kancelária prezidenta SR  
47 839 592  
8 035 703  
857 106  
200 000  
48 896 698  
8 154 393  
Úrad vlády SR  
118 690  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
5 356 030  
1 139 519  
236 835  
48 457  
191 600  
191 600  
5 547 630  
12 973 400  
100 574 804  
10 826 089  
50 853 914  
124 653 591  
1 382 522 505  
2 526 934 615  
427 694 997  
585 779 355  
78 141 702  
1 492 361 610  
747 609 589  
2 517 561 916  
245 273 734  
164 002 724  
752 733 710  
1 197 795  
1 050 000  
1 970 485  
84 800  
1 050 000  
1 970 485  
84 800  
14 023 400  
102 545 289  
10 910 889  
54 853 914  
128 153 591  
2 076 184 469  
2 554 934 615  
435 828 191  
614 551 135  
588 601 624  
1 540 562 697  
818 609 589  
2 523 915 722  
253 573 734  
453 081 717  
754 739 710  
13 410 734  
2 235 376  
4 579 795  
91 800  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
50 853 914  
45 117 406  
814 415 468  
416 793 587  
102 609 835  
310 370 463  
16 129 726  
152 282 819  
32 690 488  
152 640 682  
21 684 288  
27 768 613  
645 340 923  
4 000 000  
3 500 000  
693 661 964  
28 000 000  
8 133 194  
28 771 780  
510 459 922  
48 201 087  
71 000 000  
6 353 806  
8 300 000  
289 078 993  
2 006 000  
4 000 000  
3 500 000  
693 661 964  
28 000 000  
8 133 194  
28 771 780  
931 633  
Slovenská informačná služba  
52 056 921  
290 369 568  
788 878 622  
225 882 821  
197 112 484  
9 038 091  
17 334 408  
107 148 121  
274 390 436  
80 793 297  
70 944 186  
3 158 813  
10 144 856  
170 589 348  
1 046 871 970  
18 409 044  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
7 352 222  
Ministerstvo financií SR  
49 815 072  
509 528 289  
40 807 126  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
16 186 981  
29 352 326  
144 588 025  
14 396 249  
12 202 906  
33 228 872  
5 716 113  
1 318 175 697  
675 308 930  
2 169 791 313  
204 079 054  
119 635 679  
62 533 390  
7 393 961  
71 000 000  
5 429 470  
1 000 000  
317 200  
10 257 845  
50 541 896  
5 114 143  
924 336  
7 300 000  
288 761 793  
0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
4 395 526  
Ministerstvo hospodárstva SR  
11 630 525  
2 006 000  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
889 963 868  
20 282 187  
25 766 101  
7 776 612  
4 396 572  
8 596 410  
3 501 509  
5 697 388  
2 794 027  
10 120 423  
9 956 882  
3 893 043 112  
68 773 917  
883 349  
22 355 440  
3 504 427  
11 022 974  
4 215 691  
2 559 578  
3 603 580  
1 890 899  
2 194 987  
1 516 000  
5 413 246  
1 693 923  
508 604 309  
12 345 330  
524 115  
7 807 236  
1 267 797  
4 023 177  
1 522 824  
1 054 596  
1 403 002  
699 632  
266 502 522  
14 844 963  
10 046 714  
2 013 097  
769 798  
593 298 670  
665 000  
673 236  
25 000  
570 539 527  
2 000 000  
4 390 000  
30 000  
57 937 598  
2 000 000  
4 390 000  
30 000  
512 601 929  
1 460 503 395  
22 282 187  
30 156 101  
7 806 612  
4 425 072  
8 788 210  
3 531 509  
5 727 388  
2 829 027  
10 120 423  
9 956 882  
4 558 426 271  
69 413 550  
889 075  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
12 600  
28 500  
28 500  
2 609 168  
768 478  
980 660  
142 500  
1 215 414  
12 000  
191 800  
30 000  
191 800  
30 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
837 740  
1 449 247  
690 522  
30 000  
30 000  
0
575 505  
35 000  
35 000  
1 986 841  
673 418  
2 346 968  
7 564 491  
487 235 578  
6 545 453  
181 550  
373 368  
25 050  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
177 954 180  
4 283 829  
170 381  
2 718 979 044  
45 599 305  
7 303  
270 001  
665 383 159  
639 633  
659 988 159  
639 633  
5 395 000  
5 726  
5 726  
Kancelária Súdnej rady SR  
16 265 740 610  
2 500 791 625  
880 916 483  
3 656 819 995  
9 226 942 506  
270 001  
2 954 145 082  
1 588 626 609  
1 365 518 473 19 219 885 692  
Spolu