Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
29 133 447  
4 866 061  
14 009 791  
2 211 584  
6 986 752  
2 648 782  
3 024 709  
8 920 359  
62 018 830  
6 193 933  
4 329 561  
895 221  
2 773 895  
925 749  
902 139  
2 806 789  
20 565 445  
2 284 780  
9 793 470  
1 000 625  
4 238 310  
4 238 310  
8 000  
33 371 757  
4 874 061  
Kancelária Národnej rady SR  
1 598 638  
30 441 609  
4 437 171  
160 618  
6 906 029  
304 000  
231 888  
48 457  
8 000  
1 057 106  
701 245  
Kancelária prezidenta SR  
47 108 285  
8 315 702  
857 106  
200 000  
48 165 391  
9 016 947  
Úrad vlády SR  
701 245  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
5 310 851  
1 152 115  
243 000  
243 000  
5 553 851  
12 973 400  
100 900 920  
10 801 989  
50 853 914  
125 002 668  
1 126 675 440  
2 526 838 348  
425 090 504  
564 613 954  
78 651 144  
1 478 925 359  
907 047 252  
2 489 859 763  
245 218 734  
167 334 840  
1 592 761 237  
1 197 795  
1 050 000  
3 290 485  
108 900  
1 050 000  
3 290 485  
108 900  
14 023 400  
104 191 405  
10 910 889  
54 853 914  
128 502 668  
1 857 395 204  
2 554 838 348  
433 223 698  
593 350 734  
576 741 091  
1 546 476 935  
978 047 252  
2 496 213 569  
253 773 734  
456 530 381  
1 594 767 237  
13 736 850  
2 231 476  
4 579 795  
91 800  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
50 853 914  
45 288 840  
559 505 352  
410 385 833  
102 900 695  
288 642 266  
16 639 168  
153 435 546  
32 690 488  
160 887 641  
21 629 288  
22 148 025  
687 896 181  
4 000 000  
3 500 000  
730 719 764  
28 000 000  
8 133 194  
28 736 780  
498 089 947  
67 551 576  
71 000 000  
6 353 806  
8 555 000  
289 195 541  
2 006 000  
4 000 000  
3 500 000  
730 719 764  
28 000 000  
8 133 194  
28 736 780  
931 633  
Slovenská informačná služba  
52 188 314  
290 369 568  
789 724 582  
223 757 011  
197 172 484  
9 038 091  
17 380 658  
107 148 121  
274 686 097  
80 023 754  
70 884 186  
3 158 813  
10 144 856  
169 652 399  
1 052 041 836  
18 409 044  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
7 915 018  
Ministerstvo financií SR  
49 815 072  
497 158 314  
60 157 615  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
16 186 981  
29 352 326  
144 588 025  
14 396 249  
12 202 906  
33 228 872  
5 716 113  
1 303 586 719  
834 746 593  
2 133 842 201  
204 079 054  
128 563 483  
860 005 659  
7 393 961  
71 000 000  
5 429 470  
1 055 000  
317 200  
10 257 845  
50 541 896  
5 114 143  
924 336  
7 500 000  
288 878 341  
0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
4 420 426  
Ministerstvo hospodárstva SR  
11 630 525  
2 006 000  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
870 197 040  
19 832 187  
27 475 801  
7 776 612  
4 396 572  
9 096 710  
3 501 509  
5 697 388  
2 794 027  
10 120 423  
9 956 882  
3 958 984 978  
68 773 917  
883 349  
22 355 440  
3 504 427  
11 622 974  
4 215 691  
2 559 578  
3 603 580  
1 890 899  
2 194 987  
1 516 000  
5 413 246  
1 693 923  
453 522 795  
12 345 330  
524 115  
7 807 236  
1 267 797  
4 232 877  
1 522 824  
1 054 596  
1 403 002  
699 632  
235 661 694  
14 394 963  
10 946 714  
2 013 097  
769 798  
604 372 670  
665 000  
673 236  
25 000  
550 461 664  
2 450 000  
4 540 000  
30 000  
80 536 358  
2 450 000  
4 540 000  
30 000  
469 925 306  
1 420 658 704  
22 282 187  
32 015 801  
7 806 612  
4 425 072  
9 304 210  
3 531 509  
5 727 388  
2 869 027  
10 120 423  
9 956 882  
4 296 895 605  
69 413 550  
889 075  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
12 600  
28 500  
28 500  
3 109 468  
768 478  
980 660  
142 500  
1 215 414  
12 000  
207 500  
30 000  
207 500  
30 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
837 740  
1 449 247  
690 522  
30 000  
30 000  
0
575 505  
75 000  
75 000  
1 986 841  
673 418  
2 346 968  
7 562 991  
576 387 650  
6 545 453  
181 550  
373 368  
26 550  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
158 767 866  
4 283 829  
170 381  
2 770 036 666  
45 599 305  
7 303  
270 001  
337 910 627  
639 633  
332 515 627  
639 633  
5 395 000  
5 726  
5 726  
Kancelária Súdnej rady SR  
16 997 771 207  
2 445 183 134  
861 729 700  
3 480 320 954 10 210 267 418  
270 001  
2 652 947 304  
1 322 808 392  
1 330 138 912 19 650 718 511  
Spolu