Tabuľka č. 4  
Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2019  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
200  
Nedaňové príjmy  
1 331 344 710  
443 659 299  
438 210 084  
5 449 215  
210  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
211 Príjmy z podnikania  
212 Príjmy z vlastníctva  
220  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
221 Administratívne poplatky  
416 716 495  
284 365 212  
9 000  
221001 Súdne poplatky  
221004 Ostatné poplatky  
283 656 212  
74 368 513  
57 982 770  
52 691 121  
222 Pokuty, penále a iné sankcie  
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  
Kapitálové príjmy  
230  
240  
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí, vkladov a ážio  
6 749 000  
4 550  
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí a vkladov  
250  
290  
Iné nedaňové príjmy  
411 524 245  
391 688  
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky  
292 Ostatné príjmy  
411 132 557  
259 110 000  
1 701 752 168  
36 711 281  
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  
Granty a transfery  
300  
Transfery  
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
1 665 040 887