Tabuľka č. 3  
Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2019  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
100  
Daňové príjmy  
12 464 557 000  
2 952 136 000  
-16 794 000  
-16 379 000  
-415 000  
110  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
111 Daň z príjmov fyzickej osoby  
111001 Zo závislej činnosti  
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
112 Daň z príjmov právnickej osoby  
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou  
Dane za tovary a služby  
2 733 291 000  
235 639 000  
9 275 251 000  
6 629 455 000  
2 417 198 000  
1 332 478 000  
219 892 000  
61 058 000  
3 915 000  
130  
131 Daň z pridanej hodnoty  
132 Spotrebné dane  
132001 Z minerálneho oleja  
132003 Z liehu  
132005 Z piva  
132007 Z vína  
132009 Z tabakových výrobkov  
132011 Z elektriny  
762 281 000  
11 570 000  
414 000  
132012 Z uhlia  
132013 Zo zemného plynu  
25 590 000  
167 128 000  
102 000  
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
134001 Z úhrad za dobývací priestor  
134002 Z motorových vozidiel  
167 026 000  
61 470 000  
6 270 000  
139 Iné dane za tovary a služby  
139003 Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
140  
21 517 000  
21 517 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami  
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
160  
190  
13 149 000  
Iné dane  
202 504 000