Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
397 777  
839 723  
42 500  
10 000  
127 500  
1 280 000  
10 000  
60 000  
12 000  
672 500  
20 904 201  
20 904 201  
21 764 201  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
12 100  
10 000  
100  
9 000  
12 100  
10 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
1 000  
500 000  
20 000  
27 014  
9 000  
415 521  
57 465  
11 000  
130 000  
500 000  
20 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
130 000  
130 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
1 800 000  
500 000  
100 000  
4 500  
50  
1 195 500  
1 800 000  
9 046 620  
103 628 787  
23 280 742  
24 394 475  
357 000  
238 380  
1 517 237  
484 268  
20 093 548  
223 710  
8 150  
3 740 990  
57 988 942  
15 113 997  
523 655  
4 500 000  
567 200  
7 627 911  
7 682 477  
822 344  
99 290  
9 046 620  
217 715 347  
23 280 742  
170 670 997  
454 661 982  
246 703 930  
40 662 638  
214 029 468  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
36 494 697  
114 086 560  
114 071 927  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
2 954 928  
146 276 522  
454 304 982  
246 203 930  
36 609 198  
195 236 468  
146 200 000  
454 304 982  
246 203 930  
Ministerstvo financií SR  
34 000  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
500 000  
3 900  
100  
487 850  
65 800  
4 053 440  
18 793 000  
1 500 000  
88 956 604  
14 167 975  
809 859  
55 084  
3 177 781  
18 665 916  
639 940  
72 000  
195 164 168  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
482 371  
9 204 700  
5 245 000  
245 000  
299 096  
132 689  
76 002 200  
548 840  
3 450 608  
8 374 135  
275 164 241  
445 118 593  
275 164 241  
443 618 593  
364 120 845  
459 286 568  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
306 687 413  
200 000  
15 088 799  
200 000  
120 000  
500 000  
1 000 000  
8 094 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
22 000  
718 840  
540  
13 997 959  
169 960  
36 500  
200 000  
172 000  
29 500  
23 610  
291 598 614  
291 598 614  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
59 890  
120 000  
500 000  
1 000 000  
8 094 000  
3 200 000  
983 000  
200 000  
6 000  
500 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 000 000  
8 094 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
17 000  
0
15 680  
320  
102 600  
22 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600 000  
919 508 972  
500 000  
497 400  
600 000  
13 852 261 000  
402 451 000  
125 000  
214 219 778  
375 000  
19 167 500  
283 670 694  
10 000  
14 771 779 972  
500 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
13 852 261 000 1 243 334 514  
442 843 288  
356 524 805  
45 191 121  
19 167 600  
4 550  
379 603 150 2 225 513 309 2 187 230 656 17 321 108 823  
Spolu