Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2a  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
397 777  
839 723  
42 500  
10 000  
127 500  
1 280 000  
10 000  
60 000  
12 000  
672 500  
20 138 193  
20 138 193  
20 998 193  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
12 100  
10 000  
100  
9 000  
12 100  
10 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
1 000  
500 000  
20 000  
27 014  
9 000  
415 521  
57 465  
11 000  
130 000  
500 000  
20 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
130 000  
130 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
1 800 000  
500 000  
100 000  
4 500  
50  
1 195 500  
1 800 000  
9 046 620  
103 615 315  
23 280 742  
24 394 475  
357 000  
238 380  
1 517 237  
484 268  
20 115 548  
223 710  
8 150  
3 740 990  
57 988 442  
15 113 997  
523 655  
4 500 000  
567 200  
7 614 939  
7 682 477  
800 344  
99 290  
9 046 620  
210 181 716  
23 280 742  
156 970 997  
443 536 477  
252 145 954  
40 100 301  
221 397 216  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
36 494 697  
106 566 401  
106 538 296  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
2 954 928  
132 576 522  
443 179 477  
251 645 954  
36 046 861  
202 604 216  
132 500 000  
443 179 477  
251 645 954  
Ministerstvo financií SR  
34 000  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
500 000  
3 900  
100  
487 850  
65 800  
4 053 440  
18 793 000  
1 500 000  
88 956 604  
14 167 975  
809 859  
55 084  
3 177 781  
18 665 916  
639 940  
72 000  
202 531 916  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
482 371  
9 204 700  
5 245 000  
245 000  
299 096  
132 689  
76 003 000  
3 449 808  
8 374 135  
216 930 197  
216 930 197  
305 886 801  
Ministerstvo hospodárstva SR  
548 840 1 170 036 338 1 168 536 338 1 184 204 313  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2a  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
294 064 619  
200 000  
15 068 799  
200 000  
120 000  
500 000  
1 000 000  
8 610 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
22 000  
643 360  
540  
14 053 439  
169 960  
36 500  
200 000  
172 000  
29 500  
23 610  
278 995 820  
278 995 820  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
59 890  
120 000  
500 000  
1 000 000  
8 610 000  
3 200 000  
983 000  
200 000  
6 000  
500 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 000 000  
8 610 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
17 000  
0
15 680  
320  
102 600  
22 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600 000  
923 232 672  
500 000  
497 400  
600 000  
13 333 763 000  
402 451 000  
125 000  
230 152 778  
375 000  
6 958 200  
283 670 694  
9 800  
14 257 005 472  
500 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
13 333 763 000 1 247 540 742  
442 789 808  
373 027 985  
45 191 121  
6 958 300  
4 550  
379 568 978 2 858 729 779 2 820 996 191 17 440 033 521  
Spolu