Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
397 777  
839 723  
42 500  
10 000  
127 500  
1 280 000  
10 000  
60 000  
12 000  
672 500  
24 961 192  
24 961 192  
25 821 192  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
12 100  
10 000  
100  
9 000  
12 100  
10 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
1 000  
500 000  
20 000  
27 014  
9 000  
412 521  
60 465  
11 000  
130 000  
500 000  
20 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
130 000  
130 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
1 800 000  
500 000  
100 000  
4 500  
50  
1 195 500  
1 800 000  
9 046 620  
103 614 708  
23 280 742  
25 303 475  
357 000  
238 380  
1 517 237  
484 268  
21 024 548  
223 710  
8 150  
3 740 990  
57 987 942  
15 113 997  
523 655  
4 500 000  
567 200  
7 614 832  
7 682 477  
800 344  
99 290  
9 046 620  
120 821 554  
23 280 742  
37 810 492  
409 228 489  
81 528 732  
39 077 994  
98 171 852  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
36 494 697  
17 206 846  
17 178 741  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
2 954 928  
12 507 017  
408 871 489  
81 028 732  
35 024 554  
79 378 852  
12 430 495  
408 871 489  
81 028 732  
Ministerstvo financií SR  
34 000  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
500 000  
3 900  
100  
487 850  
66 300  
4 053 440  
18 793 000  
1 500 000  
94 937 614  
14 180 975  
809 859  
56 275  
3 177 281  
18 665 125  
639 940  
71 600  
79 306 552  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
482 371  
9 063 700  
5 245 000  
245 000  
132 689  
74 645 010  
548 840  
3 429 808  
8 387 135  
7 799 096  
198 755 367  
815 498 019  
198 755 367  
813 998 019  
293 692 981  
829 678 994  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
43 962 700  
200 000  
15 452 400  
200 000  
120 000  
500 000  
1 000 000  
9 121 000  
3 200 000  
2 152 221  
200 000  
22 000  
743 660  
540  
14 336 740  
169 960  
36 500  
200 000  
172 000  
29 500  
23 610  
28 510 300  
28 510 300  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
59 890  
120 000  
500 000  
1 000 000  
9 121 000  
3 200 000  
983 000  
200 000  
6 000  
500 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 000 000  
9 121 000  
3 200 000  
2 152 221  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
17 000  
1 152 221  
15 680  
320  
102 600  
22 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600 000  
998 087 415  
500 000  
497 400  
600 000  
12 464 557 000  
402 451 000  
125 000  
273 058 778  
375 000  
6 748 900  
315 828 737  
9 800  
13 462 654 215  
500 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
12 464 557 000 1 331 344 710  
443 659 299  
416 716 495  
52 691 121  
6 749 000  
4 550  
411 524 245 1 701 752 168 1 665 040 887 15 497 653 878  
Spolu