Tabuľka č. 1a  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2020 a 2021  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
2020  
2021  
a
b
1
2
Príjmy spolu  
17 440 033 521  
13 333 763 000  
1 247 540 742  
442 789 808  
373 027 985  
45 191 121  
17 321 108 823  
13 852 261 000  
1 243 334 514  
442 843 288  
356 524 805  
45 191 121  
A.  
B.  
Daňové príjmy  
Nedaňové príjmy  
B.1  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
6 962 850  
19 172 150  
379 568 978  
2 858 729 779  
37 733 588  
379 603 150  
2 225 513 309  
38 282 653  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ  
Výdavky spolu  
2 820 996 191  
19 650 718 511  
16 997 771 207  
2 445 183 134  
861 729 700  
3 480 320 954  
10 210 267 418  
978 793 840  
871 016 515  
1 257 095 221  
270 001  
2 187 230 656  
19 219 885 692  
16 265 740 610  
2 500 791 625  
880 916 483  
3 656 819 995  
9 226 942 506  
173 975 668  
871 599 069  
1 179 391 402  
270 001  
A.  
A.1  
Bežné výdavky  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.5  
z toho: transfery nefinančným subjektom  
odvody do rozpočtu EÚ  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
2 652 947 304  
-2 210 684 990  
2 954 145 082  
-1 898 776 869  
Prebytok / Schodok ( +/- )