Tabuľka č. 1  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
15 497 653 878  
12 464 557 000  
2 952 136 000  
-16 794 000  
-16 379 000  
-415 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2 733 291 000  
235 639 000  
9 275 251 000  
6 629 455 000  
2 417 198 000  
167 128 000  
61 470 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
iné dane za tovary a služby  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
21 517 000  
21 517 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
13 149 000  
A.5  
B.  
Iné dane  
202 504 000  
Nedaňové príjmy  
1 331 344 710  
443 659 299  
438 210 084  
416 716 495  
52 691 121  
B.1  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
z toho: príjmy z podnikania  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
6 753 550  
411 524 245  
1 701 752 168  
36 711 281  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
z toho: transfer zo ŠFA  
9 800  
Zahraničné transfery (EÚ)  
1 665 040 887  
17 635 791 653  
15 250 322 986  
2 221 695 094  
782 871 410  
2 433 258 841  
9 812 227 640  
1 252 119 056  
1 457 029 568  
952 557 389  
1 421 719 521  
839 667 561  
1 178 327 389  
0
Výdavky spolu  
A.  
Bežné výdavky  
A.1  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.4.4  
A.4.5  
A.4.6  
A.4.7  
A.5  
z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb  
sociálne dávky  
transfery nefinančným subjektom  
transfery obciam a VÚC  
odvody do rozpočtu Európskej únie  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
transfer Sociálnej poisťovni  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
270 001  
B.  
2 385 468 667  
1 379 901 327  
1 005 567 340  
-2 138 137 775  
v tom: obstarávanie kapitálových aktív  
kapitálové transfery  
Prebytok / Schodok ( +/- )