Z O Z N A M T A B U L I E K A P R Í L O H  
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019  
Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2020 a 2021  
Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019  
Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020  
Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021  
Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2019  
Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2019  
Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019  
Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020  
Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021  
Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2019  
Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2019  
Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR  
v roku 2019 podľa programov  
Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR  
v roku 2019 podľa kapitol  
Tabuľka č. 10 - Medzirezortné programy v roku 2019  
Tabuľka č. 10a - Medzirezortné programy v roku 2020  
Tabuľka č. 10b - Medzirezortné programy v roku 2021  
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie  
Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie  
Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie  
Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021  
Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2019  
Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2020 2021  
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  
mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových  
štruktúr kapitol na roky 2019 až 2021  
Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
P r í l o h y  
Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2019 2021