1
Príloha č. 7 Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2018 – 30.6.2018
PRIEBEŽNÁ IMPLEMENTAČNÁ SPRÁVA ZA 1. POLROK 2018
(Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky)
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
2
Vláda SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v rámci ktorého plánuje zreformovať pravidlá, nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze je revízia väčšiny verejných výdavkov. V roku 2016 prebehla revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy. Následne, v roku 2017, sa zamerala na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie. Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. Navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom.Opatrenia identifikované revíziou následne rozpracované v ročných implementačných plánoch. Ich úlohou je nastaviť proces implementácie definovaných opatrení predvídateľne a transparentne, definovaním východiskovej a cieľovej hodnoty pre daný rok. Zároveň stanovujú spôsob vykazovania a zodpovednosť za opatrenia revízie výdavkov pre implementujúce inštitúcie. Vytvárajú základný predpoklad pre kvartálne odpočty plnenia opatrení realizované Implementačnou jednotkou, ktoré sumarizujú ich pokrok oproti predchádzajúcemu obdobiu (kvartálu).Priebežná implementačná správa mapuje implementáciu opatrení po šiestich mesiacoch realizácie opatrení. Je prvým celistvým hodnotením plnenia revízie výdavkov, kalkuláciou fiškálnej úspory a realizovanej hodnoty. Implementačná jednotka na jej základe formuluje odporúčania pre akceleráciu úloh na ďalších šesť mesiacov, aby boli splnené termíny plnenia opatrení vychádzajúce z implementačného plánu. Je súčasťou návrhu rozpočtu verejnej správy. Súhrnná implementačná správa poskytuje ročný odpočet plnenia opatrení. Vyhodnocuje finálnu výšku fiškálnej úspory za daný rok, dosiahnutú hodnotu, ale aj pokrok v riadení, či dátach a procesoch. Tvorí základ pre prípravu nových implementačných plánov. Predkladá sa vláde SR na schválenie.
Implementácia opatrení revízií výdavkov projektu Hodnota za peniaze
3
Obsah
4
7Životné prostredie – odpočet opatrení...........................................................................126
5
Zoznam grafov
Zoznam tabuliek
6
Tabuľka 19: Dopad novely na kategorizáciu liekov na základe farmakoekonomikého rozboru
k 30.6.2018.............................................................................................................................44
7
Tabuľka 68: Rozdelenie priorít v najnovších programoch starostlivosti o CHVÚ.................136
Zoznam obrázkov
Zoznam boxov
8
Úvod
Hodnota za peniaze patrí medzi priority rezortov a preukázali to aj formálnymi záväzkami prostredníctvom Implementačných plánov. Implementácia 184 opatrení je však zdĺhavá a bez očakávaných fiškálnych úspor a štrukturálnych zmien. Výnimkou je rezort zdravotníctva. Vzájomné porovnanie rezortov je nemožné, mandát pre revízie výdavkov je v každom rezorte odlišný.
ZDRAVOTNÍCTVO
Najvýznamnejšie sa hodnota za peniaze materializuje v rezorte zdravotníctva. Je to jediný rezort, ktorý dosiahol úspory ako výsledok revízie výdavkov. Celkovo sa ušetrilo 107,7 mil. eur, z toho 104 mil. eur v roku 2017 a 3,7 mil. eur v 1. polroku 2018. Primárne sa úspory realizovali v opatreniach verejného zdravotného poistenia, výdavky v nemocniciach i naďalej rastú.
Realizovaná úspora vo verejnom zdravotnom poistení (27,5 mil. eur) je nižšia o 19 % v porovnaní s 1. polrokom 2017 (34 mil. eur). K tvorbe úspory prispeli predovšetkým opatrenia v oblasti referencovania cien a revíznej činnosti zdravotníckych pomôcok (12 mil. eur) a v oblasti nadspotreby liekov (11 mil. eur).
Podľa záverov revízie mali úspory smerovať do ústavnej zdravotnej starostlivosti, čo sa však plne neprejavilo ani v roku 2017, ani v 1. polroku 2018. Za prvých 6 mesiacov, a to v porovnaní s 1. polrokom 2017, smerovalo do nemocníc len o 4 mil. eur viac. V dofinancovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti zaostáva najmä Všeobecná zdravotná poisťovňa. Namiesto fiškálnej úspory, 13 sledovaných štátnych nemocníc generovalo 23,8 mil. eur výdavkov a zadlženosť nemocníc (704 mil. eur) rastie. Finančná analýza indikuje jednak problém v nedofinancovaní zo strany zdravotných poisťovní, ale aj neefektívne prevádzkové rozhodnutia, ktoré je nevyhnutné posudzovať individuálne po nemocniciach.
Medzi kľúčové oblasti implementácie hodnoty IJ zaraďuje spustenie projektu stratifikácie nemocníc, plnú funkcionalitu DRG a eZdravie. Rovnako je dôležité pristúpiť k tvorbe programového rozpočtu v celom verejnom zdravotnom poistení pre lepšie sledovanie dosahovaných výstupov a výsledkov v zdravotníctve.
DOPRAVA
Stanovenie investičných priorít na základe analyticky podložených potrieb v doprave je kľúčovým opatrením. Argumentom zostáva, že stavať cesty je potrebné tam, kde je realizovaná hodnota za peniaze najvyššia. Navyše v súčasnosti tempo prípravy cestných investičných projektov 4-krát prevyšuje tempo výstavby. NDS začne realizáciu približne 2-3 projektov ročne, pričom v prípade, ak by MDV SR dodržalo doterajšiu priemernú rýchlosť prípravy projektov, bolo by možné pripraviť do realizácie v priemere 8 projektov ročne.
Stav ciest I. triedy sa naďalej zhoršuje. Dôvodom nedostatočne vynakladané finančné prostriedky na ich opravy a údržbu, avšak aj čerpanie alokovaných financií je pomalé. Za 1. polrok 2018 je čerpanie rozpočtu len na úrovni 36%, pričom na opravy a údržby ciest a mostov bolo vyčerpaných iba 25%. Dôvodom nedostatočné finančné prostriedky na ich opravy a údržbu a vyčleňovanie dodatočných zdrojov až v 2. polovici roka.
Rovnako poddimenzovaná je aj údržba železničnej infraštruktúry, vysoké výdavky aj v súvislosti s riadením dopravy, ktoré je zastarané. Riešením projekty investícií do modernizácie riadenia dopravy, na realizáciu ktorých si ŽSR vie vyčleniť financie aj v rámci vlastných zdrojov, napr. nerealizovaním investícií, ktoré nie je nevyhnutné realizovať v súčasnosti. Rovnako, v prípade Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebné realizovať
9
investície s najvyššou hodnotou za peniaze, a to i posúdením investičných projektov zo strany ÚHP MF SR.
INFORMATIZÁCIA
V medzinárodnom porovnaní DESI sa postavenie slovenskej informatizácie v roku 2018 nezmenilo (20.miesto) a SR stále zostáva pod priemerom EÚ. Samotné skóre Slovenska sa ale zvýšilo o 4 p. b. Najvýraznejší rast dosiahla SR v oblasti digitálnych verejných služieb, kde postúpila z 24. na 20. miesto, napreduje taktiež v oblasti integrácie digitálnych služieb v obchode. Počet používateľov elektronickej verejnej správy na Slovensku (55%) je však nižší ako priemer EÚ (58%).
Len 28% občanov elektronický občiansky preukaz s aktivovaným BOK-om, čo obmedzuje využitie elektronických služieb štátu a pripravuje verejnú správu aj občanov o benefity zo vzájomnej elektronickej komunikácie. Na druhej strane, povinné vydávanie BOK nie je hlavným problémom obmedzujúcim využitie elektronických služieb. Podľa výsledkov prieskumu je týmto faktorom skôr preferencia osobného kontaktu, resp. nízka počítačová gramotnosť.
V 1. polroku 2018 bol zaznamenaný progres v rámci zjednotenia pravidiel pre posudzovanie nových IT investičných projektov z ŠR a EÚ zdrojov, vrátane aktualizácie metodiky CBA.
VZDELÁVANIE
Pre rok 2018 bola vyčíslená fiškálna úspora 3 mil. eur, ktorá sa v 1. polroku 2018 nezrealizovala a pri súčasnom vývoji plnenia opatrení sa do konca roka ani nezrealizuje. K plánu racionalizácie siete škôl nebol zaznamenaný žiaden pokrok, a to aj napriek konkrétnym návrhom definovaným v revízii výdavkov. Rovnako žiaden progres nenastal ani v príprave a definovaní konkrétnych opatrení, ktoré by viedli k zvýšeniu podielu bakalárskych študentov, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu.
V rozpore s odporúčaním revízie výdavkov, od 1.1.2018 vstúpila do platnosti neobmedzená platnosť kreditov na kreditové príplatky. Dominantnou motiváciou pre absolvovanie vzdelávania dnes nie je potreba skvalitňovať svoju pedagogickú činnosť, ale zisk kreditov pre vyplácanie kreditového príplatku.
V sledovanom období nedošlo ani k navýšeniu platov pre začínajúcich učiteľov, malo sa tak stať v januári 2018. Platy mladých učiteľov naďalej zaostávajú viac ako v zahraničí - učitelia na základnej škole vo veku 25 34 rokov zarábajú v priemere len 61 % platu vysokoškolsky vzdelaných rovesníkov, v OECD to bolo 97%.
Z celkového počtu 27 opatrení Revízie výdavkov na vzdelávanie je 17 z nich súčasťou Implementačného plánu Národného program rozvoja výchovy a vzdelávania (IP NPRVaV). V prípade 4 zo 17 opatrení je termín realizácie v porovnaní s termínmi revízie výdavkov posunutý na neskôr. Vzniká však časový nesúlad termínov plnenia u 4 opatrení, primárne ich posun do budúcnosti, čo sa prejaví aj na plnení opatrení revízie výdavkov na vzdelávanie (medzi nimi napr. aj zvýšenie platov začínajúcich učiteľov).
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V revízii výdavkov na životné prostredie bola v roku 2018 vyčíslená fiškálna úspora 79 mil. eur, ktorá sa v 1. polroku 2018 nezrealizovala a do konca roka sa ani nezrealizuje. Odporúčania auditu na zefektívnenie prevádzky Slovenského vodohospodárskeho podniku s úsporou 8 mil. eur neboli v 1. polroku 2018 implementované. Naopak, namiesto úspory v tomto roku dôjde k rastu nákladov o 1,5 %.
Hodnota za peniaze sa realizuje prostredníctvom zvýšenia poplatkov za skládkovanie. Rezort indikoval výnosy vo výške cca 6 mil. eur pre rok 2019, čo však predstavuje len 50% z pohľadu možného výnosu hodnoty za peniaze identifikovanej v revízii výdavkov.
10
Podpora výstavby vodohospodárskej infraštruktúry prostredníctvom dotácií Environmentálneho fondu byť zameraná najmä na projekty v záverečnej fáze budovania infraštruktúry. Napriek tomu, že do špecifikácie podporených projektov sa kritérium rozostavanosti dostalo, v roku 2018 bolo schválených len 8 projektov v záverečnej fáze z celkovo 170 podporených projektov.
Prioritizácia pre nové protipovodňové projekty je nepostačujúca. K zvýšeniu hodnoty za peniaze v prípade protipovodňovej ochrany zatiaľ nedochádza. Napriek prioritizácii projektov v Plánoch manažmentu povodňového rizika, schválených vládou SR, sa realizujú aj dodatočné projekty vychádzajúce z ďalších akčných plánov vlády SR. SVP naďalej podporuje a plánuje do budúcnosti podporovať projekty podľa stavu ich pripravenosti na realizáciu.
TRH PRÁCE A SOCIÁLNE POLITIKY
Fiškálna úspora navrhovaná v revízii výdavkov 49 mil. eur v roku 2019 a 10 mil. eur do roku 2020 sa vzhľadom na charakter a termíny plnenia opatrení pravdepodobne v sektore nezrealizuje. Úspora sa týka zavedenia ročného zúčtovania sociálneho poistenia a zvýšenia efektívnosti pobočiek Sociálnej poisťovne.
v Programovom vyhlásení vlády SR 2016-2020 sa vláda SR zaviazala, že vytvorí také podmienky, aby bola zabezpečená vyššia flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti. Revízia výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky odporúča zvážiť zavedenie flexibilného čerpania rodičovského príspevku, s možnosťou voliť si dĺžku jeho poberania.
Revízia výdavkov navrhla sadu opatrení, ktorá by mohla zabezpečiť zvýšenie celkovej efektívnosti dôchodkového sporenia. Okrem vypracovania analýzy je potrebné do konca roka 2018 spustiť legislatívny proces, inak tieto opatrenia s vysokou hodnotou za peniaze nebudú do konca roka 2020 realizované.
ZÁVER
Plnenie opatrení, za prvých 6 mesiacov od schválenia revízie výdavkov, je v oblasti životného prostredia, vzdelávania a na trhu práce a sociálnych politikách výrazne pomalšie v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 u rezortov zdravotníctva, informatizácie a dopravy. Preto je nevyhnutné práce na jednotlivých opatreniach zrýchliť.
Kvalita dát, ich dostupnosť a validácia zostáva pre všetky rezorty i naďalej problémom. Pre kvalitný odpočet plnenia opatrení a tvorbu verejných politík je zároveň kľúčové aj zdieľanie dát medzi jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy a ich podriadenými organizáciami.
11
1Zhrnutie
1.1Zdravotníctvo
Zdravotníctvo patrí medzi najvýznamnejšie sektory z pohľadu rozpočtu (4,57 mld. eur v 2017, približne 5,7 % HDP), ako aj potenciálnej hodnoty pre občanov. Slovensko dáva na zdravotníctvo i naďalej vyšší podiel HDP ako priemer krajín V3, vo výsledkoch stále zaostáva.
Celkovo sa ušetrilo 107,7 mil. eur, 1041 mil. eur v roku 2017 a 3,7 mil. eur v 1. polroku 2018. Primárne sa úspory realizovali v opatreniach verejného zdravotného poistenia, výdavky v nemocniciach i naďalej rastú. Realizovaná úspora vo verejnom zdravotnom poistení (27,5 mil. eur) je nižšia o 19 % v porovnaní s 1. polrokom 2017 (34 mil. eur). Najvyššie úspory boli dosiahnuté referencovaním cien a revíznou činnosťou zdravotníckych pomôcok (12 mil. eur) a v oblasti nadspotreby liekov (11 mil. eur).
Tabuľka 1: Úsporné opatrenia MZ SR (v mil. eur)
Plán
2017
Plnenie k
31.12.2017
Plán
2018 aktual.2
Plnenie k 30.6.2018
Potenciálna úspora
Opatrenia znižujúce výdavky VZP
143
108,1
55,3
27,5
268
Nadspotreba liekov - zavedenie predpisových limitov pre ambulantných poskytovateľov
20
22,2
0
11,0
59
Výnimky na lieky - zavedenie pravidiel pre preplácanie výnimiek
10
1,7
8,3
0,2
10
Potenciálne nákladovo neefektívne lieky - centrálny nákup liekov ZP
25
-4,5
29,5
3,2
42
Špeciálny zdravotnícky materiál - zníženie cien (referencovanie)
35
37,4
7,6
N/A
55
Zdravotnícke pomôcky - referencovanie a revízne činnosti
15
10,5
4,5
12,0
15
SVLZ - zníženie jednotkových cien a limitov CT a MR vyšetrení
10
11,2
4,8
-0,2
25
SVLZ - zavedenie limitov pre ambulantných poskytovateľov
3
2,4
0,6
-0,9
37
Zlepšenie revíznych činností VšZP
25
27,2
0
2,2
25
Opatrenia znižujúce výdavky nemocníc (podriadených organizácií MZ SR)
31
-4,1
47,7
-23,8
95
Optimalizácia prevádzkových nákladov
5
-3,1
8,1
-3,6
10
Optimalizácia medicínskych procesov
15
-23,4
38.4
-15,5
74
Optimalizácia nákupu liekov a ŠZM
8
6,8
1,2
-5
8
Hospodárne obstarávanie zdravotníckej techniky
3
15,6
0
0,36
3
Zdroj: IJ, MZ SR, dáta ZP
Podľa revízie výdavkov mali úspory smerovať do ústavnej zdravotnej starostlivosti, čo sa však plne neprejavilo ani v roku 2017, ani v 1. polroku 2018. Do ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti3 smerovalo len o 4 mil. eur viac v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017, pričom len osobné náklady v nemocniciach vzrástli v 1. polroku 2018 o 15,5 mil. eur. V dofinancovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti zaostáva najmä Všeobecná zdravotná
1 Oproti Súhrnnej implementačnej správe bola pôvodná úspora 79,8 mil. eur navýšená o 24,2 mil. eur, ktoré vyplývali z dodatočného prepočtu IZP v opatrení referencovania cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu.
2 Aktualizovaný plán pre rok 2018 = plán 2017 + navýšenie pre rok 2018 vyplývajúce z postupného nábehu skutočné plnenie roku 2017.
3 V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti sa Implementačná jednotka zamerala na vybrané nemocnice v pôsobnosti MZ SR, ktoré boli súčasťou revízie výdavkov na zdravotníctvo UNB, FN TT, FN NT, FNsP NZ, FN TN, FNsP ZA, FN MT, FNsP BB, UN KE, FNsP PO, DFNsP BA, DFNsP BB, DFN KE.
12
poisťovňa, na druhej strane navýšenie o 3,7 mil. eur realizovala poisťovňa Dôvera. Na základe výsledkov za 1. polrok 2018 možno konštatovať, že realizovaná úspora 27,5 mil. eur sa v ústavnej zdravotnej starostlivosti neprejavila.
Z pohľadu sledovaných nemocníc, najvýraznejšie navýšenie platieb od všetkých zdravotných poisťovní zaznamenala Detská fakultná nemocnica v Bratislave (o 14 %), Fakultná nemocnica Trnava (o 11 %) a Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (o 7 %). Naopak, o 10 % prostriedkov menej smerovalo do Univerzitnej nemocnice Martin. Podrobné členenie výdavkov jednotlivých zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť vo vybraných nemocniciach analyzovaných v Revízii výdavkov na zdravotníctvo sa nachádza v Tabuľke 2.
Tabuľka 2: Výdavky na ústavnú zdravotnú starostlivosť vo vybraných nemocniciach v pôsobnosti MZ SR
Zdravotné poisťovne
VšZP
Dôvera
Union
Všetky poisťovne
v mil. eur
1-6/ 17
1-6/ 18
% zmena
1-6/ 17
1-6/ 18
% zmena
1-6/ 17
1-6/ 18
% zmena
1-6/ 17
1-6/ 18
% zmena
UN Bratislava
64,4
63,6
-1 %
15,5
15,4
-1 %
4,0
4,4
8 %
83,9
83,4
-1 %
Nemocnica Ružinov
23,5
23,7
1 %
6,5
5,5
-15 %
1,3
1,7
26 %
31,3
30,9
-1 %
Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
14,5
14,1
-2 %
3,3
3,7
12 %
1,1
1,1
1 %
18,9
19,0
0 %
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
18,7
18,2
-2 %
4,4
4,5
2 %
1,3
1,1
-11 %
24,3
23,8
-2 %
Nemocnica Staré Mesto
6,7
6,5
-4 %
1,2
1,4
24 %
0,4
0,5
27 %
8,3
8,4
2 %
ŠGN, Podunajské Biskupice
1,0
1,1
13 %
0,1
0,2
66 %
0,0
0,0
17 %
1,2
1,4
19 %
UN Martin
31,2
27,4
-12 %
7,2
7,3
2 %
1,8
1,4
-24 %
40,2
36,1
-10 %
UN L. Pasteura Košice
29,2
28,8
-1 %
13,0
12,9
-1 %
3,7
3,8
4 %
45,9
45,5
-1 %
FNsP Nové Zámky
10,1
10,6
5 %
6,1
6,8
11 %
1,5
1,5
1 %
17,6
18,8
7 %
FN Trenčín
17,6
18,9
7 %
4,3
4,2
-1 %
1,2
1,0
-12 %
23,0
24,2
5 %
FNsP Banská Bystrica
27,3
27,3
-0 %
7,0
7,1
1 %
2,4
2,1
-14 %
36,7
36,4
-1 %
FNsP Žilina
19,9
19,6
-2 %
3,3
3,5
5 %
0,7
0,7
10 %
23,9
23,9
-0 %
FNsP Prešov
22,4
23,3
4 %
6,0
6,4
7 %
2,5
2,5
0 %
30,9
32,3
4 %
FN Nitra
15,7
16,2
3 %
5,0
5,7
14 %
1,3
1,3
-3 %
22,1
23,1
5 %
FN Trnava
14,1
15,9
12 %
3,0
3,2
6 %
0,8
0,9
16 %
18,0
20,0
11 %
DFN Košice
2,9
2,7
-8 %
2,9
3,4
14 %
1,2
1,2
-5 %
7,1
7,2
2 %
DFNsP Banská Bystrica
2,6
2,6
2 %
1,7
1,9
12 %
0,6
0,6
-2 %
4,8
5,1
5 %
DFNsP Bratislava
11,9
13,3
12 %
4,5
5,5
20 %
1,5
1,7
10 %
17,9
20,5
14 %
UN a FN SPOLU
269
270
0 %
80
83
5 %
23
23
-1 %
372
376
1 %
Zdroj: prepočty IJ, MZ SR
Namiesto fiškálnej úspory produkovalo 13 sledovaných štátnych nemocníc o 23,8 mil. eur výdavkov viac a zadlženosť nemocníc (704 mil. eur) rastie. Finančná analýza indikuje jednak nedofinancovanie zo strany zdravotných poisťovní, rast osobných nákladov, ale aj neefektívne prevádzkové rozhodnutia v oblasti nemedicínskych nákladov, ktoré je nevyhnutné posudzovať individuálne po jednotlivých nemocniciach.
13
V 1. polroku 2018 sfinalizovalo MZ SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami prípravu koncepcie rozvoja ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá zásadným spôsobom zmení doterajšie fungovanie nemocníc. Výsledkom stratifikácie byť skrátenie dĺžky hospitalizácie z 8,3 na 6,5 dňa, vyššie využitie lôžok (80 % oproti súčasným 72 %), viac personálnych kapacít (0,85 personálu oproti 0,72) a finančných zdrojov (39 tis. eur oproti 29 tis. eur) na lôžko. V konečnom dôsledku sa dosiahnuť vyššia kvalita zdravotnej starostlivosti a udržateľnosť systému. Z pohľadu IJ je dôležité stanoviť jasný harmonogram procesných krokov a čiastkových výsledkov pre najbližšie 3 roky, jasnú komunikáciu zo strany MZ SR a zdravotných poisťovní a nastavenie čiastkových kontrolných mechanizmov.
Podľa IJ patria medzi najväčšie výzvy v roku 2018 opatrenia v optimalizácii procesov nemocníc a diagnostika, ktoré produkujú zvýšené výdavky. Vyššie výdavky nemocníc spôsobené aj rastom osobných nákladov o 15,5 mil. eur, a to najmä z dôvodu existencie súčasne nastaveného systému odmeňovania zdravotníckeho personálu. V oblasti prevádzkových nákladov tvoria významnú časť pokuty a penále z dôvodu zadlženia nemocníc, pričom vzrástli o 1,7 mil. eur oproti rovnakému obdobiu roka 2017. Z pohľadu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a fungovania systému, IJ považuje za dôležité stratifikáciu nemocníc, plnú funkcionalitu DRG a eZdravie.
Otvorenou otázkou, ktorá významne ovplyvňuje výsledky v zdravotníctve, zostáva spôsob financovania sektora, vrátane platby za poistencov štátu. Jedným z nástrojov, ktorý do budúcnosti umožní lepšie plánovanie verejných výdavkov a ich prepojenie na dosahované výstupy a výsledky, je programové rozpočtovanie pre celé verejné zdravotné poistenie, bez ohľadu na zdroj financovania (ekonomicky aktívne obyvateľstvo, platba za poistencov štátu a iné). Programové rozpočtovanie vyrieši opakované diskusie okolo percenta za poistencov štátu a umožní presnejšie plánovať výdavky verejného zdravotného poistenia. Pre formuláciu zámeru, cieľov, programov a merateľných ukazovateľov je však nevyhnutná relevantná a dôveryhodná dátová báza a spolupráca MF SR, MZ SR a zdravotných poisťovní.
V Súhrnnej implementačnej správe 2017 za oblasť zdravotníctva boli navrhované ďalšie úlohy, ktoré mali za cieľ akcelerovať plnenie opatrení Revízie výdavkov na zdravotníctvo, ktoré sa v roku 2017 neplnili.
Nakoľko rezort čas na plnenie týchto odporúčaní do 31.12.2018, IJ hodnotí plnenie hlavných odporúčaní k 30.6.2018 nasledovne:
Tabuľka 3: Plnenie hlavných odporúčaní IJ pre MZ SR v Súhrnnej implementačnej správe 2017
Stanoviť oblasti s najväčším potenciálom pre rast hodnoty, do ktorých by mali byť investované realizované úspory
Zrýchliť plnenie fiškálnych opatrení Revízie výdavkov v zdravotníctve I. s cieľom priblížiť sa do konca roka 2018 fiškálnej úspore stanovenej v rozpočte verejnej správy
Opakovane analyzovať revíznu činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne = stanovenie novej hodnoty úspory
Zrušiť platový automat a prehodnotiť súčasné odmeňovanie zdravotníckeho personálu
Realizovať druhú časť Revízie výdavkov v zdravotníctve zameranú na dosiahnutie efektívnejšej zdravotnej starostlivosti pre občana
Akcelerovať pripájanie PZS do eZdravia
Zdroj: IJ
14
Hlavné odporúčania IJ pre MZ SR do 31.12.2018:
Stanoviť oblasti s najväčším potenciálom pre rast hodnoty, do ktorých by mali byť investované realizované úspory, v Priebežnej správe revízie výdavkov v zdravotníctve II. Pripraviť programový rozpočet na celé verejné zdravotné poistenie v spolupráci s MF SRPripraviť záväzný implementačný plán stratifikácie nemocníc vrátane harmonogramu pre najbližšie tri 3 rokyZrušiť platový automat a prehodnotiť súčasné odmeňovanie zdravotníckeho personáluOpakovane analyzovať revíznu činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne = stanovenie novej hodnoty úsporyDokončiť jednotný účtovný rozvrh pre nemocnice v pôsobnosti MZ SR
15
Tabuľka 4: Plnenie opatrení Revízie výdavkov na zdravotníctvo v 1. polroku 2018
ZDRAVOTNÍCTVO
Zodpovedno
Pôvodný termín
Nový termín4
1Q 2018
2Q 2018
3Q 2018
4Q 2018
LIEKY A LIEKOVÁ POLITIKA
1
Nadspotreba liekov - zavedenie predpisových limitov pre ambulantných poskytovateľov
MZ SR
31.12.2017
31.12.2018
2
Zverejňovanie rebríčkov predpisovania lekárov v rámci odbornosti
MZ SR
31.12.2017
30.6.2018
3
Výnimky na lieky - zavedenie pravidiel pre preplácanie výnimiek
MZ SR
31.12.2017
31.12.2018
4
Zavedenie záväzných pravidiel pre úhradu liekov na výnimky
MZ SR
31.12.2017
-
5
Nákladovo neefektívne lieky - centrálny nákup liekov ZP
MZ SR
31.12.2017
31.12.2018
6
Vydávanie receptu na účinnú látku namiesto konkrétneho lieku
MZ SR
31.12.2017
31.12.2018
7
Výmena informácií o exporte liekov medzi ŠUKL a FS SR/ŠÚ SR
MZ SR, MF SR
31.12.2017
31.12.2018
8
Povinné zbieranie dát o užívaní podmienene kategorizovaných liekov
MZ SR
31.12.2017
-
ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
9
Špeciálny zdravotnícky materiál - zníženie cien (referencovanie)
MZ SR
31.12.2017
31.12.2018
10
Zdravotnícke pomôcky - referencovanie a revízne činnosti
MZ SR
31.12.2017
31.12.2018
11
Zlepšenie revíznych činností VšZP
MZ SR, VšZP
31.12.2017
31.12.2018
ZDRAVOTNÍCKA TECHNIKA
12
Hospodárne obstarávanie zdravotníckej techniky
MZ SR, nemocnice
31.12.2017
31.12.2018
DIAGNOSTIKA
13
SVLZ - zníženie jednotkových cien a limitov CT a MR vyšetrení
MZ SR, poisťovne
31.12.2017
31.12.2018
14
SVLZ - zavedenie limitov pre ambulantných poskytovateľov
MZ SR
31.12.2017
31.12.2018
NEMOCNICE
15
Optimalizácia prevádzkových nákladov
MZ SR, nemocnice
31.12.2017
31.12.2018
16
Optimalizácia medicínskych procesov
MZ SR, nemocnice
31.12.2017
31.12.2018
17
Optimalizácia nákupu liekov a ŠZM
MZ SR, nemocnice
31.12.2017
31.12.2018
18
Zavedenie štandardných diagnostických a terapeutických postupov
MZ SR
1.7.2018
-
19
Elektronizácia zdravotnej dokumentácie a elektronická dokumentácia preskripcie
MZ SR
31.12.2018
-
20
Úprava siete akútnych nemocníc a reprofilizácia nemocníc
MZ SR
31.12.2017
30.6.2018
21
Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov
MZ SR
31.12.2017
31.12.2018
4 Aktualizovaný termín na základe Implementačných plánov na rok 2018.
16
ZDRAVOTNÍCTVO
Zodpovedno
Pôvodný termín
Nový termín4
1Q 2018
2Q 2018
3Q 2018
4Q 2018
22
Zavedenie DRG
MZ SR
31.12.2017konvergencia do 31.12.2022
-