Príloha č. 3
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy
2
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy * (v tis. eur)
vlastnícky podiel v %
ukazovateľ
skutočnosť
plán
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
VI
235 444
232 023
228 355
224 733
221 409
218 350
Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
100,00
VH
-6 297
-3 598
-3 668
-3 622
-3 323
-3 060
VI
114 338
114 487
114 526
114 577
114 679
114 812
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
100,00
VH
123
149
39
51
102
133
VI
51 940
52 532
52 521
52 366
52 755
52 967
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
34,00
VH
1 478
1 923
1 740
1 411
1 659
1 705
VI
68 839
69 954
69 830
69 880
70 077
70 428
Letové prevádzkové služby SR, š.p.
100,00
VH
1 182
1 582
182
49
197
351
VI
15 662
15 678
15 500
16 000
16 000
16 000
Metro Bratislava, a.s.
34,00
VH
83
36
-76
10
10
10
VI
19 569
19 321
19 974
19 994
20 044
20 114
Letisko Piešťany, a.s.
20,65
VH
-672
-392
-62
21
30
50
VI
21 744
21 527
21 474
21 422
21 374
21 329
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
97,61
VH
-520
-216
-53
-52
-48
-45
VI
1 763
1 813
1 815
1 877
1 869
1 875
Letisko Sliač, a.s.
100,00
VH
-90
50
27
84
54
90
VI
232 107
232 567
232 423
232 654
233 398
234 122
Slovenská pošta, a.s.
100,00
VH
2 277
342
26
231
745
724
VI
3 262
-962
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)
100,00
VH
65
-4 223
Zlúčenie spoločnosti Technická obnova a ochrana železníc, a. s., so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť, a. s. od 1. 4. 2018
VI
591 262
592 090
592 356
592 726
593 194
593 550
Verejné prístavy, a.s.
100,00
VH
-2 063
828
273
378
476
500
VI
810
866
724
760
834
946
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
99,53
VH
-137
-144
-142
36
74
112
VI
607 092
642 734
N/A
N/A
N/A
N/A
Poštová banka, a.s.
0,03
VH
49 254
47 887
N/A
N/A
N/A
N/A
Ministerstvo zdravotníctva SR
VI
-1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
Debitum, a.s.1
100,00
VH
-1
-1
N/A
N/A
N/A
N/A
Ministerstvo financií SR
VI
296 133
296 981
292 971
293 120
293 318
293 581
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
100,00
VH
2 529
3 478
1 264
1 369
1 456
1 484
VI
621 066
638 440
614 415
631 999
648 859
659 893
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
100,00
VH
57 360
74 255
25 979
28 705
30 707
26 883
VI
16 880
15 435
9 442
9 567
9 655
10 426
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
100,00
VH
9 798
9 318
4 900
3 375
3 953
4 636
VI
9 100
9 978
10 879
11 777
12 675
12 583
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.
100,00
VH
-5 411
879
898
898
898
-92
VI
19 754
20 413
20 556
20 638
20 723
20 809
Mincovňa Kremnica, š.p.
100,00
VH
1 357
697
143
81
85
86
Ministerstvo hospodárstva SR
VI
314 846
318 241
324 275
328 909
333 048
334 143
TRANSPETROL, a.s.
100,00
VH
4 608
3 612
7 000
7 000
7 000
7 000
VI
2 279
2 233
2 189
2 122
2 108
2 098
Rudné Bane, š.p.
100,00
VH
8
37
15
12
9
7
VI
2 738 577
2 622 039
2 559 012
N/A
N/A
N/A
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100,00
VH
462 989
318 764
300 000
300 000
300 000
300 000
VI
334 705
354 824
348 425
347 835
362 049
362 212
Západoslovenská energetika, a.s.
51,00
VH
50 860
70 694
64 295
63 705
77 919
78 082
VI
854 694
783 064
N/A
N/A
N/A
N/A
Stredoslovenská energetika, a.s.
51,00
VH
78 010
6 411
69 010
69 010
69 010
69 010
VI
209 592
197 966
210 000
210 000
210 000
N/A*
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
51,00
VH
56 319
45 904
75 442
75 442
75 442
N/A*
VI
3 936 356
4 012 201
3 959 760
3 865 384
3 614 182
3 455 335
Slovenské elektrárne, a.s.
34,00
VH
116 833
66 133
-21 286
-89 692
-246 044
-155 408
Ministerstvo obrany SR
VI
25 880
25 524
23 988
23 991
24 041
24 098
DMD GROUP, a.s.
100,00
VH
-1 130
-929
3
50
57
60
VI
18 341
17 740
18 400
18 560
18 580
18 600
HOREZZA, a.s.
100,00
VH
-122
-601
20
100
120
140
VI
30 080
50 404
63 971
65 858
68 293
71 007
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
100,00
VH
-627
324
570
1 865
2 434
2 714
VI
70 980
71 093
71 051
71 150
71 250
71 250
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
100,00
VH
133
177
61
150
200
200
Ministerstvo vnútra SR
VI
15 378
15 328
15 370
15 370
15 370
15 370
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
100,00
VH
-141
-18
10
10
10
10
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
VI
53 120
53 405
53 665
53 705
53 742
53 775
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
100,00
VH
379
528
312
285
285
285
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VI
2 818
2 880
3 159
3 259
3 359
3 459
Technická inšpekcia, a.s.
100,00
VH
117
126
105
108
110
113
3
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy * (v tis. eur)
vlastnícky podiel v %
ukazovateľ
skutočnosť
plán
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
VI
5 874
6 289
6 415
6 167
6 061
5 955
BIONT, a.s.2
100,00
VH
296
475
205
-248
-106
-106
Správa štátnych hmotných rezerv SR
VI
1 366
1 404
1 407
1 425
1 440
1 454
Poľnonákup Tatry, a.s.
100,00
VH
45
48
26
23
20
21
Ministerstvo životného prostredia SR
VI
450 046
446 329
443 733
443 780
443 641
443 991
Vodohospodárska výstavba, š.p.
100,00
VH
1 209
3 500
534
553
394
491
VI
940 339
936 353
922 240
892 892
868 927
844 315
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
100,00
VH
-7 990
-7 516
-22 753
-23 600
-23 965
-24 611
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
VI
760 038
760 554
763 143
763 000
762 000
762 000
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
100,00
VH
7 281
7 522
7 350
6 000
6 000
4 300
VI
26 476
26 595
26 710
26 850
27 000
27 100
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
100,00
VH
88
131
182
190
200
210
VI
1 964
2 116
2 124
2 131
2 141
2 153
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
100,00
VH
-336
153
8
7
10
12
VI
2 647
2 665
2 700
2 700
2 700
2 700
Závodisko, š.p.
100,00
VH
-132
18
1
10
10
10
VI
43 210
37 651
31 551
25 451
19 351
13 251
Hydromeliorácie, š.p.
100,00
VH
-6 868
-5 559
-6 100
-6 100
-6 100
-6 100
VI
25 125
24 990
23 952
24 100
24 100
24 200
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
100,00
VH
100
42
15
30
20
40
VI
2 281
2 237
2 203
2 203
2 203
2 203
Agroinštitút Nitra, š.p.
100,00
VH
3
-44
0
0
0
0
VI
5 747
5 801
5 771
5 800
5 830
5 840
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
100,00
VH
44
76
10
10
10
10
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
VI
3 254
3 423
3 390
3 359
3 375
3 394
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
100,00
VH
191
239
35
37
39
43
* Prehľad neobsahuje podniky, ktoré sú subjektmi rozpočtu verejnej správy a venujú sa im ostatné časti materiálu.
VI - vlastné imanie
VH - výsledok hospodárenia (je súčasťou vlastného imania)
N/A - údaje nie sú k dispozícii a budú známe po schválení obchodných plánov orgánmi spoločností
1 Do 21.3.2018 názov spoločnosti: „Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a. s.".
2 Podiel vo výške 5 % spravuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.