Príloha č. 2
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
2
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
1.Odvody a príspevky Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie
Pri výpočte predpokladanej výšky odvodov SR do všeobecného rozpočtu na roky 2019 2021 zohľadnilo Ministerstvo financií SR najmä závery zasadnutia Poradného výboru pre vlastné zdroje z mája 2018, viacročný finančný rámec na roky 2014 2020, ako aj strednodobú prognózu Európskej komisie pre vývoj platieb rozpočtu EÚ. Odhad odvodov SR do všeobecného rozpočtu EÚ je vypracovaný podľa platnej legislatívy pre vlastné zdroje EÚ.
Odhad príspevkov SR do Európskeho rozvojového fondu (ERF) na roky 2019 2021 je vypracovaný na základe aktuálnej legislatívy a informácie Európskej komisie o budúcich príspevkoch do fondu. ERF je nástrojom EÚ, ktorý slúži na prísun rozvojovej pomoci z krajín do krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria (ACP) a zámorských krajín a území. Povinnosť SR prispievať do ERF vyplýva z členstva v EÚ. Základným dokumentom, z ktorého ERF vychádza, je Dohoda z Cotonou, ktorá upravuje spoluprácu a krajín. Príspevok je vykazovaný ako oficiálna rozvojová pomoc SR. Odhad na roky 2019 2021 zahŕňa prevažne implementáciu 11. programu ERF, na ktorom sa SR podieľa 0,37616 %. Časť príspevkov do ERF, ktorá je poukazovaná pre EIB, prislúcha 10. programu ERF, na ktorom sa SR podieľa 0,21 %.
Tabuľka č. 1: Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2019 až 2021
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Odvody SR spolu bez tradičných vlastných zdrojov - kapitola VPS
634 796
634 172
768 122
732 800
839 668
871 017
871 599
Tradičné vlastné zdroje
94 602
91 270
105 300
92 800
96 311
98 226
101 664
Odvody SR spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
729 398
725 442
873 422
825 600
935 979
969 243
973 263
Príspevok SR do Európskeho rozvojového fondu (spoločne platba pre EK a pre EIB)
10 505
12 603
17 641
17 641
17 934
17 934
18 676
Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ spolu
739 903
738 045
891 063
843 241
953 913
987 177
991 939
2. Príjmy SR z rozpočtu a na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná v rokoch 2019 až 2021
Príjmy SR zo všeobecného rozpočtu tvoria zahraničné transfery - príjmy za prostriedky a príjmy za zahraničné granty poskytnuté z rozpočtu EÚ. Okrem uvedených príjmov tvoria súčasť príjmov zahraničné granty poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.
Prostriedky predstavujú podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov finančné prostriedky poskytnuté SR z rozpočtu EÚ, ktoré sa v SR poskytujú prostredníctvom platobného alebo certifikačného orgánu (MF SR, MPSVR SR a Pôdohospodárska platobná agentúra) a zaraďujú sa do príjmov štátneho rozpočtu.
Príjmy za prostriedky rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni platobných jednotiek, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a MPSVR SR.
3
Prostriedky rozpočtované za programy 3. programového obdobia 2014-2020, a to za štrukturálne fondy (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí) vrátane programov európskej územnej spolupráce, pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-CZ 2014-2020), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond a za program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb.
V rámci poľnohospodárskych fondov rozpočtované prostriedky za Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
Tabuľka č. 2: Príjmy za prostriedky EÚ – zahraničné transfery
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Poľnohospodárske fondy 3. programové obdobie
528 585
586 678
686 252
562 607
684 613
697 649
9 078
Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV SR
528 585
586 678
686 252
562 607
684 613
697 649
9 078
Štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky fond pre rybné hospodárstvo 2. programové obdobie
853 742
25 255
0
0
0
0
0
Štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond 3. programové obdobie
557 231
801 432
673 596
848 371
961 206
2 080 428
2 141 974
Programy EÚS 3. programové obdobie (CO MF SR)*
0
0
10 050
0
13 927
31 890
32 229
Štrukturálne operácie - MF SR
1 410 973
826 687
683 646
848 371
975 133
2 112 318
2 174 203
OP Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb
227
9 123
8 521
8 521
5 295
11 029
3 950
Štrukturálne operácie - MPSVR SR
227
9 123
8 521
8 521
5 295
11 029
3 950
Spolu príjmy za prostriedky EÚ
1 939 785
1 422 488
1 378 419
1 419 499
1 665 041
2 820 996
2 187 231
* programy cieľa Európska územná spolupráca, pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-CZ 2014-2020)
Príjmy za zahraničné granty - poskytnuté z rozpočtu predstavujú programy, ktorých poskytovanie riadi centralizovaným spôsobom a ktorých účastníkom je SR. Uvedené prostriedky vedené na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií, ktoré postupujú podľa §17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súčasťou príjmov za zahraničné granty výlučne zahraničné granty poskytnuté z rozpočtu EÚ, a to za Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU SK RO UA 2007-2013 a programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2014-2020, pri ktorých MF SR nie je certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-HU 2014-2020, Interreg V–A PL–SK 2014-2020, Program cezhraničnej spolupráce ENI HU SK RO UA 2014-2020), program LIFE+ (kapitola MŽP SR), Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí (kapitola MV SR) a iné granty poskytované (programy v oblasti vzdelávania a výskumu, na realizáciu projektov dopravnej infraštruktúry a v oblasti bezpečnosti). Odhad príjmov je spracovaný za programy 2. a 3. programového obdobia.
4
Tabuľka č. 3: Odhady príjmov z grantov - poskytnuté z rozpočtu EÚ
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Programy Európskej územnej spolupráce
654
562
47 242
62 955
41 912
73 322
72 410
Nástroj pre životné prostredie LIFE+
0
0
3 500
5 444
4 187
2 509
2 000
Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
1 143
1 361
5 923
2 624
6 523
6 124
8 005
Iné granty poskytnuté z rozpočtu EÚ
5 899
1 161
0
0
0
0
0
Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
0
0
26 877
56 980
54 840
56 487
39 616
Odhad príjmov - zahraničné granty z rozpočtu EÚ
7 696
3 084
83 542
128 003
107 462
138 442
122 031
Príjmy za zahraničné granty - poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi predstavujú prostriedky Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Uvedené prostriedky vedené na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií, ktoré postupujú podľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tabuľka č. 4: Odhady príjmov z grantov - poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných
zmlúv
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
10 808
4 936
14 647
800
12 977
19 202
14 937
Odhad príjmov - zahraničné granty poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv
10 808
4 936
14 647
800
12 977
19 202
14 937
Tabuľka č. 5: Prehľad o celkových príjmoch - zahraničné transfery a zahraničné granty
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Príjmy za prostriedky EÚ - zahraničné transfery
1 939 785
1 422 488
1 378 419
1 419 499
1 665 041
2 820 996
2 187 231
Odhad príjmov - zahraničné granty z rozpočtu EÚ
7 696
3 084
83 542
128 003
107 462
138 442
122 031
Príjmy z rozpočtu EÚ
1 947 481
1 425 572
1 461 961
1 547 502
1 772 503
2 959 438
2 309 262
Odhad príjmov - zahraničné granty poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv
10 808
4 936
14 647
800
12 977
19 202
14 937
Príjmy z rozpočtu EÚ a zo zahraničia
1 958 289
1 430 508
1 476 608
1 548 302
1 785 480
2 978 640
2 324 199
5
3. Výdavky za prostriedky EÚ v rokoch 2019 až 2021
V zmysle § 7 a § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa k príjmom z prostriedkov v rovnakom objeme rozpočtujú výdavky za prostriedky EÚ.
Výdavky za prostriedky rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni platobných jednotiek, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a MPSVR SR, a to za prostriedky štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí) vrátane programov európskej územnej spolupráce (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-CZ 2014-2020), Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, poľnohospodárskych fondov a za program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb. Výdavky rozpočtované na základe odhadov rezortov so zohľadnením nepoužitých prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Vzhľadom na nastavenie finančných tokov a v nadväznosti na oprávnené obdobie čerpania prostriedkov pre programové obdobie 2007-2013, ktoré na úrovni prijímateľov trvalo do konca roka 2015, sa výdavky za prostriedky nerozpočtujú. V rámci programov 3. programového obdobia 2014-2020 sa rozpočtujú prostriedky na roky 2019 až 2021.
Prostriedky EÚ, zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, sa v návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021 rozpočtujú s neutrálnym vplyvom na verejné financie.
Tabuľka č. 6: Výdavky za prostriedky EÚ podľa fondov – úroveň PJ
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Poľnohospodárske fondy 2. programové obdobie
22
0
0
0
0
0
0
Poľnohospodárske fondy 3. programové obdobie
528 321
585 726
686 252
572 882
684 613
697 649
9 078
Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV SR
528 343
585 726
686 252
572 882
684 613
697 649
9 078
Štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky fond pre rybné hospodárstvo 2. programové obdobie
663 243
320
0
0
0
0
0
Štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond 3. programové obdobie
555 159
834 141
673 596
847 080
961 206
2 080 428
2 141 974
Programy EÚS 3. programové obdobie (CO MF SR)*
0
0
10 050
240
13 927
31 890
32 229
Štrukturálne operácie - MF SR
1 218 402
834 461
683 646
847 320
975 133
2 112 318
2 174 203
OP Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb
6 539
11 935
8 521
8 521
5 295
11 029
3 950
Štrukturálne operácie - MPSVR SR
6 539
11 935
8 521
8 521
5 295
11 029
3 950
Spolu výdavky za prostriedkov EÚ
1 753 284
1 432 122
1 378 419
1 428 723
1 665 041
2 820 996
2 187 231
* programy cieľa Európska územná spolupráca, pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-CZ 2014-2020)
Výška očakávanej skutočnosti roku 2018 v objeme 1 428 723 tis. eur zahŕňa výlučne predpokladané výdavky na úrovni platobných jednotiek zodpovedných za realizáciu výdavkov za prostriedky EÚ. Vzhľadom na to, že okrem platobných jednotiek dochádza k realizácii výdavkov aj na úrovni prijímateľov zo sektora štátnej správy v predpokladanej výške 38 696 tis. eur, celková očakávaná skutočnosť výdavkov za prostriedky v roku 2018 predstavuje sumu 1 467 419 tis. eur.
6
Tabuľka č. 6a: Výdavky za štrukturálne operácie podľa programov – 3. programové obdobie
v tis. eur
2016 S
2017 S*
2018 R
2018 OS*
2019 N
2020 N
2021 N
OP Integrovaná infraštruktúra
313 661
359 201
0
278 947
40 941
411 496
437 799
OP Kvalita životného prostredia
58 134
144 177
89 552
129 921
408 872
443 180
454 305
OP Ľudské zdroje
147 707
190 696
235 820
235 820
166 509
359 521
347 763
OP Výskum a inovácie
25 623
68 027
153 550
153 550
198 755
368 558
438 720
OP Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb
7 574
13 193
8 521
8 521
5 295
11 029
3 949
OP Technická pomoc
9 228
21 338
6 957
6 957
24 961
20 138
20 904
Integrovaný regionálny OP
31 084
49 029
186 766
41 885
112 366
435 415
399 922
OP Efektívna verejná správa
970
12 330
0
0
5 710
38 538
40 172
Interreg V-A SK-CZ - 2014-2020
0
0
7 941
240
1 883
16 939
17 278
Interreg V-A SK-AT - 2014-2020
0
0
2 109
0
12 045
14 951
14 951
OP Rybné hospodárstvo 2014-2020
0
0
950
0
3 091
3 582
2 390
Operačné programy spolu
593 981
857 991
692 166
855 841
980 428
2 123 347
2 178 153
* Skutočnosť a očakávaná skutočnosť predstavuje čerpanie platobnými príkazmi, ako aj rozpočtovými opatreniami na úrovni PJ.
4. Výdavky za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rokoch 2019 až 2021
Výdavky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú k prostriedkom EÚ, k zahraničným grantom poskytnutým z rozpočtu EÚ (program LIFE+ a programy európskej územnej spolupráce) a k zahraničným grantom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus).
Výdavky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k prostriedkom rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni platobných jednotiek, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a MPSVR SR, a to za prostriedky štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond) vrátane programov európskej územnej spolupráce, pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020 a Interreg V-A SK-CZ 2014-2020), Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, poľnohospodárskych fondov a za program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb. Výdavky za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu rozpočtované na základe odhadov rezortov so zohľadnením nepoužitých prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Na programové obdobie 2007-2013 sa výdavky za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu nerozpočtujú, vzhľadom na ukončenie oprávneného obdobia čerpania prostriedkov v roku 2015. V rámci programov 3. programového obdobia 2014-2020 sa rozpočtujú prostriedky na roky 2019 2021.
7
Tabuľka č. 7: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k prostriedkom EÚ podľa fondov – úroveň PJ
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Poľnohospodárske fondy 3. programové obdobie
53 592
74 043
106 748
64 728
104 498
107 340
12
Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV SR
53 592
74 043
106 748
64 728
104 498
107 340
12
Štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky fond pre rybné hospodárstvo 2. programové obdobie
111 652
12
0
0
0
0
0
Štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond 3. programové obdobie
102 923
150 873
105 540
138 948
122 483
342 774
348 586
Programy EÚS 3. programové obdobie (CO MF SR)*
0
0
0
13
551
1 992
2 018
Štrukturálne operácie - MF SR
214 575
150 885
105 540
138 961
123 034
344 766
350 604
OP Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb
1 154
2 106
1 504
1 504
934
1 946
697
Štrukturálne operácie - MPSVR SR
1 154
2 106
1 504
1 504
934
1 946
697
Spolu výdavky za prostriedky ŠR
269 321
227 034
213 792
205 193
228 466
454 052
351 313
* Programy cieľa Európska územná spolupráca, pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-CZ 2014-2020).
Tabuľka č. 7a: Výdavky za štrukturálne operácie podľa programov– 3. programové obdobie
v tis. eur
2016 S
2017 S*
2018 R
2018 OS*
2019 N
2020 N
2021 N
OP Integrovaná infraštruktúra
57 365
61 041
0
40 625
9 577
84 078
99 686
OP Kvalita životného prostredia
8 619
17 498
17 923
17 923
44 505
53 979
55 223
OP Ľudské zdroje
27 022
34 901
47 345
47 345
20 407
75 551
71 246
OP Výskum a inovácie
5 838
20 195
14 984
15 525
7 642
44 052
44 671
OP Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb
1 337
2 328
1 504
1 504
934
1 946
697
OP Technická pomoc
2 017
4 660
1 523
1 524
5 437
4 526
4 570
Integrovaný regionálny OP
7 608
11 235
23 501
16 006
27 295
69 011
61 548
OP Efektívna verejná správa
199
3 257
0
0
6 644
10 431
10 877
Interreg V-A SK-CZ - 2014-2020
0
0
0
13
85
1 256
1 282
Interreg V-A SK-AT - 2014-2020
0
0
0
0
465
736
736
OP Rybné hospodárstvo 2014-2020
0
0
264
0
977
1 146
765
Operačné programy spolu
110 005
155 115
107 044
140 465
123 968
346 712
351 301
* Skutočnosť a očakávaná skutočnosť predstavuje čerpanie platobnými príkazmi a rozpočtovými opatreniami na úrovni PJ.
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k zahraničným grantom poskytnutým z EÚ sa rozpočtujú v kapitolách zodpovedných za ich riadenie a to za programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2014-2020, pri ktorých MF SR nie je certifikačným orgánom a program LIFE+. V rámci programov európskej územnej spolupráce sa rozpočtujú prostriedky na spolufinancovanie programov cezhraničnej spolupráce v kapitole MPRV SR, programy medziregionálnej spolupráce v kapitole MH SR a za programy nadnárodnej spolupráce v kapitole ÚV SR. Prostriedky za program LIFE+ sa rozpočtujú v kapitole MŽP SR.
8
Tabuľka č. 8: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR - zahraničné granty z EÚ
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Programy Európskej územnej spolupráce
3 556
496
1 008
1 016
1 933
3 233
3 170
Nástroj pre životné prostredie LIFE+
1 501
958
3 500
3 500
1 500
2 509
2 000
Spolu
5 057
1 454
4 508
4 516
3 433
5 742
5 170
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k zahraničným grantom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv za programy Finančného mechanizmu EHP a NFM sú alokované v kapitole Všeobecná pokladničná správa na účely spolufinancovania projektov.
Tabuľka č. 9: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR zahraničné granty poskytnuté na základe
medzinárodných zmlúv
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
1 735
1 159
2 317
2 317
2 250
3 329
2 576
Spolu
1 735
1 159
2 317
2 317
2 250
3 329
2 576
Tabuľka č. 10: Prehľad o celkových výdavkoch na spolufinancovanie zo ŠR
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Spolufinancovanie zo ŠR - prostriedky EÚ
269 321
227 034
213 792
205 193
228 466
454 052
351 313
Spolufinancovanie zo ŠR - zahraničné granty z rozpočtu EÚ
5 057
1 454
4 508
4 516
3 433
5 742
5 170
Spolufinancovanie zo ŠR -zahraničné granty poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
1 735
1 159
2 317
2 317
2 250
3 329
2 576
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR
276 113
229 647
220 617
212 026
234 149
463 123
359 059
Vnútorné politiky - Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí
919
1 496
948
12 089
948
350
350
Spolu vrátane vnútorných politík
277 032
231 143
221 565
224 115
235 097
463 473
359 409
Výška očakávanej skutočnosti výdavkov na spolufinancovanie zo ŠR v roku 2018 v objeme 212 026 tis. eur zahŕňa výlučne predpokladané výdavky na úrovni platobných jednotiek zodpovedných za realizáciu výdavkov na spolufinancovanie zo ŠR. Vzhľadom na to, že okrem platobných jednotiek dochádza k realizácii výdavkov aj na úrovni prijímateľov zo sektora štátnej správy v predpokladanej výške 8 591 tis. eur, celková očakávaná skutočnosť výdavkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v roku 2018 vrátane prijímateľov predstavuje sumu 220 617 tis. eur.
9
5. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii v rokoch 2019 až 2021
V štátnom rozpočte sa v súlade s § 10 odsek 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvárajú rozpočtové rezervy na krytie nepredvídaných výdavkov, nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtových príjmov, ktoré vzniknú v priebehu rozpočtového roka.
Súčasťou rozpočtových rezerv podľa § 10 odsek 2 písm. c) je rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii, ktorá sa rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
Tabuľka č. 11: Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Rezerva na zefektívnenie systému finančného riadenia fondov EÚ a iných finančných nástrojov
0
0
5 000
1 000
5 000
5 000
5 051
Rezerva na ďalšie výdavky súvisiace s financovaním spoločných programov
11 109
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Rezerva na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov
0
0
124 206
48 220
217 766
259 669
184 117
Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ spolu
11 109
0
130 206
50 220
223 766
265 669
190 168
6. Čistá finančná pozícia SR voči EÚ v rokoch 2019 až 2021
Čistá finančná pozícia SR voči z navrhovaných rozpočtových vzťahov s EÚ bez zohľadnenia medziročného nárastu pohľadávok voči sa na rok 2018 odhaduje na úrovni 717 061 tis. eur, na obdobie rokov 2019 až 2021 vo výške 4 108 174 tis. eur.
Tabuľka č. 12: Čistá finančná pozícia
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Spolu 2019-2021
A11
Tradičné vlastné zdroje
94 602
91 270
105 300
92 800
96 311
98 226
101 664
296 201
A12
Odvody SR do rozpočtu EÚ bez tradičných vlastných zdrojov
634 796
634 172
768 122
720 000
839 668
871 017
871 599
2 582 284
A1=A11+A12
Odvody do rozpočtu EÚ spolu
729 398
725 442
873 422
812 800
935 979
969 243
973 263
2 878 485
A21
Príspevky do Európskeho rozvojového fondu
10 505
12 603
17 641
17 641
17 934
17 934
18 676
54 544
A=A1+A21
Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ spolu
739 903
738 045
891 063
830 441
953 913
987 177
991 939
2 933 029
B11
Zahraničné transfery
1 939 785
1 422 488
1 378 419
1 419 499
1 665 041
2 820 996
2 187 231
6 673 268
B12
Zahraničné granty z rozpočtu EÚ
7 696
3 084
83 542
128 003
107 462
138 442
122 031
367 935
B=B11+B12
Príjmy z rozpočtu EÚ spolu
1 947 481
1 425 572
1 461 961
1 547 502
1 772 503
2 959 438
2 309 262
7 041 203
C= B-A
Čistá finančná pozícia SR
1 207 578
687 527
570 898
717 061
818 590
1 972 261
1 317 323
4 108 174