Príloha č. 1
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov
ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010
2
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010
1. Obce, dopravné podniky a vyššie územné celky
Rozpočet verejnej správy (ďalej len „RVS“) na roky 2019 2021 za rozpočty obcí, dopravných podnikov a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) vychádza z platného legislatívneho rámca. Návrh vyjadruje predikciu Ministerstva financií SR o vývoji rozpočtového hospodárenia obcí, VÚC a dopravných podnikov v nasledujúcich troch rokoch.
V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2019 2021. V oblasti výdavkov sa vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2018 2021 s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v predchádzajúcom období. Súčasne sa vytvára priestor na pokrytie plánovaných mzdových úprav vo verejnej správe.
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Niektoré špecifické potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
V nadväznosti na vyššie uvedené sa v hospodárení obcí v roku 2019 predpokladá prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 234 mil. eur, v hospodárení VÚC prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 122 mil. eur a v hospodárení dopravných podnikov prebytok vo výške 11,8 mil. eur.
1.1. Obce
Predpokladá sa, že obce v rozpočte na rok 2019 dosiahnu celkové príjmy vo výške 4,74 mld. eur a celkové výdavky v sume 4,39 mld. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4,40 mld. eur a výdavky 4,17 mld. eur. Následne prebytok v metodike ESA 2010 je vyčíslený vo výške 234 mil. eur.
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2019 v sume 2,75 mil. eur, ktoré obce získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podiel 70 % z celkového výnosu DPFO), z výnosu dane z nehnuteľností, z výnosu daní za špecifické služby, z výnosu dane z úhrad za dobývací priestor, zo sankcií uložených v daňovom konaní. Z výnosov týchto daní bude zabezpečované financovanie samosprávnych pôsobností obcí.
Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2019 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom obcí na rok 2018, očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:
3
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Daňové príjmy obcí spolu
2 191 840
2 341 995
2 496 978
2 561 673
2 753 062
2 942 312
3 136 881
z toho: prevod DPFO vrátane sankcií
1 669 165
1 797 321
1 923 735
1 993 201
2 179 532
2 346 373
2 518 895
daň z nehnuteľností
336 359
347 899
365 169
352 047
358 985
366 427
374 018
daň za špecifické služby
185 751
196 184
207 576
215 927
214 047
229 014
243 470
daň za dobývací priestor
476
460
498
498
498
498
498
Iné dane
89
131
0
0
0
0
0
V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že obce dosiahnu v roku 2019 sumu 600 mil. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume 160 mil. eur, a to z nájomného z prenajatých pozemkov, budov, strojov a zariadení. Ďalej príjmy v sume 275 mil. eur z administratívnych a iných poplatkov a platieb (správne poplatky, za ubytovacie a stravovacie služby, zo vstupného, za relácie v miestnom rozhlase a pod.) a z iných nedaňových príjmov a úrokov z vkladov v sume 85,0 mil. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy dosiahnu výšku 80,0 mil. eur, a to najmä z predaja budov, bytov a z predaja pozemkov. V prognózovanej sume nedaňových príjmov sa zohľadňuje aj dosiahnutá skutočnosť v predchádzajúcom období.
Transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z rozpočtov iných obcí na činnosť spoločných úradov obcí a z rozpočtov VÚC na riešenie spoločných úloh sa v roku 2019 očakávajú v objeme 1,05 mld. eur, z toho bežné transfery 984 mil. eur a kapitálové transfery 66,5 mil. eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí sa v roku 2019 očakávajú v celkovej sume 940 mil. eur z týchto kapitol:
-Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v celkovej sume
17,6 mil. eur na financovanie aktivít regionálneho školstva, z toho bežný transfer vo výške 17,2 mil. eur a kapitálový transfer vo výške 450 tis. eur,
-Ministerstva vnútra SR v sume 847 mil. eur. Na prenesený výkon štátnej správy
určené finančné prostriedky v celkovej sume 846 mil. eur, z toho na činnosť matričných úradov v sume 7,18 mil. eur, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR v sume 1,80 mil. eur, na register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. v sume 197 tis. eur, na financovanie regionálneho školstva 821 mil. eur, na činnosti na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany v sume 509 tis. eur a na voľby v sume 14,7 mil. eur,
-Ministerstva dopravy a výstavby SR suma 8,11 mil. eur, z toho na financovanie
preneseného výkonu štátnej správy je určená suma 7,50 mil. eur, z toho v oblasti pozemných komunikácií špeciálnych stavebných úradov v sume 285 tis. eur a na úseku stavebného poriadku a bývania v sume 7,22 mil. eur. Ostatné prostriedky určené na podporu územného rozvoja miest a obcí v sume 610 tis. eur,
-Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 62,6 mil. eur, ktoré budú
poskytované obciam na výkon osobitného príjemcu vo výške 160 tis. eur a na financovanie zariadení sociálnych služieb vo výške 62,4 mil. eur,
-Všeobecnej pokladničnej správy finančné prostriedky v sume 5,39 mil. eur
určené na financovanie individuálnych potrieb obcí a na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.
4
Do rozpočtov obcí sa predpokladajú poskytnúť v roku 2019 finančné prostriedky z fondov v celkovej sume 76,5 mil. eur, z toho z Environmentálneho fondu v sume
73,6 mil. eur, z Audiovizuálneho fondu v sume 140 tis. eur, z Fondu na podporu umenia v sume
2,29 mil. eur a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v sume 463 tis. eur.
Do rozpočtu obcí sa predpokladajú aj finančné prostriedky z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. vo výške 20,5 tis. eur.
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2019 v celkovej sume 340 mil. eur. Predpokladá sa, že obce z prostriedkov peňažných fondov prevedú do príjmov rozpočtu sumu 100 mil. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu 50,0 mil. eur, z predaja majetkových účastí a zo splátok poskytnutých pôžičiek získajú sumu 10,0 mil. eur a prijmú úvery na plnenie svojich investičných zámerov v sume 180 mil. eur.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obcí na roky 2019 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom obcí na rok 2018, očakávanou skutočnosťou na rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Príjmy obcí spolu
4 388 948
4 594 449
4 596 970
4 888 836
4 743 170
4 890 144
5 058 257
z toho:
▪ daňové príjmy
2 191 840
2 341 995
2 496 978
2 561 673
2 753 062
2 942 312
3 136 881
▪ nedaňové príjmy
594 311
572 063
600 000
590 000
600 000
600 000
590 000
▪ granty a transfery
1 285 847
1 266 604
1 159 992
1 287 163
1 050 108
1 007 832
991 376
▪ finančné operácie
316 950
413 787
340 000
450 000
340 000
340 000
340 000
z toho:
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí (FO)
16 475
27 833
10 000
60 000
10 000
10 000
10 000
▪ zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost.(FO)
168 566
228 653
150 000
210 000
150 000
150 000
170 000
▪ prijaté úvery (FO)
131 909
157 301
180 000
180 000
180 000
180 000
160 000
Výdavky obcí spolu
4 028 692
4 291 965
4 306 835
4 552 553
4 388 686
4 541 863
4 720 829
z toho:
▪ bežné výdavky
3 297 431
3 491 759
3 519 963
3 633 125
3 699 426
3 849 652
3 999 948
z toho:
▪ mzdy a odvody
1 683 060
1 818 304
1 871 684
1 916 795
2 019 688
2 134 714
2 243 585
▪ tovary a služby
1 154 371
1 188 344
1 164 282
1 232 333
1 183 688
1 216 388
1 246 933
▪ bežné transfery
440 082
467 785
459 475
459 475
471 050
473 050
483 930
▪ splácanie úrokov
19 918
17 326
24 522
24 522
25 000
25 500
25 500
▪ kapitálové výdavky
465 380
636 539
566 872
699 428
469 260
472 211
520 881
▪ finančné operácie
265 881
163 667
220 000
220 000
220 000
220 000
200 000
z toho:
▪ úvery a účasť na majetku (FO)
17 066
25 362
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
▪ splácanie istiny (FO)
248 815
138 305
200 000
200 000
200 000
200 000
180 000
Celkový prebytok obcí
360 256
302 484
290 135
336 283
354 484
348 281
337 428
vylúčenie finančných operácií
-51 069
-250 120
-120 000
-230 000
-120 000
-120 000
-140 000
z toho:
▪ vylúčenie príjmových FO
-316 950
-413 787
-340 000
-450 000
-340 000
-340 000
-340 000
▪ vylúčenie výdavkových FO
265 881
163 667
220 000
220 000
220 000
220 000
200 000
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy
39 087
-60 086
0
0
0
0
0
Prebytok (+)/schodok (-) obcí (ESA 2010)
348 274
-7 722
170 135
106 283
234 484
228 281
197 428
5
Celkové príjmy obcí v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie cca o 3,2 %. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 10,3 %. Granty a transfery sa rozpočtujú o 9,5 % nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 z dôvodu, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predbežne nezapája zdroje a spolufinancovania z tretieho programového obdobia pre obce na rozdiel od roku 2018. Nedaňové príjmy a finančné operácie sa rozpočtujú na úrovni predchádzajúceho roka 2018.
V roku 2020 oproti roku 2019 sa v celkových príjmoch očakáva nárast o 3,1 % z dôvodu nárastu daňových príjmov o 6,9 %. V roku 2021 oproti roku 2020 je predpokladaný nárast celkových príjmov o 3,4 % taktiež z dôvodu nárastu daňových príjmov o 6,6 %. V roku 2020 sa oproti roku 2019 očakáva pokles grantov a transferov o 4 % a zároveň v roku 2021 oproti roku 2020 sa očakáva ich pokles o 1,6 %.
V projektovaných výdavkoch rozpočtov obcí sa v roku 2019 vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2018 2021 pri zohľadnení zmien grantov a transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí. Celkové výdavky obcí v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 1,9 %. Bežné výdavky sa v roku 2019 oproti roku 2018 rozpočtujú vyššie o 5,1 %. Predpokladá sa nárast miezd a odvodov o 7,9 %, kde sa vytvára priestor na pokrytie plánovaných mzdových úprav vo verejnej správe. V ostatných bežných výdavkoch sa očakáva mierny nárast. V kapitálových výdavkoch v roku 2019 oproti roku 2018 sa predpokladá pokles o 17,2 % z dôvodu, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predbežne nezapája zdroje a spolufinancovania z tretieho programového obdobia pre obce na rozdiel od roku 2018.
V roku 2020 sa oproti roku 2019 predpokladá nárast výdavkov o 3,5 % najmä z dôvodu zvýšenia bežných výdavkov o 4,1 %, pričom kapitálové výdavky sa očakávajú vyššie o 0,6 %. V roku 2021 oproti roku 2020 je predpoklad rastu celkových výdavkov o 3,9 % najmä z dôvodu zvýšených kapitálových výdavkov o 10,3 % a bežných výdavkov o 3,9 %.
1.2. Dopravné podniky
V zmysle metodiky ESA 2010 dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Košice, Prešov a Žilina zaradené do sektora verejnej správy, na ktoré sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladá sa, že celkové príjmy dopravných podnikov v roku 2019 dosiahnu sumu 272 mil. eur a celkové výdavky 263 mil. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 248 mil. eur a výdavky 236 mil. eur, prebytok je vyčíslený vo výške 11,8 mil. eur.
V príjmoch sa predpokladá dosiahnuť nedaňové príjmy v sume 90,0 mil. eur, a to najmä z platieb administratívnych a iných poplatkov (tržby) v sume 87,8 mil eur a z prenájmu budov, priestorov, objektov a strojov v sume 1,89 mil. eur.
Granty a transfery sa predpokladajú v sume 158 mil. eur, z toho na bežné výdavky v sume 96,9 mil. eur, najmä na pokrytie straty pri zabezpečení výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave, a v sume 61,5 mil. eur na obstaranie kapitálových aktív. Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 24,0 mil. eur, z toho prijaté úvery vo výške 22,9 mil. eur.
6
Celkové výdavky sa v roku 2019 predpokladajú v sume 263 mil. eur, z toho bežné výdavky v sume 169 mil. eur najmä na mzdy, platy, poistné v sume 86,6 mil. eur, tovary a služby (energie, materiál, údržbu a opravy) v sume 81,3 mil. eur. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 67,1 mil. eur a finančné operácie v sume 26,6 mil. eur (platby za úvery, splácanie istín).
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu dopravných podnikov na roky 2019 2021 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2018 a skutočnosťou za rok 2016 a 2017 je nasledovný:
Celkové príjmy dopravných podnikov sa v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 rozpočtujú nižšie o 6,4 % najmä z dôvodu očakávaných nižších transferov o 16,0 % (na realizáciu kapitálových aktivít) a rastu nedaňových príjmov o 2,7 %.
V roku 2020 sa oproti roku 2019 predpokladá pokles príjmov o 5,0 % najmä z dôvodu znížených grantov a transferov o 6,6 % (pokles kapitálových grantov a transferov o 19,0 % a nárast bežných grantov a transferov o 1,2 %) a nárast nedaňových príjmov o 2,8 %, v roku 2021 oproti roku 2020 pokles príjmov o 4,7 % najmä z dôvodu znížených grantov a transferov o 8,9 %.
Výdavky sa predpokladajú v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 9,0 %, čo je spôsobené najmä poklesom kapitálových výdavkov o 38,0 %, pričom bežné výdavky rastú medziročne o 6,7 %.
V roku 2020 sa oproti roku 2019 predpokladá pokles výdavkov o 5,8 % najmä z dôvodu znížených kapitálových výdavkov o 18,6 %, nárastu bežných výdavkov o 1,0 %,
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Príjmy dopravných podnikov spolu
250 487
255 874
290 991
321 117
272 385
258 721
246 441
z toho:
▪ daňové príjmy
0
0
0
0
0
0
0
▪ nedaňové príjmy
86 657
91 884
87 655
87 655
90 000
92 500
93 500
▪ granty a transfery
135 048
143 498
188 548
188 548
158 398
147 891
134 675
▪ zostatok prostr. z predch. rokov a prevod
prostr. z peň. fondov a ost.(FO)
1 372
6 427
1 250
6 738
1 087
980
845
▪ prijaté úvery (FO)
27 410
14 065
13 538
38 176
22 900
17 350
17 421
Výdavky dopravných podnikov spolu
244 551
249 346
289 039
307 738
263 125
247 898
235 403
z toho:
▪ bežné výdavky
160 336
172 226
158 773
158 773
169 485
171 247
174 080
▪ mzdy a odvody
74 027
78 774
79 180
79 180
86 648
88 147
90 543
▪ tovary a služby
83 091
91 908
77 806
77 806
81 308
81 623
82 139
▪ bežné transfery
253
285
298
298
290
360
290
▪ splácanie úrokov
2 965
1 259
1 489
1 489
1 239
1 117
1 108
▪ kapitálové výdavky
41 014
58 845
108 160
108 160
67 080
54 592
39 471
▪ výdavky z fin. trans. (FO)
43 201
18 275
22 106
40 805
26 560
22 059
21 852
Celkový prebytok doprav. podnikov
5 936
6 528
1 952
13 379
9 260
10 823
11 038
vylúčenie finančných operácií
14 419
-2 217
7 318
-4 109
2 573
3 729
3 586
z toho:
▪ vylúčenie príjmových FO
- 28 782
-20 492
- 14 788
- 44 914
- 23 987
- 18 330
- 18 266
▪ vylúčenie výdavkových FO
43 201
18 275
22 106
40 805
26 560
22 059
21 852
zahrnutie čas. rozlíšenia a ostatné úpravy
-7 743
4 147
0
0
0
0
0
Prebytok (+)/schodok (-) DP (ESA 2010)
12 612
8 458
9 270
9 270
11 833
14 552
14 624
7
v roku 2021 oproti roku 2020 pokles výdavkov o 5,0 % najmä z dôvodu znížených kapitálových výdavkov o 27,7 %. Pokles kapitálových výdavkov je spôsobený nižším objemom obstarávania dopravných vozidiel (autobusy, električky, trolejbusy) jednotlivými dopravnými podnikmi v súvislosti s ich realizáciou v predchádzajúcom období.
1.3. Vyššie územné celky
Predpokladá sa, že VÚC v roku 2019 dosiahnu celkové príjmy vo výške 1,66 mld. eur a celkové výdavky v sume 1,45 mld. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 1,54 mld. eur a výdavky 1,42 mld. eur. Prebytok v metodike ESA 2010 je vo výške 122 mil. eur.
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2019 v celkovej sume 934 mil. eur, a to z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podiel 30 % z celkového výnosu DPFO) vrátane sankcií uložených v daňovom konaní.
Predpoklad vývoja daňových príjmov VÚC v rokoch 2019 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018, očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Daňové príjmy VÚC - prevod DPFO
716 364
771 212
824 379
854 083
933 940
1 005 443
1 079 381
Nedaňové príjmy sa získajú z činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na úseku sociálneho zabezpečenia, na úseku školstva, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. V roku 2019 sa uvažuje s ich celkovou výškou 110 mil. eur, ktorá by sa mala dosiahnuť najmä z administratívnych a iných poplatkov a platieb v sume 81,0 mil. eur, a to najmä na úseku sociálneho zabezpečenia, z úhrad platených občanmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb, za poskytované služby, ako stravovanie, bývanie a zaopatrenie, na úseku školstva z príjmov získaných z poplatkov zo zápisného a školného, za ubytovanie v domovoch mládeže, z nájomného a pod. Z príjmov z podnikania sa očakáva 8,00 mil. eur a z kapitálových príjmov (z predaja majetku) sa predpokladá získať 8,00 mil. eur.
Celkové granty a transfery sa v roku 2019 očakávajú v objeme 493 mil. eur, z toho bežné transfery 491 mil. eur a kapitálové transfery 2,16 mil. eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov VÚC sa očakávajú v celkovej sume 489 mil. eur z kapitoly:
-Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sume 489 mil. eur,
z toho na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných škôl, ku ktorým plnia VÚC zriaďovateľskú funkciu, v sume 486 mil. eur, na financovanie aktivít regionálneho školstva v sume 103 tis. eur, na financovanie spoločných projektov SR a EÚ v oblasti podpory vyššieho sekundárneho vzdelávania v sume 1,70 mil. eur a na riešenie havarijných stavov na školách v zriadovateľskej pôsobnosti VÚC v sume 1,50 mil. eur,
8
Transfery z Fondu na podporu umenia sa rozpočtujú vo výške 4,15 mil. eur, z toho
bežné transfery v sume 3,49 mil. eur a kapitálové transfery v sume 660 tis. eur. Bežné transfery z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa rozpočtujú v sume 231 tis. eur.
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 125 mil. eur, a to z prevodov prostriedkov z peňažných fondov v sume 70,0 mil. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 20,0 mil. eur a z prijatých úverov v sume 35,0 mil. eur.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu VÚC na roky 2019 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018, očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a so skutočnosťou v rokoch 2016 a 2017 je nasledovný:
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Príjmy VÚC spolu
1 386 336
1 519 375
1 593 056
1 622 029
1 662 137
1 738 175
1 811 746
z toho:
▪ daňové príjmy
716 364
771 212
824 379
854 083
933 940
1 005 443
1 079 381
▪ nedaňové príjmy
105 455
106 537
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
▪ granty a transfery
458 483
445 980
533 677
482 946
493 197
497 732
497 365
▪ finančné operácie
106 034
195 646
125 000
175 000
125 000
125 000
125 000
z toho:
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a z predaja majetk. účastí (FO)
1 293
0
0
0
0
0
0
▪ zost. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peň. fondov a ost.(FO)
84 275
141 368
90 000
140 000
90 000
90 000
90 000
prijaté úvery (FO)
20 466
54 278
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
Výdavky VÚC spolu
1 242 754
1 364 514
1 413 963
1 400 323
1 451 044
1 501 673
1 581 294
z toho:
▪ bežné výdavky
1 094 684
1 161 923
1 283 758
1 255 695
1 344 394
1 395 389
1 449 544
z toho:
▪ mzdy a odvody
407 836
443 870
514 707
478 926
577 374
614 174
645 497
▪ tovary a služby
229 382
239 674
280 369
288 087
264 869
269 985
275 587
▪ bežné transfery
453 174
474 674
481 682
481 682
495 151
503 830
520 960
▪ splácanie úrokov
4 292
3 705
7 000
7 000
7 000
7 400
7 500
▪ kapitálové výdavky
104 322
172 264
94 205
108 628
70 650
70 284
95 750
▪ finančné operácie
43 748
30 327
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
z toho:
▪ úvery a účasť na majetku (FO)
5 036
6 723
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
▪ splácanie istiny (FO)
38 712
23 604
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
Celkový prebytok VÚC
143 582
154 861
179 093
221 706
211 093
236 502
230 452
vylúčenie finančných operácií
- 62 286
- 165 319
- 89 000
- 139 000
- 89 000
- 89 000
- 89 000
z toho:
▪ vylúčenie príjmových FO
- 106 034
- 195 646
-125 000
- 175 000
- 125 000
- 125 000
- 125 000
▪ vylúčenie výdavkových FO
43 748
30 327
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
zahrnutie čas. rozl. a ost. úpravy
3 012
-5277
0
0
0
0
0
Prebytok (+)/schodok (-) VÚC (ESA 2010)
84 308
-15 735
90 093
82 706
122 093
147 502
141 452
Celkové príjmy VÚC v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 4,3 %. Predpokladá sa rast daňových príjmov o 13,3 % a pokles grantov a transferov o 7,6 %. Pokles grantov a transferov súvisí najmä s tým, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predbežne nezapája zdroje a spolufinancovania z tretieho programového obdobia pre VÚC na rozdiel od roku 2018.
9
V roku 2020 sa v celkových príjmoch oproti roku 2019 očakáva nárast o 4,6 % a v roku 2021 oproti roku 2020 nárast o 4,2 %. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2020 oproti roku 2019 vyššie o 7,7 % a v roku 2021 oproti roku 2020 vyššie o 7,4 %.
Celkové výdavky VÚC v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 2,6 %. Predpokladá sa rast bežných výdavkov o 4,7 %. Tento nárast súvisí najmä s nárastom miezd a odvodov, pričom sa zároveň vytvára priestor na pokrytie plánovaných mzdových úprav vo verejnej správe. Kapitálové výdavky v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 25,0 %. Tento pokles súvisí najmä s tým, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predbežne nezapája zdroje a spolufinancovania z tretieho programového obdobia pre VÚC na rozdiel od roku 2018.
V roku 2020 sa oproti roku 2019 predpokladá nárast výdavkov o 3,5 % najmä z dôvodu zvýšenia bežných výdavkov o 3,8 %, pričom kapitálové výdavky sa očakávajú nižšie o 0,5 %. V roku 2021 oproti roku 2020 je predpoklad rastu výdavkov o 5,3 % najmä z dôvodu zvýšených kapitálových výdavkov o 36,2 % a bežných výdavkov o 3,9 %.
10
2. Sociálna poisťovňa
Rozpočet Sociálnej poisťovne v roku 2019 vychádza z očakávanej skutočnosti Sociálnej poisťovne v roku 2018 a z prognóz Ministerstva financií SR zo septembra 2018.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2019 2021 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Príjmy Sociálnej poisťovne spolu
7 853 426
8 276 552
8 512 237
8 727 915
9 009 121
9 562 398
10 305 760
z toho:
▪ daňové príjmy (príjmy z poistného)
6 762 868
7 305 437
7 719 802
8 031 002
8 355 727
8 888 023
9 387 546
z toho: ekonomicky aktívne osoby
6 328 018
6 858 393
7 215 395
7 397 229
7 893 770
8 411 518
8 897 695
dlžné poistné
205 461
205 725
209 493
398 269
214 768
216 850
217 753
otvorenie II. piliera
1
36
0
33
0
0
0
štát
211 504
221 926
276 110
217 371
229 089
241 555
253 998
SP - platba do SP (za poberateľov úrazovej renty)
2 731
2 863
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
pokuty a penále
15 153
16 494
16 304
15 600
15 600
15 600
15 600
▪ nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy)
18 037
22 359
16 856
20 000
20 000
20 000
20 000
▪ granty a transfery – ŠFA (ŠR)
365 324
415 325
255 392
106 413
0
0
0
v tom: na krytie deficitu účtu dôchodkového poistenia
365 324
415 325
255 392
106 413
0
0
0
▪ zostatok prostriedkov z predch. rokov (FO)
703 196
529 108
515 027
565 708
628 470
649 190
892 796
▪ úver z garančného poistenia (FO)
4 001
4 323
5 161
4 792
4 924
5 186
5 418
Výdavky Sociálnej poisťovne spolu
7 324 318
7 710 844
7 989 682
8 099 445
8 359 931
8 669 602
8 975 654
z toho:
▪ výdavky poistenia
7 178 231
7 547 153
7 867 087
7 921 754
8 238 363
8 548 286
8 853 674
▪ výdavky správneho fondu
132 724
150 663
107 850
164 000
107 500
106 500
106 500
v tom:
mzdy
63 329
67 890
57 657
73 560
57 657
57 657
57 657
poistné
24 080
25 855
21 922
28 329
21 922
21 922
21 922
tovary a služby
41 746
50 568
25 353
46 731
25 603
25 853
25 853
bežné transfery
976
1 107
498
1 045
498
498
498
obstarávanie kapitálových aktív
2 593
5 243
2 420
14 335
1 820
570
570
▪ úver poskytnutý z garančného fondu (FO)
13 363
13 028
14 745
13 691
14 068
14 816
15 480
Celková bilancia Sociálnej poisťovne
529 108
565 708
522 555
628 470
649 190
892 796
1 330 106
vylúčenie finančných operácií
-693 834
-520 403
-505 442
-556 809
-619 326
-639 559
-882 734
v tom:
▪ vylúčenie príjmových FO
-707 197
-533 431
-520 188
-570 500
-633 394
-654 375
-898 214
▪ vylúčenie výdavkových FO
13 363
13 028
14 745
13 691
14 068
14 816
15 480
časové rozlíšenie príjmov z poistného
26 839
29 348
33 344
43 105
44 158
45 030
44 075
zmena stavu pohľadávok (bez pohľadávok na poistnom)
-1 073
44
0
0
0
0
0
zmena stavu záväzkov
-556
113
0
0
0
0
0
kapitálové transf. z dôv. predp.nevymožených pohľadávok GP
-658
-680
-9 584
-8 899
-9 144
-9 630
-10 062
imputácia výdavku zaplateného v roku n-1 patriaceho do roku n
-96 241
-37 390
0
-37 133
-42 380
-42 380
-42 380
vylúčenie výdavku zaplateného v roku n patriaceho do roku n+1
37 390
37 133
0
42 380
42 380
42 380
42 380
ostatné úpravy
18 597
1 984
0
-33
0
0
0
Prebytok (+)/schodok (-) SP (ESA 2010)
-180 428
75 857
40 872
111 081
64 878
288 636
481 385
Celkové príjmy na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 9,01 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje nárast o 5,84 %. Rozpočet premieta očakávaný prevod finančných prostriedkov z roku 2018 vo výške 628 mil. eur. Objemovo najväčšiu položku predstavujú daňové príjmy, ktorých podiel na celkových príjmoch v sledovanom období predstavuje približne 92,8 %. Tieto príjmy zahŕňajú aj príjmy z poistného od ekonomicky
11
aktívnych osôb, pri ktorých sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predpokladá nárast o 9,40 %.
Na rok 2019 sa výška poistného plateného štátom predpokladá v sume 229 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje pokles o 17,0 %. Výrazný pokles je spôsobený momentálnym oscilujúcim počtom poistencov štátu v dôsledku aplikácie novely zákona o sociálnom poistení (automatický vznik dôchodkového poistenia).
V rokoch 2019 2021 sa na zabezpečenie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne nepredpokladá poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zohľadňuje sa predikcia príjmov a výdavkov poistenia, pričom aj bez poskynutia prostriedkov zo štátneho rozpočtu je zabezpečné plynulé vyplácanie všetkých obligatórnych výdavkov, ktoré administruje Sociálna poisťovňa.
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Výdavky spolu
7 324 318
7 710 844
7 989 682
8 099 445
8 359 931
8 669 602
8 975 654
v tom:
Výdavky poistenia spolu
7 178 231
7 547 153
7 867 087
7 921 754
8 238 363
8 548 286
8 853 674
v tom:
výdavky nemocenského poistenia
473 885
564 812
604 152
646 600
690 374
727 204
764 540
výdavky dôchodkového poistenia
6 485 394
6 766 261
7 046 730
7 053 494
7 327 041
7 594 177
7 856 088
výdavky poistenia v nezamestnanosti
171 630
167 655
162 901
170 100
165 248
166 970
168 612
výdavky úrazového poistenia
47 322
48 425
53 304
51 560
55 700
59 936
64 434
Výdavky garančného poistenia
13 363
13 028
14 745
13 691
14 068
14 816
15 480
Výdavky správneho fondu
132 724
150 663
107 850
164 000
107 500
106 500
106 500
Celkové výdavky na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 8,36 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje nárast o 4,63 %, v absolútnom vyjadrení o 370 mil. eur.
Výdavky na nemocenské dávky, ktoré sa rozpočtujú v rámci výdavkov sociálneho poistenia, vychádzajú z predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2018, t. j. 3,5 %.
Od roku 2018 sa dôchodky zvyšujú buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo najmenej o pevnú sumu určenú dvomi percentami z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku (čo je pre poberateľa dôchodku výhodnejšie). Výdavky na dôchodkové dávky od roku 2019 zohľadňujú uvedený valorizačný mechanizmus.
S cieľom zvýšiť transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému zavádza sa tiež mechanizmus, podľa ktorého sa od roku 2019 každoročne vydávať opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek na príslušný rok v predstihu piatich rokov, v tomto prípade na rok 2024. Dôchodkový vek sa bude určovať na roky a mesiace, nie na roky a dni, ako je to v súčasnosti, čím sa dôchodkový vek stane lepšie zapamätateľným.
Na roky 2019 2023 je dôchodkový vek explicitne stanovený zákonom, pričom dôchodkovým vekom poistenca, ktorý v roku 2019 dovŕši 62 rokov, bude 62 rokov a 6 mesiacov, v roku 2020 bude dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov a v roku 2021 to bude 62 rokov a 10 mesiacov.
12
Výdavky správneho fondu sa na rok 2019 rozpočtujú na úrovni roka 2018. Výška výdavkov správneho fondu na rok 2019 zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s činnosťou jednotlivých organizačných zložiek Sociálnej poisťovne.
Celkový hotovostný prebytok Sociálnej poisťovne sa v roku 2019 predpokladá vo výške 649 mil. eur, v roku 2020 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 893 mil. eur a v roku 2021 v sume 1,33 mld. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2019 vo výške 64,9 mil. eur, v roku 2020 prebytok vo výške 289 mil. eur a v roku 2021 prebytok vo výške 481 mil. eur.
3. Verejné zdravotné poistenie
Návrh rozpočtu verejného zdravotného poistenia je postavený na aktuálnej septembrovej makroekonomickej, ako aj daňovo – odvodovej prognóze.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia na roky 2019 až 2021 je nasledovný:
v tis. eur
2016 S
2017 S
2018 R
2018 OS
2019 N
2020 N
2021 N
Príjmy VZP spolu
4 698 954
4 807 849
5 024 131
5 228 192
5 454 757
5 645 939
5 820 365
z toho:
▪ daňové príjmy, z toho:
4 346 099
4 592 602
4 754 955
4 852 211
4 993 805
5 071 691
5 169 346
ekonomicky aktívne osoby (EAO)
3 020 364
3 367 778
3 575 833
3 696 905
3 962 525
4 239 644
4 493 944
platba štátu (preddavky)
<