D ô v o d o v á s p r á v a
I. Všeobecná časť
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 sa predkladá podľa článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Návrh rozpočtu odráža pokračujúcu konsolidáciu verejných financií. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2019, 2020 a 2021. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019, ktorým sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, je predložený v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021“ na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Princípy zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 2021, osobitne rozpočtu na rok 2019 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu, podrobne uvedené v texte a jednotlivých prílohách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a ďalšími zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.