Príloha č. 7
k zákonu č. .../2018 Z. z.
CELKOVÁ PLATBA ZA POISTENCOV ŠTÁTU NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
NA ROK 2019
(v eurách)
Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie
960 000 000