Príloha č. 6
k zákonu č. .../2018 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2019
(v eurách)
Rezerva vlády SR
5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR
1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
223 765 936
Spolu
230 265 936