Príloha č. 5
k zákonu č. .../2018 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2019
(v eurách)
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu
a
1
2
3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu
1 338 913 466
5 390 000
1 344 303 466
z toho :
Obce
Spolu
853 403 434
5 390 000
858 793 434
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
0
5 390 000
5 390 000
z toho: dotácia na individuálne potreby obcí
0
2 700 000
2 700 000
dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
0
2 690 000
2 690 000
z toho: Banská Štiavnica
0
820 000
820 000
Bardejov
0
530 000
530 000
Levoča
0
550 000
550 000
Kremnica
0
302 000
302 000
Martin
0
205 000
205 000
Vysoké Tatry
0
183 000
183 000
Spišské Podhradie
0
100 000
100 000
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce
853 403 434
0
853 403 434
Ministerstvo vnútra SR spolu:
845 899 769
0
845 899 769
z toho:
a) matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
7 178 878
0
7 178 878
b) hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
1 798 000
0
1 798 000
c) register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
196 596
0
196 596
d) regionálne školstvo
821 476 790
0
821 476 790
e) starostlivosť o životné prostredie
508 805
0
508 805
f) voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14 740 700
0
14 740 700
Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu:
7 503 665
0
7 503 665
z toho:
a) doprava
285 401
0
285 401
b) pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
7 218 264
0
7 218 264
Vyššie územné celky
Spolu
485 510 032
0
485 510 032
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky
485 510 032
0
485 510 032
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu:
485 510 032
0
485 510 032
z toho:
regionálne školstvo
485 510 032
0
485 510 032