Príloha č. 4
k zákonu č. .../2018 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
01 - Kancelária Národnej rady SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
31 856 881
06M
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu
30 218 315
Zámer:
Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK01
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR
1 638 566
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0101
- Systém vnútornej správy
0EK0102
- Špecializované systémy
0EK0103
- Podporná infraštruktúra
02 - Kancelária prezidenta SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
4 874 061
06N
Reprezentácia štátu a obyvateľov SR
4 560 261
Zámer:
Výkon funkcie prezidenta SR.
06N01
- Reprezentácia štátu a obyvateľov SR
06N02
- Projekty EŠIF 2014-2020
06N0201
- Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK02
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária prezidenta SR
313 800
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0201
- Systémy vnútornej správy
0EK0202
- Špecializované systémy
0EK0203
- Podporná infraštruktúra
03 - Úrad vlády SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
54 043 058
06P
Tvorba a implementácia politík
50 579 858
Zámer:
Podpora prehlbovania partnerstva a strategickej spolupráce v rámci integračného procesu Európskej únie.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR.
06P02
- Činnosti Úradu vlády SR
06P0201
- Podporné činnosti
06P0207
- Podpora športu a mládeže
06P07
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
06P09
- Politiky v oblasti ĽP a národnostných menšín
06P0904
- Menšinová kultúrna politika
06P0905
- Splnomocnenec pre národnostné menšiny
06P0A
- Švajčiarsky finančný mechanizmus
06P0A01
- Fond technickej asistencie - ŠFM
1 /
35
Kód programu
Názov programu
06P0A02
- Štipendijný fond - ŠFM
06P0A03
- Nástroj na prípravu projektov - ŠFM
06P0A06
- Štátna ochrana prírody - ŠFM
06P0A08
- Ministerstvo vnútra 2010-04
06P0A09
- Ministerstvo spravodlivosti 2010-05
06P0A0A
- Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch
06P0A0B
- Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie ŽP
06P0A0C
- Technická a odborná príprava
06P0B
- Finančný mechanizmus EHP a NFM - 2009 až 2016
06P0B01
- Technická asistencia FM EHP a NFM 2009-2016
06P0B02
- Prispôsobenie sa zmene klímy
06P0B03
- Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností
06P0B04
- Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
06P0B05
- Zelené inovácie v priemysle
06P0B06
- Cezhraničná spolupráca
06P0B07
- Domáce a rodovo podmienené násilie
06P0C
- Prioritná os 1. Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít
06P0D
- Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administr. kapacít
06P0D04
- Informačné systémy - opatrenie 2.4
06P0E
- Operačný program Technická pomoc 3. programové obdobie
06P0E01
- Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF
06P0E02
- Systémová a technická podpora
06P0F
- Operačný program Technická pomoc programové obdobie 3.
06P0F01
- Prioritná os 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF
06P0F02
- Prioritná os 2 - systémová a technická podpora
06P0F03
- Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj - Prioritná os č.1 OP TP
06P0F04
- Programy nadnárodnej spolupráce Prioritná os č. 1 OP TP
06P0F05
- OP TP OLAF - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ v SR
06P0G
- Regionálny rozvoj
06P0G01
- Podpora integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
06P0G02
- Podpora na projekty euroregiónov
06P0H
- Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy
06P0H01
- Regionálny príspevok pre okres Kežmarok
06P0H02
- Regionálny príspevok pre okres Lučenec
06P0H03
- Regionálny príspevok pre okres Rimavská Sobota
06P0H04
- Regionálny príspevok pre okres Sabinov
06P0H05
- Regionálny príspevok pre okres Sobrance
06P0H06
- Regionálny príspevok pre okres Trebišov
06P0H07
- Regionálny príspevok pre okres Vranov nad Topľou
06P0H08
- Regionálny príspevok pre okres Svidník
06P0H09
- Regionálny príspevok pre okres Veľký Krtíš
06P0H0A
- Regionálny príspevok pre okres Poltár
06P0H0B
- Regionálny príspevok pre okres Revúca
06P0H0C
- Regionálny príspevok pre okres Rožňava
06P0H0D
- Regionálny príspevok pre okres Gelnica
06P0H0E
- Regionálny príspevok pre okres Medzilaborce
06P0H0F
- Regionálny príspevok pre okres Bardejov
06P0I
- Operačný program Efektívna verejná správa
06P0I01
- Operačný program Efektívna verejná správa
06P0J
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra
06P0J01
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 8 TP
06P0K
- FM EHP a NFM 2014-2021
0EC
Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020
256 603
0EC01
- Stredná Európa a Dunaj
0EC0101
- Program spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020
0EC0102
- Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
2 /
35
Kód programu
Názov programu
0A9
Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti
Zámer:
Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.
0A905
Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR
0A90F
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR
0A90U
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásm. prístupu MF SR - ÚV SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK03
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad vlády SR
3 206 597
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0301
- Systémy vnútornej správy
0EK0302
- Špecializované systémy
0EK0303
- Podporná infraštruktúra
04 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
10 486 929
0ET
Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5 486 950
Zámer:
Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0ET01
- Tvorba a implementácia politík
0ET02
- Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TP
0ET0201
- OP TP – gestor HP UR – PO 1
0ET0202
- OP TP – SCKO – PO 1
0ET0203
- OP TP – SCKO – PO 2
0ET0204
- OP TP - SRIN - PO 1
0ET0205
- OP TP - SRIN - PO 2
0ET0206
- OP TP - IPC 1 a 2
0ET03
- Technická pomoc pre SO OPII
0ET04
- Národný projekt pre ÚPPVII (SRIN) v rámci OP EVS
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0EK
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.
0EK13
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4 999 979
0EK1301
- Systémy vnútornej správy
0EK1302
- Špecializované systémy
0EK1303
- Podporná infraštruktúra
0EK1304
- IOM
0EK1305
- CSRU
0EK1306
- MetaIS
05 - Kancelária Ústavného súdu SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
5 676 618
00A
Ochrana ústavnosti
5 161 260
Zámer:
Zabezpečenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
Priebežne konať a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré budú doručené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
3 /
35
Kód programu
Názov programu
0EK04
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR
515 358
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0401
- Systémy vnútornej správy
0EK0402
- Špecializované systémy
0EK0403
- Podporná infraštruktúra
0EK0404
- Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR
06 - Kancelária Najvyššieho súdu SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
19 023 400
01W
Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR
15 918 377
Zámer:
Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu.
Vybrané ciele:
Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK05
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší súd SR
3 105 023
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0501
- Systémy vnútornej správy
0EK0502
- Špecializované systémy
0EK0503
- Podporná infraštruktúra
07 - Generálna prokuratúra SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
106 705 475
06R
Presadzovanie zákonnosti - program GP SR
99 155 634
Zámer:
Ochrana práv štátu, občanov a právnických osôb.
06R01
- Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní
06R02
- Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti
06R03
- Riadenie, kontrola a podpora
06R04
- Zefektívnenie činnosti ÚŠP
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0AU04
Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR
20 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK06
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Generálna prokuratúra SR
7 529 841
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0601
- Systémy vnútornej správy
0EK0602
- Špecializované systémy
0EK0603
- Podporná infraštruktúra
0EK0604
- Informačný systém Elektronické služby GP SR
0EK0605
- Pripojenie IS Patrícia GP SR na IS Európskeho prokurátora, napojenie na eEvidence
08 - Najvyšší kontrolný úrad SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
10 910 889
4 /
35
Kód programu
Názov programu
06S
Nezávislá kontrolná činnosť
9 752 116
Zámer:
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.
Vybrané ciele:
Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými kontrolnými štandardmi.
06S04
- Operačný program Technická pomoc
06S0401
- OP TP - Materiálno-technické zabezpečenie IKT pre NKÚ SR
06S0402
- OP TP - Zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov NKÚ SR
06S0403
- OP TP - Financovanie mzdových výdavkov oprávnených pracovníkov NKÚ SR
06S05
- Nezávislá kontrolná činnosť NKÚ SR
06S06
- Operačný program Efektívna verejná správa
06S0601
- OP EVS Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
06S0602
- OP EVS Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK07
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší kontrolný úrad SR
1 158 773
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0701
- Systémy vnútornej správy
0EK0702
- Špecializované systémy
0EK0703
- Podporná infraštruktúra
0EK0704
- Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR
09 - Slovenská informačná služba
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
54 853 914
06T
Informačná činnosť
54 853 914
Zámer:
Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich bezpečnostné a ekonomické záujmy SR.
06T01
- Spravodajská činnosť
06T02
- Ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť
06T03
- Riadenie, podpora, kontrola
06T0301
- Modernizácia informačných systémov
06T0302
- Podporné činnosti
10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
136 438 525
06U
Rozvoj zahraničných vzťahov
127 526 800
Zámer:
Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí.
06U09
- Reprezentácia SR v zahraničí
06U0901
- Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí
06U0902
- Prezentácia SR v zahraničí
06U0903
- Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov
06U0A
- Tvorba a implementácia politík
06U0A01
- Riadenie programov
06U0A02
- Spor Gabčíkovo/Nagymaros
06U0A03
- Spolupráca s tretím sektorom
06U0A04
- Vzdelávanie zamestnancov
06U0A09
- Refundácia výdavkov z operačného programu Technická pomoc
06U0A0A
- Ekonomická diplomacia
06U0A0B
- SK OBSE
5 /
35
Kód programu
Názov programu
0D3
Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí
1 685 563
Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v súlade s Koncepciou štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020 (zabezpečovať tvorbu, výkon a koordináciu vo vzťahu k slovenským národnostným menšinám v strednej a východnej Európe a ku krajanským komunitám v západnej Európe a v zámorí).
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
05T
Rozvojová spolupráca
Zámer:
Plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) – odstránenie chudoby, podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja partnerských krajín
05T0A
Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR
7 226 162
05T0A01
- Humanitárna pomoc SR
05T0A02
- Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR
7 226 162
097
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
09701
Príspevky SR do MO - MZVaEZ SR
0AU
Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR
Zámer:
Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky
0AU01
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR-MZVaEZ SR
0D4
SK PRES 2016
Zámer:
Zabezpečiť ukončenie a vyhodnotenie výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00202
MZV a EZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06G1M
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1M01
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK - MZVaEZ SR
06G1N
Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1N01
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami - MZVaEZ SR
0EK09
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11 - Ministerstvo obrany SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 662 684 235
095
Rozvoj obrany
870 895 180
Zámer:
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR.
09504
- Rozvoj infraštruktúry síl
09505
- Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu
09506
- Rozvoj komunikačných a informačných systémov
09507
- Rozvoj Centrálnej logistiky
096
Obrana
784 419 179
Zámer:
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky.
09601
- Riadenie a podpora obrany
0960101
- Riadenie obrany
0960102
- Bezpečnostná podpora
0960103
- Správa nehnuteľného majetku
0960104
- Ostatná podpora
0960108
- Špeciálna podpora
09602
- Velenie a zaručovanie obrany
0960201
- Velenie a podpora velenia
0960202
- Pozemná obrana
0960203
- Vzdušná obrana
6 /
35
Kód programu
Názov programu
0960205
- Operácie mimo územia štátu
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06E
Podpora obrany
Zámer:
Podpora obrany štátu s dôrazom na funkčnosť systému obrannej infraštruktúry, na služby a činnosti poskytované OS SR na zabezpečenie obrany štátu a na podporu a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl členských krajín NATO/EÚ pri plnení úloh kolektívnej obrany na území SR v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou.
06E0I
MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu
1 050 000
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00203
MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T0B
Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR
10 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H02
Hospodárska mobilizácia MO SR
6 000 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AR07
Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AU06
Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR
307 376
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0DB02
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR
2 500
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0A
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo obrany SR
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
12 - Ministerstvo vnútra SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
2 464 409 315
0D5
Výchova a vzdelávanie mládeže
1 179 669 315
0D501
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky
0D502
- Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve
0D503
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B
3 878
0D505
- Rozvojové projekty
0D6
Efektívna a spoľahlivá štátna správa
1 217 492 928
0D601
- Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
0D60101
- Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite
0D60102
- Bezpečnosť schengenského priestoru
0D60103
- Prevencia kriminality
0D60104
- Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
0D602
- Záchrana života a zdravia - záchranné zložky
0D60201
- Záchrana života a zdravia
0D603
- Okresné úrady
0D60301
- Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie
0D60302
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
0D60303
- Výstavba a bytová politika
0D60304
- Územná vojenská správa
0D60305
- Kataster
0D60306
- Životné prostredie
0D60307
- Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo
0D60308
- Cestná doprava a pozemné komunikácie
0D604
- Archívnictvo
0D60401
- Archívnictvo
0D605
- Azylová politika
0D60501
- Azylová politika
0D606
- Integrovaný záchranný systém
0D60601
- Integrovaný záchranný systém
0D607
- Centrálna podpora
0D60701
- Centrálna podpora
0D60702
- Starostlivosť o ľudské zdroje
11 614 400
0D60703
- Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ
7 /
35
Kód programu
Názov programu
0D60704
- Agenda splnomocnencov vlády SR
0D608
- Riadenie a kontrola
0D60801
- Riadenie a kontrola
0D609
- Voľby
20 496 976
0D60901
- Voľby do orgánov samosprávy obcí
0D60902
- Nové voľby do orgánov samosprávy obcí
0D60903
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov
0D60904
- Voľby prezidenta Slovenskej republiky
0D60905
- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
0D60906
- Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
0D60907
- Voľby do Európskeho parlamentu
0D60908
- Referendum
0D60A
- Projekty Európskej únie
0D60A04
- Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci
0D60A06
- Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)
0D60A07
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (ISF Borders)
0D60A08
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového riadenia (ISF Police)
0D60A09
- Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete
0D60B
- Technická pomoc
0D60B02
- Technická pomoc pre OP EVS
0D60B03
- Technická pomoc pre OP KŽP
0D60C
- Operačný program Kvalita životného prostredia
0D60C01
- OP KŽP - Prioritná os č. 3
0D60C02
- OP KŽP - Prioritná os č. 4
0E9
Operačný program Efektívna verejná správa
10 208 508
Zámer:
Proklientsky orientovaná, transparentná VS, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.
0E901
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
0E90101
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
0E90102
- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
002
Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Zámer:
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
00201
MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
5 400
0AS
Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Zámer:
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
0AS01
MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
5 400
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T03
Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia
100 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06E0J
MV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06G1Q
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR
12 708 993
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1Q03
- Technická pomoc
06G1Q04
- Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
06G1Q05
- Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
06H03
Hospodárska mobilizácia MV SR
38 265
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09702
MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií
197 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR06
Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AU02
MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8 /
35
Kód programu
Názov programu
0EJ05
Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MV SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EJ0501
- Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (ESISPZ MV SR)
0EJ0502
- Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPZ MV SR)
0EJ0503
- Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku - 2. fáza
0EJ0504
- Cloud Ministerstva vnútra SR
0EJ0505
- IS Identifikátor fyzických osôb - 2. fáza (IS IFO - 2. fáza)
0EJ0506
- Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2. fáza
0EJ0507
- Datacentrum Ministerstva vnútra SR
0EK0B
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo vnútra SR
43 983 506
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0B01
- Systémy vnútornej správy
0EK0B02
- Špecializované systémy
0EK0B03
- Podporná infraštruktúra
0EK0B04
- Národné informačné systémy
0EK0B05
- Medzinárodné informačné systémy
13 - Ministerstvo spravodlivosti SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
439 506 124
070
Väzenstvo
179 214 761
Zámer:
Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry.
Vybrané ciele:
Zabezpečovať budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade s predpokladanými potrebami väzenstva a požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT).
07001
- Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv väzňov
07002
- Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie
07003
- Zdravotná starostlivosť vo väzenstve
07004
- Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve
07005
- Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru
0700501
- Vzdelávanie zamestnancov
0700502
- Preventívna starostlivosť o zamestnancov
07006
- Ochrana inštitúcií justície
08P
Financovanie systému súdnictva
219 567 261
Zámer:
Sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie.
Vybrané ciele:
Zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci
08P02
- Prevádzka súdov
08P03
- Správa a vymáhanie súdnych pohľadávok
08P04
- Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve
08P0401
- Inštitút vzdelávania MS SR
08P0402
- Justičná akadémia
08P0403
- Vzdelávanie ostatných organizácií
08P05
- Projekty reformy súdnictva
08P0504
- Obchodný register
08P0509
- Projekt e-government
08P08
- Centrum právnej pomoci
08P0A
- Operačný program Efektívna verejná správa
08P0A01
- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
08P0B
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7
08P0B01
- Informačný systém Obchodného registra SR
9 /
35
Kód programu
Názov programu
08R
Tvorba a implementácia politík
17 375 678
Zámer:
Efektivita uplatňovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy.
08R01
- Riadiaca činnosť ministerstva
08R0101
- Riadenie ústredného orgánu
08R0104
- Ľudské práva, boj proti diskriminácii a interetnický dialóg
08R02
- Financovanie odškodňovania
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020A
MS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06G0C
Kvalita služieb zamestnanosti - MS SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G0I
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MS SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06H04
Hospodárska mobilizácia MS SR
14 500
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06H0U
Hospodárska mobilizácia MS SR - Väzenstvo
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AR08
Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika
13 800
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AU03
Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ06
Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MS SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EJ0601
- Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR - IS BAI - 2. fáza
0EJ0602
- Informačný systém Registra úpadcov - 2. fáza
0EJ0603
- Informačný systém Centra právnej pomoci
0EK0C
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo spravodlivosti SR
23 320 124
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0C01
- Systémy vnútornej správy
0EK0C02
- Špecializované systémy
0EK0C03
- Podporná infraštruktúra
0EK0C04
- Informačné systémy obstarané z prostriedkov EÚ a ŠFM
0EK0C05
- Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného systému
0EK0C06
- IS Súdny manažment
0EK0C07
- Servisné služby IS OR - Corwin
0EK0C08
- AZU - Aplikácia na zber údajov
0EK0C09
- Elektronizácia Zbierky listín
15 - Ministerstvo financií SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
420 185 829
072
Výber daní a cla
270 020 374
Zámer:
Efektívny výber daní a cla.
Vybrané ciele:
Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy.
Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou.
07205
- Výkon funkcií finančnej správy
07206
- Spoločné programy SR a EÚ v oblasti daní a ciel
0720601
- Program Customs 2020
0720602
- Program Fiscalis 2020
0720603
- Program Hercule III
0720604
- Fond pre vnútornú bezpečnosť
0720605
- Spoločný vyšetrovací tím
10 /
35
Kód programu
Názov programu
074
Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií
54 301 159
Zámer:
Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.
Vybrané ciele:
Pripravovať kvalitné makroekonomické, daňové a odvodové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými a odvodovými príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA 2010).
Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.
07401
- Tvorba a implementácia politík
07403
- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit
0740302
- Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách
074030H
- Riadenie, kontrola a audit EŠIF – prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020
074030I
- Systémová a technická podpora – prioritná os 2 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020
074030L
- Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 – prioritná os 2
074030M
- Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí
074030N
- Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
074030O
- Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
07404
- Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR
0740403
- Systém centrálnej evidencie poplatkov a dostupnosti kontrolných známok na označovanie spotrebiteľských balení liehu a tabakových výrobkov
074040S
- Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
074040U
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS – prioritná os 1 Operačného programu Efektívna verejná správa 2014 – 2020
074040V
- Informačná a kybernetická bezpečnosť v podmienkach Ministerstva financií SR
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0EJ
Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020
Zámer:
Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality.
0EJ01
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR
15 033 272
0EJ0101
- Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR
0EJ02
Technická pomoc 2014 - 2020 - MDV SR - MF SR
0EJ0201
- Technická pomoc pre SO a PJ MF SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T09
Rozvojová spolupráca - MF SR
100 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H05
Hospodárska mobilizácia MF SR
7 500
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09703
Príspevky SR do MO - MF SR
123 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0A901
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90101
- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
0A90102
- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
0A902
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90201
- Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát
0A903
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90301
- Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu
0A904
Technická pomoc
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90401
- Technická pomoc pre RO OP IS
0A90402
- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS
0AR09
Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AU05
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR
154 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0DB05
Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike - MF SR
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0D
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR
80 446 524
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0D01
- Systémy vnútornej správy
0EK0D02
- Špecializované systémy
0EK0D03
- Podporná infraštruktúra
0EK0D04
- Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
0EK0D05
- Rozpočtový informačný systém
11 /
35
Kód programu
Názov programu
0EK0D06
- Informačný systém účtovníctva fondov
0EK0D07
- Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií
0EK0D08
- Centrálny účtovný systém
0EK0D09
- Národný projekt: Integrované obslužné miesta
0EK0D0A
- Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
0EK0D0B
- Centrálny metainformačný systém verejnej správy
0EK0D0C
- Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva
0EK0D0D
- Centrálne licenčné zmluvné vzťahy
0EK0D0G
- UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov
0EK0D0H
- Colný informačný systém
0EK0D0I
- Integrovaný systém finančnej správy – Správa daní
0EK0D0J
- Informačný systém pre podporu boja proti podvodom
0EK0D0K
- Informačný systém pre výmenu informácií finančnej správy
0EK0D0L
- Prierezový informačný systém
18 - Ministerstvo životného prostredia SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
540 617 207
075
Starostlivosť o životné prostredie
497 057 007
Zámer:
Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkových organizácii v pôsobnosti kapitoly
07501
- Ochrana a racionálne využívanie vôd
0750101
- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd
0750103
- Ochrana pred povodňami
0750107
- Vodné diela (stavby)
0750109
- Výskum a vývoj
075011A
- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)
075011B
- Ochrana pred povodňami (2007-2013)
075011G
- Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému
07502
- Ochrana ovzdušia
0750201
- Kvalita ovzdušia
0750208
- Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)
07503
- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory
0750301
- Zhodnocovanie odpadov
075030A
- Odpadové hospodárstvo (2007-2013)
07504
- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia
0750401
- Geologické práce
0750403
- Ostatná činnosť
07505
- Ochrana prírody a krajiny
0750501
- Druhová a územná ochrana
0750508
- Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)
0750509
- LIFE+
075050B
- Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)
075050C
- LIFE (2014 - 2020)
07506
- Územný rozvoj a tvorba krajiny
0750603
- Interreg B CADSES
0750604
- Interreg B CADSES (MID-Taliansko)
07508
- Operačný program Kvalita životného prostredia
0750801
- PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
0750802
- PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
0750803
- PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy
12 /
35
Kód programu
Názov programu
0750804
- PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
07509
- Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - programový dokument MŽP SR
0750901
- Zmierňovanie dopadov a prispôsobovanie sa zmene klímy
076
Tvorba a implementácia politík
40 452 791
Zámer:
Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Podpora a skvalitňovanie administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov.
07601
- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov
07602
- Inšpekčná činnosť
07603
- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít
0760307
- Technická asistencia INTERREG IIIB
076030B
- Technická pomoc (2007-2013)
076030C
- Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)
076030D
- PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)
07604
- Integrovaná starostlivosť o životné prostredie
07607
- Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - riadenie programového dokumentu MŽP SR
0760701
- Riadenie programu
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T02
Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H06
Hospodárska mobilizácia MŽP SR
165 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AS07
MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0D404
SK PRES 2016 - MŽP
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ04
Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MŽP SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EJ0401
- Register priestorových informácií - II. fáza
0EK0E
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR
2 942 409
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0E01
- Systémy vnútornej správy
0EK0E02
- Špecializované systémy
0EK0E03
- Podporná infraštruktúra
0EK0E04
- Register priestorových informácií
20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 361 102 879
021
Tvorba a implementácia politík
21 567 233
Zámer:
Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR.
02101
- Koordinácia, tvorba a implementácia politík
02102
- Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov
0210201
- Štrukturálne fondy
0210202
- Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu
0210203
- Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania
02103
- Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov
02104
- Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho vzdelávania
026
Národný program rozvoja športu v SR
92 861 419
Zámer:
Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
Dosiahnuť úspešné umiestnenia športovcami SR na olympijských hrách, paralympijských hrách a deaflympijských hrách.
02601
- Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
13 /
35
Kód programu
Názov programu
02602
- Uznané športy
02603
- Národné športové projekty
02604
- Športová infraštruktúra
02605
- Prierezové činnosti v športe
077
Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl
512 857 149
Zámer:
Efektívny vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň prejavia záujem a preukážu potrebné schopnosti a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska.
Vybrané ciele:
Zvyšovať každoročne percentuálny podiel zahraničných študentov na verejných vysokých školách.
Do roku 2020 zabezpečiť podiel absolventov vysokých škôl vo veku 30 až 34 rokov na rovnakej vekovej skupine na úrovni 40 %.
07711
- Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
07712
- Vysokoškolská veda a technika
0771201
- Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
0771202
- Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA)
0771203
- Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe
0771204
- Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl
0771205
- Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)
07713
- Rozvoj vysokého školstva
07714
- Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva
07715
- Sociálna podpora študentov vysokých škôl
0771501
- Sociálne štipendiá
0771502
- Motivačné štipendiá
0771503
- Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier
078
Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže
559 361 327
Zámer:
Vedomosti a zručnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožňujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce.
07812
- Rozvoj regionálneho školstva
07813
- Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva
07815
- Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva
07816
- Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariérnom systéme
07817
- Zabezpečenie inšpekčnej činnosti regionálneho školstva
07818
- Podpora detí a mládeže
0781A
- Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR
0781B
- Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
0781B01
- Rekondičné pobyty pedagógov
0781B03
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - MŠVVaŠ SR
0781F
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR
0781G
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - MŠVVaŠ SR
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06K
Národný program rozvoja vedy a techniky
Zámer:
Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.
06K0A
Štátne programy MŠVVaŠ SR
06K0A02
- Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
06K0A03
- Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti
06K11
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
41 555 851
06K12
Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
14 637 958
06K13
Štátne programy výskumu a vývoja
06K14
Štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
0AA
Operačný program Vzdelávanie
Zámer:
Vzdelávací systém prispôsobený potrebám vedomostnej spoločnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti SR
0EA
Operačný program Výskum a inovácie
Zámer:
Vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
14 /
35
Kód programu
Názov programu
0EA01
Operačný program Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR
4 266 856
0EA0101
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) - MŠVVaŠ SR
0EA0102
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji (špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1) - MŠVVaŠ SR
0EA0103
- Technická pomoc
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020B
MŠVVaŠ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T08
Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)
1 973 167
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06G1R
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR
84 520 536
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1R01
- Vzdelávanie (prioritná os 1)
06G1R05
- Technická pomoc
06H07
Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR
5 297
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0970A
Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR
9 096 718
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Vybrané ciele:
Každoročne zabezpečiť včasné zaplatenie príspevkov do medzinárodných organizácií z oblasti vedy a techniky.
0AR02
MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika
40 000
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0D403
SK PRES 2016 - MŠVVaŠ SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ03
Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MŠVVŠ SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EK0F
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18 359 368
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0F01
- Systémy vnútornej správy
0EK0F02
- Špecializované systémy
0EK0F03
- Podporná infraštruktúra
0EK0F04
- Informačné systémy v regionálnom školstve
0EK0F05
- Informačné systémy vo vysokom školstve
0EK0F06
- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ)
0EK0F07
- IS Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu (CUDEO)
0EK0F08
- IS Rezortný informačný systém (RIS)
0EK0F09
- IS SOFIA
0EK0F0A
- EDUNET_SK
0EK0F0B
- Licencie pre školy
0EK0F0C
- Informačný systém E-test
21 - Ministerstvo zdravotníctva SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 175 946 112
079
Prevencia a ochrana zdravia
36 075 923
Zámer:
Zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľstva.
Vybrané ciele:
Zlepšiť a upevniť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia a presadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania.
07901
- Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd
07902
- Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami
0790201
- Programy WHO
0790202
- Kontrola prenosných chorôb
0790203
- Ochrana zdravia
0790204
- Zdravie pre vnútrožilových uživateľov drog
0790206
- Národné monitorovacie centrum pre drogy
07903
- Národný program podpory zdravia
0790301
- Výchova k zdraviu
0790302
- Edičná činnosť
0790303
- Výchova a vzdelávanie
15 /
35
Kód programu
Názov programu
07904
- Národné preventívne programy
1 000 000
07A
Zdravotná starostlivosť
1 076 324 729
Zámer:
Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
07A01
- Poistné za poistencov štátu
960 000 000
07A03
- Zdravotné a liečebné výkony
07A0308
- Epidemiologický prieskum a hodn. efektívnosti liečby u drogovo závislých
07A0309
- Metadonová udržiavacia liečba
07A030A
- Paliatívna a hospicová starostlivosť
07A030B
- Zdravotná starostlivosť v zmysle § 9 zákona č. 580/2004 Z.z. (bezdomovci)
07A030C
- Toxikologické centrum
07A030D
- Katalóg a zoznam zdravotných výkonov
07A04
- Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technické zázemia
07A0403
- Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR
16 129 729
07A0408
- Ostatná technika zdravotníckych zariadení
07A040D
- Laboratórna technika
07A040G
- Stavby zdravotníckych zariadení
07A040H
- Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry
07B
Tvorba a implementácia politík
59 702 835
Zámer:
Realizácia transformačných opatrení v praxi.
07B01
- Riadenie, podpora programov
07B0101
- Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie aparátu)
07B0102
- Zahraničná oblasť v zdravotníctve
07B0103
- Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne)
07B0104
- Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR
07B0106
- Činnosť Komunikačného odboru MZ SR
07B0108
- Lieková politika
07B0109
- Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR
07B010A
- Činnosť Osobného úradu MZ SR
07B010B
- Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
07B010D
- Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu (3.1.)
07B010E
- Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu (3.2.)
07B010F
- Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky
07B010G
- Prioritná os 6 Technická pomoc Integrovaného regionálneho OP
07B02
- Systém zdravotníctva
07B0203
- Plnenie programu eHEALTH
07B0204
- Zber, spracovanie a analýza údajov
19 484 825
07B020A
- Činnosť Sekcie informatiky MZ SR
07B03
- Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva
07B0301
- Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách
07B0302
- Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
07B0303
- Prevádzka univerzity a vedecko-výskumnej základne
07B0306
- Špecifický program výchovy a vzdelávania v odbore drogových závislosti
07B0307
- Veda a výskum v zdravotníctve
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0AR
Protidrogová politika
0AR04
Ministerstvo zdravotníctva SR - Protidrogová politika
0DB
Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR
Zámer:
Zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie udalostí podliehajúcich MZP SZO.
0DB06
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MZ SR
15 000
0DB0601
- Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
16 /
35
Kód programu
Názov programu
00209
MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06E03
MZ SR - Zdravotnícka podpora
220 653
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06G09
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MZ SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G0901
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania
06G0902
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MZ SR
06G1K
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MZ SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1V
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MZ SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1V01
- Prioritná os 4 Operačný program Ľudské zdroje
06H08
Hospodárska mobilizácia MZ SR
1 555 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06K0J
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MZ SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0P
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MZ SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K17
Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
09705
Príspevky SR do MO - MZ SR
656 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AA02
Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0AA0201
- Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
0AA0202
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR
0AS05
MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0EK0G
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zdravotníctva SR
1 395 972
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0G01
- Systémy vnútornej správy
0EK0G02
- Špecializované systémy
0EK0G03
- Podporná infraštruktúra
22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
2 300 897 817
07C
Sociálna inklúzia
1 972 412 655
Zámer:
Udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia.
Vybrané ciele:
Znížiť mieru rizika chudoby.
07C01
- Pomoc v hmotnej núdzi
07C0101
- Dávka v hmotnej núdzi
07C0102
- Dotácia na výkon osobitného príjemcu
07C0103
- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi
07C0104
- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
07C0106
- Náhradné výživné
07C02
- Podpora rodiny
07C0201
- Prídavok na dieťa
07C0202
- Rodičovský príspevok
07C0206
- Ostatné príspevky na podporu rodiny
07C020A
- Štátom platené poistné
259 549 056
07C020B
- Príspevok na starostlivosť o dieťa
07C03
- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
07C04
- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie
07C040A
- Ostatné iniciatívy
07C05
- Starostlivosť o ohrozené deti
07C0501
- Náhradná rodinná starostlivosť
17 /
35
Kód programu
Názov programu
07C0502
- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch
07C0503
- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach
07C0504
- Prevencia a sanácia (MVO)
07C06
- Nesystémové dávky sociálneho poistenia
87 417 663
07C07
- Vianočný príspevok dôchodcom
61 300 000
07C08
- Podpora sociálnej inklúzie
07C0801
- Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb star. s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity - opatrenie 2.1
07C0802
- Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce s osobitným zreteľom na marginalizované komunity - opatrenie 2.2
07C0803
- Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - opatrenie 2.3
07C0A
- Podpora sociálnych služieb
147 087 738
07C0B
- OP EP pre najodkázanejšie osoby
07C0B01
- Sociálne začlenenie najodkázanejších osôb
07E
Tvorba a implementácia politík
175 441 130
Zámer:
Tvorba a realizácia rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády.
07E03
- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť
07E0301
- Aparát ministerstva
07E04
- Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti
07E0401
- Špecializovaná štátna správa
07E0402
- Ostatná štátna správa
07E05
- Implementácia projektov ESF
07E0501
- Implementačná agentúra
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06G
Ľudské zdroje
Zámer:
Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.
06G04
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR
45 204 258
Vybrané ciele:
Znížiť priemernú mieru nezamestnanosti
Znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti (nad 12 mesiacov)
Zvýšiť mieru zamestnanosti žien vo veku 20-64
06G0404
- Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti
42 452 141
06G040J
- Individuálna štátna pomoc
2 752 117
06G040L
- Príspevok na podporu udržania zamestnanosti
06G040M
- Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím
06G040N
- Podpora zamestnanosti absolventov
06G040O
- Podpora zamestnanosti aktiváciou
06G15
Podpora rastu zamestnanosti
06G1501
- Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1
06G1502
- Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania - opatrenie 1.2
06G16
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
06G1601
- Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1
06G1602
- Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2
06G1603
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK - opatrenie 3.3
06G1604
- Technická pomoc pre BSK - opatrenie 3.4
06G17
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
06G1701
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1
06G1702
- Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky - opatrenie 4.2
06G18
Technická pomoc
06G1801
- Technická pomoc - opatrenie 5.1
06G1S
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR
89 686 331
06G1S01
- Zamestnanosť
06G1S02
- Sociálne začlenenie
06G1S03
- Technická pomoc
06G1S04
- Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
18 /
35
Kód programu
Názov programu
0020D
MPSVR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06H09
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR
45 189
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09706
Príspevky SR do MO - MPSVR SR
595 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR05
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová politika
50 000
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0H
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17 463 254
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0H01
- Systémy vnútornej správy
0EK0H02
- Špecializované systémy
0EK0H03
- Podporná infraštruktúra
0EK0H04
- IS Riadenie Sociálnych Dávok
0EK0H05
- IS KIDS
0EK0H06
- Informačný Systém Služieb Zamestnanosti
0EK0H07
- Internetový Sprievodca Trhom Práce
24 - Ministerstvo kultúry SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
255 193 734
08S
Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
192 229 032
Zámer:
Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a poskytovania kultúrnych služieb.
08S01
- Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
08S0101
- Divadlá a divadelná činnosť
08S0102
- Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory
08S0103
- Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn
08S0104
- Médiá a audiovízia
5 217 114
08S0105
- Knižnice a knižničná činnosť
08S0106
- Múzeá a galérie
08S0107
- Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
08S0108
- Ochrana pamiatkového fondu
08S0109
- Literatúra a knižná kultúra
08S010B
- Podpora aktivít Matice slovenskej
08S02
- Dotačný systém MK SR
15 996 097
08S0203
- Obnovme si svoj dom
08S0207
- Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
08S0209
- Kultúra znevýhodnených skupín
08S03
- Podpora vysielania a tvorby niektorých programov verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlasu a televízie Slovenska
08S0303
- Rozhlas a televízia Slovenska
26 000 000
08S04
- Podpora obnovy audiovizuálneho dedičstva a audiovizuálnej kultúry a priemyslu
08S0401
- Príspevok Audiovizuálnemu fondu
6 000 000
08S0402
- Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ
1 528 542
08S05
- Štrukturálne fondy EÚ
08S06
- Podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
08S0601
- Príspevok Fondu na podporu umenia
20 000 000
08S07
- Fond na podporu kultúry národnostných menšín
08T
Tvorba a implementácia politík
61 162 046
Zámer:
Transparentný, účinný a efektívny systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrnych služieb v profesionálnej a neprofesionálnej štátnej a neštátnej sfére.
Vybrané ciele:
Skvalitňovať výkon štátnej správy s cieľom efektívneho riadenia a koordinácie programov na úrovni aparátu ministerstva kultúry tak, aby boli splnené všetky úlohy stanovené legislatívnym plánom a plánom práce na príslušný rok.
08T01
- Koncepcia kultúrnej politiky, riadenie a koordinácia programov
08T0101
- Koncepčná a riadiaca činnosť
08T0103
- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
19 /
35
Kód programu
Názov programu
08T0104
- Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
08T0105
- Projekt informatizácie kultúry
08T0106
- Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
08T0107
- Nákup dopravných prostriedkov
08T0109
- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
08T010B
- Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok
08T010C
- Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty
08T010E
- Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
08T02
- Cirkvi a náboženské spoločnosti
08T0201
- Príspevok na prevádzku cirkevných ústredí
08T0202
- Slovenská katolícka charita
08T0203
- Diakonia ECAV
08T0205
- Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
08T03
- Technická pomoc IROP PO 3
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
06G0U
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MK SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06H0A
Hospodárska mobilizácia MK SR
2 656
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06K06
Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0Q
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MK SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0AR03
Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0I
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo kultúry SR
1 800 000
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0I01
- Systémy vnútornej správy
0EK0I02
- Špecializované systémy
0EK0I03
- Podporná infraštruktúra
0EK0I04
- ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti
26 - Ministerstvo hospodárstva SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
428 178 068
07K
Rozvoj priemyslu a podpora podnikania
181 391 573
Zámer:
Zdravé podnikateľské prostredie podporujúce nové investície, zvyšovanie produktivity, inovácie a tvorbu nových pracovných miest.
Vybrané ciele:
Podpora riešenia inovačných projektov s výstupmi s vyššou pridanou hodnotou v priemyselných odvetviach SR (vouchre, klastre)
Dosiahnuť úspory energie v zmysle čl. 7 Smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti
Znížiť regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov v SR.
07K01
- Reštrukturalizácia priemyselných odvetví
07K0106
- Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve
07K010F
- Podpora útlmu rudného baníctva
7 896 820
07K0115
- Národný jadrový fond
395 350
07K0117
- Staré banské diela
07K0118
- Tradície a histórie banských činností
07K0119
- Národný jadrový fond - odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav
66 142 010
07K011A
- Príspevok pre domácnosti za spotrebovaný plyn
07K011B
- Podpora zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky
07K02
- Podpora podnikania
07K0202
- Administrácia podporných programov a schém
07K0205
- Poradenstvo a vzdelávanie pre MSP
07K0208
- Podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based spin off
07K0209
- Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie
07K020D
- Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR
07K0211
- Monitoring a výskum MSP
20 /
35
Kód programu
Názov programu
07K0212
- www stránka pre MSP
07K0216
- Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
07K021A
- Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR
07K021C
- Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR
07K021D
- Pomoc MSP na trhu EÚ
07K021E
- Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu
07K021F
- Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
07K021G
- Podpora startupov
07K021H
- Podpora internetovej ekonomiky
07K04
- Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií
07K0402
- Administrácia SARIO
07K0403
- Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly
13 927 581
07K0404
- Podpora rozvoja a zriaďovania priemyselných parkov
07K07
- Podpora realizácie významnej investície Getrag Ford Transmissions
07K08
- Podpora regionálneho rozvoja
07K09
- Podpora projektu Samsung
07K0D
- Energetika
07K0D01
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1 OP KaHR
07K0D02
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky - opatrenie 2.2 OP KaHR
07K0D05
- Podpora energetickej efektívnosti
07K0E
- Inovácie
07K0E01
- Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR
07K0E02
- Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR
07K0E03
- Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
07K0E04
- Podpora alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu
07K0F
- Podpora realizácie významnej investície AU Optronics
07K0G
- Program spolupráce Interreg Europe 2014-2020
07K0G01
- Technická pomoc Interreg Europe 2014-2020 - povinný príspevok do spoločného sekretariátu
07K0H
- Program spolupráce INTERACT III 2014-2020
07K0H01
- INTERACT III 2014-2020 - povinný národný príspevok
07K0I
- Podpora realizácie významnej investície Jaguár Land Rover
07L
Tvorba a implementácia politík
37 963 241
Zámer:
Zabezpečením efektívnej podpory uplatňovať a rozvíjať vládnu politiku v oblasti hospodárstva.
07L02
- Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa
07L03
- Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR 104.01
07L04
- Podpora programov rezortu MH SR
07L05
- Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
07L07
- Európske spotrebiteľské centrum
07L09
- Technická pomoc - opatrenie 4.1 OP KaHR
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06H
Hospodárska mobilizácia
Zámer:
Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.
06H01
Hospodárska mobilizácia MH SR
3 000 000
Vybrané ciele:
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti, ktoré sú v pôsobnosti MH SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00204
MH SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T01
Oficiálna rozvojová pomoc MH SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
09704
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií - MH SR
1 200 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21 /
35
Kód programu
Názov programu
0AR0C
Ministerstvo hospodárstva SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AS03
MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
4 300
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0D40J
SK PRES 2016 - MH SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EA02
Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR
202 130 054
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EA0201
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2
0EA0202
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2
0EA0203
- Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3
0EA0204
- Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4
0EA0205
- Technická pomoc - prioritná os 5
0EJ07
Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MH SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EJ0701
- Elektronizácia služieb MH SR - 2. fáza
0EK0J
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo hospodárstva SR
2 488 900
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0J01
- Systémy vnútornej správy
0EK0J02
- Špecializované systémy
0EK0J03
- Podporná infraštruktúra
0EK0J04
- ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov
0EK0J05
- Agendový systém - Hospodársky register
0EK0J06
- Ekonomický informačný systém SAP
27 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 193 458 704
08V
UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO
8 865 412
Zámer:
Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
Vybrané ciele:
Vykonať úržbu turistických chodníkov v národných parkoch.
08V02
- OBNOVA A ROZVOJ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
08V0201
- Špecifické činností v lesnom hospodárstve
08V0202
- Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
08V0203
- Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy
08V0206
- Starostlivosť o národné parky
08V03
- VÝSKUM A ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO
08V0301
- Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva
08V0302
- Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
08V0304
- Letecké snímanie povrchu terénu pre programy starostlivosti o lesy
08W
POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN
6 112 597
Zámer:
Spotrebitelia sú zásobovaní kvalitnými potravinami, je zabezpečená vysoká úroveň zdravia a ochrany zvierat a rastlín.
Vybrané ciele:
Výkon laboratórnej diagnostiky - rýchle testy a komfirmačné metódy v rámci Programu prevencie, monitoringu a kontroly TSE v SR pre príslušný kalendárny rok v zmysle platnej legislatívy (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001/ES s príslušnými zmenami a doplnkami).
08W01
- REGULÁCIA, FORMULÁCIA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY
08W0101
- Veterinárna a potravinová ochrana a kontrola
08W0102
- Potravinový dozor
08W0103
- Eradikácia chorôb
08W0104
- Kontrola BSE
08W010I
- Odborná činnosť pre bezpečnosť potravín
08W010J
- Koordinácia a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť
08W02
- ZDRAVOTNÁ NEŠKODNOSŤ POTRAVÍN
08W0201
- Diagnostika a skúšanie potravín
22 /
35
Kód programu
Názov programu
08W03
- POZNATKOVÁ BÁZA NA ZABEZPEČENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
08W0301
- Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín
08W0302
- Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny
08W04
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE A KVALITA RASTLÍN
08W0401
- Zabezpečenie kvalitných a bezpečných vstupov do poľnohospodárstva
090
TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK
207 791 026
Zámer:
Vysoký štandard tvorby politík a poskytovania služieb všetkým relevantným zúčastneným - farmárom, obyvateľom vidieka, agropotravinárskemu priemyslu, spotrebiteľom, verejnosti a inštitúciám verejnej správy v súlade s princípmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Vybrané ciele:
Vypracovať výskumné štúdie k tvorbe poznatkov pre strategické a operatívne rozhodovanie MPRV SR pri realizácii priorít stratégie rozvoja poľnohospodárstva.
09001
- PODPORA PROGRAMOV
0900101
- Kontrola a zodpovednosť za programy
0900102
- Vzdelávanie
0900105
- Zahraničná spolupráca rezortu
0900106
- Propagácia rezortu
09002
- REALIZÁCIA A ADMINISTRÁCIA FINANČNÝCH SCHÉM
0900201
- Administrácia podporných schém
0900202
- Národné podpory
0900208
- Štátna pomoc
09003
- POZNATKOVÁ PODPORA TVORBY POLITÍK
0900301
- Hodnotenie politík a odvetvová stratégia
0900302
- Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti
0900303
- Monitorovanie a prieskum pôdneho krytu SR
09004
- PÔDOHOSPODÁRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM
0900401
- Informatizácia MP SR
09005
- ŠTATISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
0900501
- Štatistické zisťovanie
0900502
- Informačné listy MP SR
0900503
- ISPU SR - databáza IS
09006
- POZEMKOVÉ ÚPRAVY
0900601
- Pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva
09008
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE, OCHRANA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY
0900801
- Koordinácia vstupov a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť
09009
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE, OCHRANA A KVALITA RASTLÍN
0900901
- Zabezpečenie kvalitných a bezpečných vstupov do poľnohospodárstva
0900902
- Monitorovanie organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty
091
PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA
3 909 672
Zámer:
Medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agropotravinársky sektor, vytvárajúci environmentálne udržateľný vidiecky ráz.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť monitorovanie zhustenia pôdy na stanovenej výmere na vybraných poľnohospodárskych podnikoch.
09105
- POZNATKOVÁ PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA
0910503
- Výskum na podporu živočíšnej výroby
0910504
- Odborná pomoc pre živočíšnu produkciu
0910505
- Výskum na podporu rastlinnej výroby
0910506
- Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu
0910507
- Komplexný mechanizmus rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby
09106
- PLEMENÁRSKA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ
0910601
- Rozvoj a starostlivosť o plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat
0910602
- Štátna kontrola plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat
092
ROZVOJ VIDIEKA
193 500
Zámer:
Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne.
09203
- ZVEĽAĎOVANIE KRAJINY
0920301
- Múzejná činnosť
23 /
35
Kód programu
Názov programu
0CC
STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI
492 616 474
Zámer:
Trvalo udržateľné riadenie zdrojov zabezpečujúce stabilitu poľnohospodárskych trhov, životaschopnú produkciu potravín, zvyšujúce konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a stabilizujúce príjmy poľnohospodárov.
0CC01
- I. PILIER SPP
0CC0101
- Priame platby 2014-2020
0CC0102
- Trhovo orientované výdavky (TOV) 2014 - 2020
0CC03
- Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
0CC0301
- 2. Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
0CC0302
- 3. Podpora monitorovania, kontroly a presadzovania, a tým zlepšenia inštitucionálnej kapacity a efektivity verejnej správy bez zvyšovania administratívnej kapacity (opatrenie 3.2)
0CC0303
- 5. Podpora marketingu a spracovania
0CC0304
- 7. Technická pomoc
0CC0305
- 8. Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zber a správa údajov (opatrenie 3.1)
0CD
ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020
300 562 902
Zámer:
Vyvážený územný rozvoj podporujúci sociálne a ekonomické napredovanie vidieckych oblastí.
0CD01
- 1. Prenos znalostí a informačné akcie
0CD0103
- 1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností
0CD0104
- 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
0CD02
- 2. Poradenské služby
0CD0203
- 2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb
0CD0204
- 2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov
0CD03
- 4. Investície do hmotného majetku
0CD0305
- 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
0CD0306
- 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
0CD0307
- 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
0CD04
- 5. Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení
0CD0402
- 5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí
0CD05
- 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania
0CD0504
- 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
0CD0505
- 6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
0CD0506
- 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
0CD06
- 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
0CD0605
- 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
0CD0606
- 7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásm. prístupu a elektronickej verejnej správy
0CD0607
- 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania a rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
0CD0608
- 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
0CD07
- 8. Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
0CD0705
- 8.1. Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí
0CD0706
- 8.3. Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
0CD0707
- 8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
0CD0708
- 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
0CD0709
- 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
0CD09
- 10. Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
0CD0903
- 10.1. Platba na agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou
0CD0A
- 11. Ekologické poľnohospodárstvo
0CD0A03
- 11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva
0CD0A04
- 11.2. Platba na udržiavanie postupov a metód ekologického poľnohospodárstva
0CD0B
- 12. Platby v rámci sústavy NATURA 2000
0CD0B03
- 12.1. Kompenzačné platby na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000
0CD0B04
- 12.2. Kompenzačné platby na lesné oblasti sústavy Natura 2000
0CD0C
- 13. Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
0CD0C04
- 13.1. Kompenzačná platba v horských oblastiach
0CD0C05
- 13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam
0CD0C06
- 13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami
0CD0D
- 14. Dobré životné podmienky zvierat
0CD0D01
- 14. Platba na dobré životné podmienky zvierat
24 /
35
Kód programu
Názov programu
0CD0E
- 15. Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
0CD0E03
- 15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky
0CD0F
- 16. Spolupráca
0CD0F06
- 16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
0CD0F07
- 16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
0CD0F08
- 16.3. Spolupráca medzi malými hosp. subjektmi pri organizácii spoločných pracov. procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestov. ruchu/ich uvádzania na trh
0CD0F09
- 16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľ.reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľ.reťazcov a miestn.trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte
0CD0G
- 17. Riadenie rizík
0CD0H
- 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (CLLD – miestny rozvoj vedený komunitou)
0CD0H05
- 19.1. Prípravná podpora
0CD0H06
- 19.2. Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
0CD0H07
- 19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
0CD0H08
- 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
0CD0I
- 20. Technická pomoc vrátane NSRV
0CD0I03
- 20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)
0CD0I04
- 20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete
0DV
Operačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020
155 790 705
Zámer:
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.
Vybrané ciele:
Dosiahnutie maximálnej úspory energie v sektore bývania prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov a to predovšetkým zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zlepšenie vodných zdrojov, vodovodných sietí, zlepšenie odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
0DV01
- Integrovaný regionálny operačný program
0DV0101
- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
0DV0102
- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám
0DV0103
- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
0DV0104
- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
0DV0105
- 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
0DV0106
- 6. Technická pomoc
0DV03
- Interreg V-A SK-AT 2014 - 2020
0DV0301
- 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
0DV0302
- 3. Podpora udržateľných dopravných riešení
0DV0303
- 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu
0DV0304
- 5. Technická pomoc
0DV0309
- 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
0DV05
- Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020
0DV0501
- 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
0DV0502
- 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
0DV0503
- 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
0DV0504
- 4. Technická pomoc
0DV06
- Program CS ENI HU -SK-RO-UA 2014 - 2020
0DV0601
- 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu
0DV0602
- 1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG
0DV0603
- 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov
0DV0604
- 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodných katastrof a katastrof
0DV0605
- 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácii
0DV0606
- 2.8. Podpora rozvoja zdravia
0DV07
- Interreg V-A SK-CZ 2014-2020
0DV0701
- 1. Využívanie inovačného potenciálu
0DV0702
- 2. Kvalitné životné prostredie
0DV0703
- 3. Rozvoj miestnych iniciatív
0DV0704
- 4. Technická pomoc
0DV08
- Interreg V-A SK-HU 2014-2020
0DV0801
- 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
0DV0802
- 2. Posilnenie cezhraničnej mobility
0DV0803
- 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
0DV0804
- 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
0DV0805
- 5. Technická pomoc
25 /
35
Kód programu
Názov programu
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T04
Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR
30 323
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H0B
Hospodárska mobilizácia MPRV SR
95 665
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09708
Príspevky SR do MO - MPRV SR
246 488
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR0B
Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika
8 000
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0K
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17 235 940
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0K01
- Systémy vnútornej správy
0EK0K02
- Špecializované systémy
0EK0K03
- Podporná infraštruktúra
0EK0K04
- Servis IACS a AGIS
0EK0K05
- Servis ISUF
0EK0K06
- Ekonomický informačný systém
0EK0K07
- Geografické informačné systémy
0EK0K08
- Informačná bezpečnosť
0EK0K09
- Elektronický informačný systém na správu dokumentov
0EK0K0A
- Implementácia a servis ITMS
29 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 153 930 897
017
Podpora rozvoja bývania
117 000 000
Zámer:
Kvalitné a dostupné bývanie.
Vybrané ciele:
Poskytovať podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.
01701
- Výstavba a obnova bytového fondu
40 000 000
01705
- Štátny fond rozvoja bývania
25 000 000
01706
- Štátna prémia k stavebnému sporeniu
23 000 000
01707
- Štátny príspevok k hypotekárnym úverom
29 000 000
01709
- Náhradné nájomné byty
053
Cestná infraštruktúra
341 538 913
Zámer:
Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách a diaľniciach.
05301
- Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic
0530101
- Správa a prevádzka SSC
0530102
- Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS
0530104
- Údržba a opravy ciest I. triedy
05302
- Cestná sieť - výstavba a obnova
0530201
- Výstavba cestnej siete
0530202
- Obnova technickej základne údržby ciest
0530208
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)
0530209
- Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ
053020A
- ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII
14 845 676
053020B
- Projekty CEF
053020C
- I/64, R1A – Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra
053020D
- Rekonštrukcia priechodov pre chodcov na cestách I. triedy
053020E
- Úprava okružnej križovatky s pripojením na D4
053020F
- Revitalizácia cesty II/503 Senec-Viničné-Pezinok
05303
- Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS
0530305
- Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)
0530308
- Pripravované projekty nového programového obdobia
0530309
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)
26 /
35
Kód programu
Názov programu
053030C
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII
93 970 954
053030D
- Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ
053030E
- Projekty CEF
05305
- Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP
0530501
- Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo
0530503
- Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)
0530505
- Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP
127 668 515
0530506
- Projekty PPP - D4/R7
0530507
- Platba za dostupnosť D4/R7
055
Letecká doprava a infraštruktúra
6 000 000
Zámer:
Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.
05501
- Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry
07S
Železničná doprava
543 970 000
Zámer:
Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.
Vybrané ciele:
Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.
07S01
- Kombinovaná doprava
07S03
- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach
227 150 000
07S04
- Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.
07S0402
- Modernizácia mobilného parku ZSSK
07S05
- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh
272 500 000
07S06
- Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR
07S0601
- Výstavba a obnova železničnej siete
07S060B
- Spolufinancovanie TEN -T (50 %)
07S060F
- Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T
07S060G
- ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)
07S060H
- ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII
36 000 000
07S060I
- Projekty CEF
07T
Tvorba a implementácia politík
85 763 444
Zámer:
Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, elektronických komunikácií, poštových služieb, výstavby, bytovej politiky, cestovného ruchu.
07T01
- Riadenie a podpora programov
07T0101
- Ústredný orgán - MDV SR
07T0105
- Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)
07T0109
- Program podpory územného rozvoja obcí a miest
07T02
- Veda a výskum
07T03
- Regulácia a štátny dozor
07T030E
- Regulácia v stavebníctve
07T030G
- Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy
07T030H
- Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb
07T08
- Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky
07T0A
- Implementácia rezortných politík
07T0B
- Efektívna verejná správa
07T0B01
- PO1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
0BC
Rozvoj cestovného ruchu
8 553 792
Zámer:
Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu prispieť k rozvoju cestovného ruchu
Vybrané ciele:
Zvýšenie návštevnosti Slovenska
0BC01
- Propagácia cestovného ruchu
0BC03
- Dotácie organizáciám cestovného ruchu
0BC04
- Investičná pomoc
27 /
35
Kód programu
Názov programu
0BJ
Vodná doprava
209 985
Zámer:
Rozvoj a modernizácia vnútrozemskej vodnej dopravy podľa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. OPII, Generálny program implementácie NAIADES v Slovenskej republike UV SR č. 642/2009 a pod.).
0BJ01
- Rozvoj vodnej dopravy
0BJ02
- Projekty CEF
0EB
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
35 484 857
0EB01
- Cestná infraštruktúra
0EB0101
- Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)
0EB0102
- Prioritná os č. 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
0EB02
- Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov
0EB0201
- Prioritná os č. 1- Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
0EB0202
- Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
0EB03
- Verejná osobná doprava
0EB0301
- Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava
0EB04
- Infraštruktúra vodnej dopravy
0EB0401
- Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
0EB06
- Technická pomoc
0EB0601
- Prioritná os č. 8 - Technická pomoc
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00206
MDV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
5 245
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06E01
MDV SR - Dopravná a telekomunikačná podpora
800 000
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06G0H
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDV SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G0H01
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
06G0H02
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov
06H0D
Hospodárska mobilizácia MDV SR
1 660 720
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06K04
Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDV SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
09707
Príspevky SR do MO - MDV SR
792 225
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR0A
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AS04
MDV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0DB03
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR MDV SR
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0L
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12 151 716
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0L01
- Systémy vnútornej správy
0EK0L02
- Špecializované systémy
0EK0L03
- Podporná infraštruktúra
0EK0L04
- Jednotný informačný systém v cestnej doprave
0EK0L05
- Národný systém dopravných informácií
0EK0L06
- IS INFOREG
0EK0L07
- Digitálny tachograf
0EK0L08
- IS na vydávanie unifikovaných kariet (KKV a ADR)
0EK0L09
- Informačný model systému cestnej siete
0EK0L0A
- Riečny informačný systém (RIS)
0EK0L0B
- Informačný systém na správu katastrálnych dát
0EK0L0C
- Informačný systém LS
28 /
35
31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
22 282 187
07U