Príloha č. 3
k zákonu č. ..../2018 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019
( v eurách )
z toho:
z toho:
Kapitola
Výdavkyspolu
Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Prostriedkyz rozpočtu
Výdavkyspolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ
Prostriedkyna spolufi-nancovanie
610Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
700Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufi-nancovanie)
a
1
2
3
4
5
6
7
Kancelária Národnej rady SR
31 856 881
31 856 881
14 009 791
3 416 810
Kancelária prezidenta SR
4 874 061
4 874 061
2 211 584
47 000
Úrad vlády SR
54 043 058
24 961 192
29 081 866
5 693 889
6 986 752
1 057 106
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10 486 929
10 486 929
2 648 782
2 438 200
Kancelária Ústavného súdu SR
5 676 618
100
5 676 518
2 999 029
356 600
Kancelária Najvyššieho súdu SR
19 023 400
19 023 400
8 920 359
6 050 000
Generálna prokuratúra SR
106 705 475
106 705 475
62 018 830
4 676 485
Najvyšší kontrolný úrad SR
10 910 889
10 910 889
6 193 933
111 900
Slovenská informačná služba
54 853 914
54 853 914
4 000 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
136 438 525
136 438 525
53 541 357
3 500 000
Ministerstvo obrany SR
1 662 684 235
46 620
1 662 637 615
290 369 568
823 308 067
Ministerstvo vnútra SR
2 464 409 315
2 019 913
17 178 741
2 445 210 661
7 884 625
790 824 982
28 000 000
Ministerstvo spravodlivosti SR
439 506 124
439 506 124
221 732 629
16 733 194
Ministerstvo financií SR
420 185 829
78 520
12 430 495
407 676 814
2 602 777
182 359 305
30 389 126
Ministerstvo životného prostredia SR
540 617 207
7 000
408 871 489
131 738 718
46 004 413
9 038 091
3 798 412
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1 361 102 879
81 028 732
1 280 074 147
7 758 660
16 186 981
44 064 059
Ministerstvo zdravotníctva SR
1 175 946 112
1 175 946 112
29 352 326
100 000 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2 300 897 817
115 300
79 306 552
2 221 475 965
16 608 718
144 588 025
6 743 806
Ministerstvo kultúry SR
255 193 734
255 193 734
14 396 249
10 035 000
Ministerstvo hospodárstva SR
428 178 068
198 755 367
229 422 701
3 399 491
12 187 186
69 995 728
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1 193 458 704
813 998 019
379 460 685
134 972 062
33 228 872
2 831 000
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1 153 930 897
100 000
28 510 300
1 125 320 597
6 974 557
22 300 345
238 966 616
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
22 282 187
22 282 187
3 504 427
2 450 000
Štatistický úrad SR
32 931 511
32 931 511
12 042 174
4 590 000
Úrad pre verejné obstarávanie
9 306 612
9 306 612
4 215 691
1 530 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4 472 072
4 472 072
2 559 578
60 500
Úrad jadrového dozoru SR
9 560 210
9 560 210
3 603 580
227 800
Úrad priemyselného vlastníctva SR
3 581 509
3 581 509
1 890 899
80 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
6 160 266
6 160 266
2 194 987
416 400
Protimonopolný úrad SR
2 877 027
2 877 027
1 516 000
75 000
Národný bezpečnostný úrad
10 120 423
2 000
10 118 423
5 413 246
Správa štátnych hmotných rezerv SR
9 956 882
9 956 882
1 693 923
Všeobecná pokladničná správa
3 623 189 658
3 623 189 658
2 250 223
244 096 168
297 069 975
Slovenská akadémia vied
69 413 550
69 413 550
12 345 330
639 633
Kancelária Súdnej rady SR
959 075
959 075
524 115
5 726
Spolu
17 635 791 653
2 369 453
1 665 040 887
15 968 381 313
234 149 415
2 221 695 094
1 707 664 143