Príloha č. 2
k zákonu č. ..../2018 Z. z.
Príjmy kapitol na rok 2019
( v eurách )
Kapitola
Príjmy spolu
Záväznýukazovateľ
Prostriedky zrozpočtu EÚ
a
1
2
3
Kancelária Národnej rady SR
1 280 000
1 280 000
Kancelária prezidenta SR
10 000
10 000
Úrad vlády SR
25 821 192
860 000
24 961 192
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Kancelária Ústavného súdu SR
12 100
12 000
Kancelária Najvyššieho súdu SR
10 000
10 000
Generálna prokuratúra SR
500 000
500 000
Najvyšší kontrolný úrad SR
20 000
20 000
Slovenská informačná služba
130 000
130 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1 800 000
1 800 000
Ministerstvo obrany SR
9 046 620
9 000 000
Ministerstvo vnútra SR
120 821 554
101 622 900
17 178 741
Ministerstvo spravodlivosti SR
23 280 742
17 280 742
Ministerstvo financií SR
37 810 492
25 301 477
12 430 495
Ministerstvo životného prostredia SR
409 228 489
350 000
408 871 489
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
81 528 732
500 000
81 028 732
Ministerstvo zdravotníctva SR
39 077 994
39 077 994
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
98 171 852
18 750 000
79 306 552
Ministerstvo kultúry SR
1 500 000
1 500 000
Ministerstvo hospodárstva SR
293 692 981
94 937 614
198 755 367
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
829 678 994
15 680 975
813 998 019
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
43 962 700
15 352 400
28 510 300
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
200 000
200 000
Štatistický úrad SR
120 000
120 000
Úrad pre verejné obstarávanie
500 000
500 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
1 000 000
1 000 000
Úrad jadrového dozoru SR
9 121 000
9 121 000
Úrad priemyselného vlastníctva SR
3 200 000
3 200 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
2 152 221
2 152 221
Protimonopolný úrad SR
200 000
200 000
Národný bezpečnostný úrad
22 000
20 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR
600 000
600 000
Všeobecná pokladničná správa
13 462 654 215
Slovenská akadémia vied
500 000
500 000
Kancelária Súdnej rady SR
Spolu
15 497 653 878
361 589 323
1 665 040 887