Príloha č. 1
k zákonu č. ..../2018 Z. z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019
( v eurách )
Ukazovateľ
a
b
1
Príjmy spolu
15 497 653 878
A.
Daňové príjmy
12 464 557 000
A.1
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 952 136 000
v tom:
daň z príjmov fyzickej osoby
-16 794 000
v tom:
zo závislej činnosti
-16 379 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
-415 000
daň z príjmov právnickej osoby
2 733 291 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou
235 639 000
A.2
Dane za tovary a služby
9 275 251 000
v tom:
daň z pridanej hodnoty
6 629 455 000
spotrebné dane
2 417 198 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
167 128 000
iné dane za tovary a služby
61 470 000
A.3
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
21 517 000
v tom:
podiel na vybratých finančných prostriedkoch
21 517 000
A.4
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
13 149 000
A.5
Iné dane
202 504 000
B.
Nedaňové príjmy
1 331 344 710
C.
Granty a transfery
1 701 752 168
Tuzemské granty a transfery
36 711 281
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie
1 665 040 887
Výdavky spolu
17 635 791 653
Prebytok / Schodok ( +/- )
-2 138 137 775