1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1090
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............. 2018
o štátnom rozpočte na rok 2019
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou 15 497 653 878 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 sa určujú sumou 17 635 791 653 eur.
(2)Schodok štátneho rozpočtu na rok 2019 sa určuje sumou 2 138 137 775 eur.
(3)Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2019 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2019 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 344 303 466 eur; z toho do rozpočtov obcí 858 793 434 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 485 510 032 eur.
(6)Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2019 rozpočtujú v celkovej sume 230 265 936 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
(7)Celková platba za poistencov štátu1) na verejné zdravotné poistenie na rok 2019 je uvedená v prílohe č. 7.
1) § 13 ods. 14 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
§ 2
(1)Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2019 uvedené v prílohách č. 2 7, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení2) týmto nie dotknuté. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2019 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.3)
(2)Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2019 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2019 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa na rok 2019 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2019 je 4 704 825 875 eur.6)
(2) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2019 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 do výšky 400 000 000 eur.
(3) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2019 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2019 2021 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
2) § 15 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
5) § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
(4) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2019 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania investícií v oblasti dopravy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Nástroja pre spájanie Európy v programovom období 2014 – 2020 do výšky 320 000 000 eur.
(5) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2019 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 do výšky 400 000 000 eur.
(6) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2019 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2019 2021 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
§ 5
(1)Platové tarify7) sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa8) na rok 2019 nedohodne inak.
(2)Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov9) sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa10) na rok 2019 nedohodne inak. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme9) sa v roku 2019 zvýši o 0 % od 1. januára 2019, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa10) na rok 2019 nedohodne inak.
(3)Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby11) sa v roku 2019 zvýši o 10 % od 1. januára 2019.
(4)Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu12) sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019.
(5)Funkčné platy colníkov13) sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019. Ak osobitný predpis v roku 2019 ustanoví funkčné platy príslušníkov finančnej správy, ich funkčné platy sa v roku 2019 zvýšia o 0 %.
(6)Hodnostné platy profesionálnych vojakov14) sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019.
7) § 159 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
9) § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
10) § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11) § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14) § 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z.
4
§ 6
(1)Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie za rok 2019 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení15) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur.
(2)Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 200 000 eur do 31. októbra 2019.
(3)Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019.
(4)Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,16) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu16) zostávajú nedotknuté.
§ 7
(1)Lesy Slovenskej republiky, š. p. odvedú za rok 2019 do štátneho rozpočtu osobitný odvod15) v sume 5 000 000 eur.
(2)Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 5 000 000 eur do 31. októbra 2019.
(3)Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019.
(4)Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,16) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu16) zostávajú nedotknuté.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
15) § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.