ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
75. schôdza
Číslo: CRD-1578/2018
445
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. októbra 2018
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1096)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1096);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1096) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 445
z 9. októbra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1096)
________________________________________________________________________
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode [§ 27 ods. 2 písm. b)] sa vypúšťa slovo „na“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slovo, nakoľko je uvedené v úvodnej vete § 27 ods. 2.
2.K čl. I, 2. bodu
V čl. I, 2. bode, v citácií poznámky pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa čiarka za číslicou „2008“ a slová „s. 65“.
Pozmeňujúci návrh koriguje citáciu právneho aktu.