ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
75. schôdza
Číslo: CRD-1601/2018
442
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 442
z 9. októbra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074)
________________________________________________________________________
1.V čl. I v bode 11 sa na konci pripájajú slová „a v poslednej vete sa slová „odsekov 9 až 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 až 14“.“.
Súčasne sa vypúšťa bod 12.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka; zlúčenie dvoch novelizačných bodov novelizujúcich to isté ustanovenie a súčasné vypustenie novelizačného bodu, ktorý sa touto zmenou stal nadbytočný.
2.V čl. I v bode 13 sa vypúšťajú slová „a 11“.
Legislatívno-technická pripomienka vzhľadom na prečíslovanie odseku 10 predmetného paragrafu v ďalšom novelizačnom bode.
3.V čl. I sa za doterajší bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V § 7 ods. 11 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca s vložením nového odseku v § 7, prečíslovaním doterajších odsekov v uvedenom ustanovení a následnou zmenou vnútorného odkazu na prílohu zákona (čl. I body 36 a 37 návrhu zákona).
4.V čl. II body 1 a 2 znejú:
„1. V § 54 ods. 18 písm. a) sa radová číslovka „9.“ nahrádza radovou číslovkou „6.“ a slová „zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku, a zdravotníckych zamestnancov“ sa nahrádzajú slovami „učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov“.
2. V § 54 ods. 18 písm. b) sa radová číslovka „10.“ nahrádza radovou číslovkou „7.“ a slová „zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku, a zdravotníckych zamestnancov“ sa nahrádzajú slovami „učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov“.“.
Národná rada Slovenskej republiky 11. septembra 2018 opätovne schválila zákon z 19. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1047). Článkom I bodom 101 schváleného zákona sa s účinnosťou od 1. novembra 2018 novelizuje ustanovenie § 54 ods. 18 písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny navrhované v čl. II bode 1 návrhu zákona tak v čase jeho prijatia nebudú novelizovať ustanovenie v takom znení, k akému boli navrhnuté. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh zákone potrebné prispôsobiť aktuálnemu zneniu predmetných ustanovení.