ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
75. schôdza
Číslo: CRD-1603/2018
441
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 441
z 9. októbra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073)
________________________________________________________________________
1.V čl. I sa vypúšťa 131. bod.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Navrhuje sa vypustenie novelizačného bodu vzhľadom na to, že zákon o priestupkoch explicitne ustanovuje subsidiárne použitie správneho poriadku pri prejedávaní priestupkov 51), úprava v navrhovanom bode 131 je preto nadbytočná.
2.V čl. I bode 133 celom bode sa označenie „§ 187c“ nahrádza označením „§ 187d“ a označenie „§ 187d“ nahrádza označením „§ 187e“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava označenia paragrafu, keďže zákonom o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 1046) bolo novelou zákona o verejnom obstarávaní (čl. II) vložené prechodné ustanovenie s označením § 187d.