ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
75. schôdza
Číslo: CRD-1588/2018
438
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 438
z 9. októbra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067)
________________________________________________________________________
1.V čl. I, § 5 ods. 12 sa slová „štyroch členov“ nahrádzajú slovami „štyroch na zasadnutí rady správcov prítomných členov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v záujme jednoznačnosti určenia počtu členov rady správcov potrebných na prijatie rozhodnutia tejto rady.
2.V čl. I, § 5 ods. 15 sa slovo „tým“ nahrádza slovom „porušením povinnosti“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na jednoznačnosť a zrozumiteľnosť.
3.V čl. I, § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „držiteľmi súhlasu alebo povolenia“ nahrádzajú slovami „držiteľmi súhlasu alebo držiteľmi povolenia“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na zaužívanú legislatívnu techniku pri použití rozlučovacej spojky „alebo“.
4.V čl. I, § 6 ods. 2 sa slová „k vypracovaniu“ nahrádzajú slovami „na spoluprácu pri vypracúvaní“ a slová „iné osoby“ sa nahrádzajú slovami „aj iné osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na jeho jednoznačnosť.
5.V čl. I, § 7 ods. 3 písm. d) sa slová „žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov jadrového fondu“ nahrádzajú slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ žiadajúca o finančné prostriedky jadrového fondu (ďalej len „žiadateľ“)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje s ohľadom na legislatívne pravidlá používania legislatívnej skratky (legislatívna skratka zavedená v § 13 ods. 1 sa zaraďuje na miesto, kde skracované slová použité prvý raz).
6. V čl. I, § 7 ods. 7 sa slová troch členov“ nahrádzajú slovami „troch na zasadnutí dozornej rady prítomných členov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v záujme jednoznačnosti určenia počtu členov dozornej rady potrebných na prijatie uznesenia tejto rady.
7.V čl. I, § 10 ods. 1 písm. l) sa slová „od žiadateľov“ nahrádzajú slovami „od právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov žiadajúcich“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme jeho jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, a to vo väzbe na zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ“ v § 13 vzťahujúcu sa na iné osoby, ako osoby podľa predmetného ustanovenia (legislatívna skratka sa zaraďuje do § 7 ods. 3, na miesto, kde skracované slová použité prvý raz).
8.V čl. I, § 10 ods. 11 sa slovo „Žiadateľ“ nahrádza slovami „Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ žiadajúca“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme jeho jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, a to vo väzbe na zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ“ v § 13 vzťahujúcu sa na inú osobu, ako je osoba podľa predmetného ustanovenia (legislatívna skratka sa zaraďuje do § 7 ods. 3 - na miesto, kde skracované slová použité prvý raz).
9.V čl. I, § 10 ods. 12 sa slovo „dodávateľovi“ nahrádza slovami „dodávateľovi vysokoaktívneho žiariča“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na zaužívanú legislatívnu techniku pri použití rozlučovacej spojky „alebo“.
10.V čl. I, § 12 ods. 3 písm. h) sa slová „pred odovzdaním“ nahrádzajú slovami pred ich odovzdaním“, slová „žiadateľom, ktorý platí poplatky“ sa nahrádzajú slovami „zložená finančná zábezpeka“ a za slovami „§ 10 ods. 11“ sa vypúšťajú slová „zložená finančná zábezpeka“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme jeho jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, a to reflektujúc zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ vzťahujúcu sa na inú osobu, ako je osoba podľa predmetného ustanovenia, ako aj v predmetnom ustanovení uvedené odkazovacie ustanovenia.
11.V čl. I, § 13 ods. 1 úvodnej vete sa slová „právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi (ďalej len „žiadateľ“), ktorá“ nahrádzajú slovami „žiadateľovi, ktorý“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text úvodnej vety sa upravuje s ohľadom na zaradenie legislatívnej skratky „žiadateľ“ do § 7 ods. 3 (na miesto, kde skracované slová použité prvý raz).
12.V čl. I, § 13 ods. 1 písm. c) sa slovo „uhradila“ nahrádza slovom „uhradil“ a slová „predpisu,23) a sankcie“ sa nahrádzajú slovami „predpisu23) a sankcie uložené“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje gramaticky s ohľadom na použitie zavedenej legislatívnej skratky „žiadateľ“ a spresňuje vo väzbe na „sankcie“.
13.V čl. I, § 13 ods. 1 písm. d) sa slovo „nej“ nahrádza slovom „neho“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje gramaticky s ohľadom na zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ“.
14.V čl. I, § 13 ods. 1 písm. e) sa slová „žiadateľ preukáže“ nahrádzajú slovom „preukáže“, slová „voči žiadateľovi“ sa nahrádzajú slovami „voči nemu“ a slová „ak ide o prevádzkovateľa“ sa nahrádzajú slovami „ak je žiadateľom prevádzkovateľ“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje s ohľadom na znenie úvodnej vety a zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ“.
15.V čl. I, § 13 ods. 1 písm. f) sa na začiatku vkladá slovo „predloží“ a za slovom „prílohy“ sa vkladá čiarka a slovo „ktoré“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje tak, aby bolo zrejmé, akú podmienku žiadateľ splniť, aby mohol žiadať o finančné prostriedky jadrového fondu.
16.V čl. I, § 14 ods. 1 písm. d) sa slová „sa poskytujú finančné“ nahrádzajú slovami „sa majú poskytnúť finančné“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje tak, aby bolo zrejmé, že finančné prostriedky „budú“ poskytnuté.
17.V čl. I, § 14 ods. 1 písmeno. j) znie:
„j) účel, na ktorý sa majú požadované finančné prostriedky z jadrového fondu použiť,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje z hľadiska jednoznačnosti a zrozumiteľnosti.
18.V čl. I, § 14 ods. 5 sa slová „Ak žiadosť“ nahrádzajú slovami „Ak žiadosť spĺňa“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje ohľadom na zaužívanú terminológiu.
19.V čl. I, § 14 ods. 6 a 7 sa slová „schváli výšku poskytnutia finančných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „schváli výšku finančných prostriedkov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa jazykovo spresňuje.
20.V čl. I § 16 ods. 1 sa slovo „prostriedky nahrádza slovami „finančné prostriedky“ a slová „verejnými prostriedkami“ sa nahrádzajú slovami „verejnými finančnými prostriedkami“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; úpravou sa spresňuje sa právna terminológia. Termín „finančné prostriedky“ sa používa v celom texte predloženého návrhu zákona (napr. v čl. I §13, 14, 15 ).
21.V čl. I, § 16 ods. 2 sa za slovom „ustanovenej“ vkladá slovo „lehote“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na zaužívanú legislatívnu techniku pri použití rozlučovacej spojky „alebo“.