ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
75. schôdza
Číslo: CRD-1570/2018
431
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 431
z 9. októbra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069)
________________________________________________________________________
1. V čl. I, 13. bode § 11 ods. 7 sa slovo „slovo“ nahrádza slovom „slová“ a slová „nahrádza slovom“ sa nahrádzajú slovami „nahrádzajú slovami“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava
2. V čl. I bode 24. § 12b ods. 2 sa slová „živočíšnych vedľajších produktov“ nahrádzajú slovami „vedľajších živočíšnych produktov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa navrhovaný právny termín „živočíšne vedľajšie produkty“ terminologicky zosúlaďuje s termínom vedľajšie živočíšne produkty, ktorý sa používa v čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 [odkaz č. 43aa)]; z názvu uvedeného nariadenia vyplýva, že v celom texte sa používa pojem „vedľajšie živočíšne produkty“.
3. V čl. I bod 31 znie:
„31. V § 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. c), § 17 písm. c) a § 18 písm. c) sa za slovo „nariadiť“ vkladajú slová „zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a“ a vypúšťajú sa slová „(test DNA)“.“.
Legislatívno-technická úprava, chronologické zoradenie ustanovení novelizačného bodu.
4. V čl. I bod 44. znie:
44. V § 20 ods. 2 písm. d) sa slovo „a“ za slovami „§ 9 ods. 5 písm. a)“ nahrádza čiarkou a slová „§ 12 ods. 1, 3, 4, 17, 18 a 20“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1, 3 a 4, § 12a a 12b“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava.