ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
75. schôdza
Číslo: CRD-1569/2018
430
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 430
z 9. októbra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049)
________________________________________________________________________
1. V čl. I, § 4 ods. 5 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad“.
Legislatívno-technická úprava, terminologické spresnenie navrhovaného ustanovenia.
2. V čl. I, § 6 ods. 2 sa slovo „získaným“ nahrádza slovom „získaných“ a slovo „predkladá“ sa nahrádza slovami „ predkladá ju“.
Legislatívno-technická úprava a gramatická úprava.
3. V čl. I sa § 15 dopĺňa odsekom 4 ktorý znie:
„(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch23).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúci odkaz a poznámka pod čiarou sa primerane prečísluje.
Legislatívno-technická úprava, doplnenie absentujúceho ustanovenia týkajúceho sa procesnej úpravy prejednávania priestupkov.
4. V čl. I sa § 16 dopĺňa odsekom 6 ktorý znie:
„(6) Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje správny poriadok.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
24) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúci odkaz a poznámka pod čiarou sa primerane prečísluje.
Legislatívno-technická úprava, doplnenie absentujúceho ustanovenia týkajúceho sa procesnej úpravy prejednávania správnych deliktov.