Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
43. schôdza výboru
K číslu: CRD-1563/2018
130
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
zo 4. októbra 2018
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087);
A. súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Dušan Tittel, v. r. Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 130
zo 4. októbra 2018
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I bod 2 v § 3 ods. 7 sa číslo „800 000“ nahrádza číslom „400 000“.
Zreálnenie rozpočtových možností Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
2.V čl. I sa vypúšťa bod 3.
Vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu sa zamedzuje vzniku možného konfliktu záujmov pri posudzovaní projektov.