Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
43. schôdza výboru
K číslu: CRD-1602/2018
129
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
zo 4. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064);
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Dušan Tittel, v. r. Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 129
zo 4. októbra 2018
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I bod 4 § 165 ods. 10 sa za slovo „50 %“ vkladá slovo „odmeny“.
Gramatické upresnenie textu.
2.K čl. I
V čl. I bod 6 úvodná veta znie: „V § 165 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:“ a za odsek sa pripája veta: „Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.“.
Úprava legislatívnej techniky vloženia nového odseku. Pôvodným znením by došlo k vypusteniu posledného odseku, ktorý je potrebný pre aplikáciu zákona, pričom jeho vypustenie nenaznačuje ani dôvodová správa a nezodpovedá tomu ani znenie prechodného ustanovenia čl. I bod 13 § 190a.
3.K čl. I
V čl. I bod 6 § 165 ods. 12 sa za prvé slovo „správy“ vkladá slovo „práv“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zjednocuje pojmoslovie použité aj v § 174 ods. 1 Autorského zákona.
4.K čl. I
V čl. I bod 8 sa slová „druhej vete“ nahrádzajú slovami „poslednej vete“.
Ide o technickú pripomienku vzhľadom na znenie čl. I bod 7, ktorým sa vkladá do odseku 1 nová druhá a tretia veta.
5.K čl. I
V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 188 sa slová „ods. 8 až 12“ nahrádzajú slovami „ods. 8 až 11 a 13“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súvislosti s navrhovanou zmenou úvodnej vety v bode 6 (vloženie odseku 12 do § 165).