1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „laznícky zákon“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Lazy sídelný útvar, ktorý je charakterizovaný roztrúseným osídlením. Laznícke resp. kopaničiarske osídlenie je jedným zo svojbytných prejavov socioekonomickej aktivity, podmienenej špecifickými prírodnými a historickými podmienkami. V súčasnosti je v disproporcii s dlhodobo prevládajúcimi prevažne centralizačnými tendenciami socioekonomického vývoja. Táto disproporcia za následok výraznú funkčnú transformáciu kopaničiarskych sídel a v polohách najmenej priaznivých na trvalé bývanie ich postupné vyľudnenie až zánik.
V mnohých krajinách Európskej únie obyvatelia odľahlých oblastí finančne zvýhodňovaní, napr. existuje možnosť získania štátnych dotácií (Fínsko, Rakúsko, Rumunsko), v Grécku podporujú rodiny s deťmi, ktoré majú bydlisko v horských a znevýhodnených oblastiach ročnou finančnou podporou a vo Švédsku existujú právne predpisy pre riedko obývané oblasti, ktorých cieľom je vytvorenie rovnakých ekonomických podmienok pre všetky obce a kraje v krajine.
Slovenská aj európska legislatíva v súčasnosti umožňuje získať rôzne druhy finančnej podpory pre poľnohospodárov, drobných roľníkov, mladých farmárov, podpory v znevýhodnených oblastiach v podobe vyrovnávacieho príspevku a pod. Napriek tomu územia s rozptýleným osídlením na ústupe, s čím súvisí aj zánik tzv. „prirodzených údržbárov krajiny“ v podobe obyvateľov lazov, ktorí v rámci nevyhnutnosti udržať svoj životný priestor obrábali a využívali priľahlé plochy, políčka, lúky, pasienky, ale aj prístupové cesty, resp. chodníky a udržiavali horské studničky.
Zásadným impulzom k vypracovaniu lazníckeho zákona je skutočnosť, že za posledné desaťročia sa laznícke osídlenie dostalo na pokraj zániku. Istá obroda tohto spôsobu života v podobe rekreačného chalupárčenia síce predstavuje alternatívu rozvoja a zachovania domového fondu rozptýleného osídlenia, avšak nemôže byť cestou záchrany tohto jedinečného spôsobu obživy a bývania.
Premetom lazníckeho zákona je v prvom rade definovanie základných pojmov, akým rozptýlené osídlenie (lazy), laznícka obec, obyvateľ lazov, laznícka pôda a laznícke obydlie. Následne sa zákonom vytvára priestor na požiadanie o poskytnutie finančnej podpory vo forme dotácie pre obyvateľa lazov prostredníctvom lazníckej obce alebo pre samotnú laznícku obec z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva.
Dotácie považované za účelovo viazané finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu konkrétnemu subjektu v prípade lazníckeho zákona lazníckej obci, ktorá
2
ich následne vypláca obyvateľom lazov. Vzhľadom na skutočnosť, že je to práve konkrétna laznícka obec, ktorá najlepšie pozná potreby svojich občanov, žijúcich v odľahlých oblastiach ako aj celkovo miestne pomery, navrhovatelia zvolili právnu úpravu, na základe ktorej laznícky zákon poskytuje základný rámec poskytovania dotácií, avšak konkrétne pravidlá a postup budú stanovovať všeobecne záväzné nariadenia obcí v rámci výkonu ich samostatnej pôsobnosti.
Dotácie môžu byť podľa ustanovení lazníckeho zákona poskytované za účelom osobitnej podpory obyvateľa lazov, rekonštrukcie lazníckeho obydlia s cieľom zachovania tradičného charakteru architektúry a historických štruktúr krajiny a podpory hospodárenia na lazoch, ktoré sleduje najmä obstaranie poľnohospodárskych strojov nevyhnutných na vykonávanie bežného obhospodarovania lazníckej pôdy, zachovanie a ochranu pôvodných ovocných stromov, údržbu vodných zdrojov, žriedel a prameňov a výrobu tradičných potravín.
Samostatná časť zákona je venovaná poskytovaniu dotácií lazníckej obci, a to na miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktoré vo vlastníctve lazníckej obce a táto ich aj spravuje a na osobitnú pravidelnú dopravu vo forme školských autobusov.
S ohľadom na komplexnosť úpravy lazníckej problematiky by bolo žiaduce v zákone upraviť aj podporu včelárstva a podporu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde, avšak uvedené oblasti sú riešené osobitnými predpismi v rámci slovenskej aj európskej legislatívy.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
Vidiecka poľnohospodárska krajina je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Vo veľkej miere sa ťažšie prístupné oblasti stávajú kultivovanejšími najmä vďaka obyvateľom, ktorí žili v oblastiach s rozptýleným osídlením a obhospodarovali okolitú krajinu. Z dôvodu zásadného prínosu tejto činnosti na krajinu sa pri vypracovávaní zákona prihliadalo na hlavné ciele a účely, ktoré majú byť dosiahnuté a sú charakterizované v úvodnom ustanovení zákona.
K dosiahnutiu vyššie uvedeného účelu napomáha aj uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, z ktorého vyplýva povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby všetka poľnohospodárska pôda, a najmä pôda, ktorá sa nevyužíva na účely produkcie, bola udržovaná v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Dobrým environmentálnym stavom je
zachovanie krajinných prvkov, vo vhodných prípadoch vrátanie živých plotov, rybníkov, priekop, stromov v rade, v skupine alebo izolovane a medzí,
zabránenie rozrastaniu neželanej vegetácie na poľnohospodárskej pôde,
ochrana trvalých pasienkov.
Trvalé pasienky majú pozitívny účinok na životné prostredie.
K § 2
V nadväznosti na účel zákona, ktorý je upravený v predchádzajúcom paragrafe, je v tomto ustanovení zadefinovaný predmet zákona, ktorým je vymedzenie základných pojmov a stanovenie účelu, spôsobu, podmienok a rozsahu (hmotnoprávne a procesnoprávne ustanovenia) pri poskytovaní finančných prostriedkov lazníckym obciam a následne samotným obyvateľom lazov.
V tomto ustanovení určený predmet zákona predstavuje všeobecno-teoretickú abstrakciu, ktorej špecifikácia a konkretizácia je obsahom nasledujúcich ustanovení zákona.
K § 3
Právne sa vymedzujú základné pojmy návrhu zákona, vytvára sa právna definícia nasledujúcich pojmov:
4
rozptýlené alebo laznícke osídlenie - v odbornej literatúre bývajú laznícke osídlenia definované ako rozptýlené sídelné jednotky, ktoré vznikli na katastrálnych územiach obcí mimo ich kompaktného osídlenia, tvoria samostatné priestorové celky viac-menej od seba vzdialené a majú pritom vlastné pomenovanie (Horváth, 1980).
Na účely tohto zákona je rozptýleným osídlením územie nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území lazníckej obce, pričom za zastavané územie sa považuje jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie je súbor
a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené,
b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),
c) pozemkov ostatných plôch,
d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny,
e) pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).
Pri tvorbe územných plánov však mnohé laznícke obce zahrnuli do zastavaného územia obce aj územia, ktoré sa fakticky nachádzajú mimo obce, čím by sa takéto vymedzenie rozptýleného osídlenia na ne nevzťahovalo. Z dôvodu absencie presného zadefinovania takýchto situácií v územno-stavebných právnych predpisoch, navrhovatelia definovali lazmi aj usadlosť nachádzajúcu sa v zastavanom území lazníckej obce podľa schváleného územného plánu, avšak mimo centrálnej časti (ústredia) tejto obce.
laznícka obec pre značnú diferencovanosť obcí a obtiažne legislatívne zakotvenie bol stanovený taxatívny výpočet obcí uvedených v prílohe k zákonu, ktoré možno považovať na laznícke obce podľa tohto zákona.
obyvateľ lazov obyvateľ lazov je osoba, ktorá 18 rokov, na lazoch trvalý pobyt a vykonáva bežné obhospodarovanie. Bežným obhospodarovaním sa podľa § 31 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rozumie
a) obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v súlade s osobitným predpisom,
b) bežné hospodárenie v lesoch bez obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe,
5
c) hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Podľa dostupných informácií na lazoch v značnej miere žijú obyvatelia v dôchodkovom veku, ktorí práve vzhľadom k svojmu veku a zdravotnej situácií nie objektívne schopní naplniť podmienku vykonávania bežného obhospodarovania. Takéto skupiny obyvateľov však prevažnú časť svojho života strávili prácou na lazoch, preto bola pre naplnenie definície lazníka pre nich stanovená podmienka 20 ročného trvalého pobytu na lazoch.
laznícke obydlie definovanie lazníckeho obydlia súvisí s možnosťou žiadať o poskytnutie dotácie na jeho rekonštrukciu. Na lazoch sa nachádza mnoho priestorov, či budov určených na bývanie pre obyvateľov lazov alebo hospodárske budovy. Lazníckym obydlím budú však len tie, ktoré stavbou v zmysle stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb.), a to stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie
a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e) umiestnenie pod zemou.
laznícka pôda lazníci vykonávajú bežné obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, ktorou je produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty nachádzajúcej sa v okolí lazov.
K § 4
Druhá časť zákona je venovaná poskytovaniu finančných prostriedkov v podobe dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) pre laznícku obec a obyvateľov lazov. V nasledujúcich ustanoveniach § 5 8 laznícky zákon stanovuje rozsah, spôsob a podmienky za ktorých môže byť dotácia poskytnutá.
Laznícky zákon rozlišuje tri typy dotácií, ktoré môžu byť obyvateľovi lazov poskytnuté:
a)osobitná podpora obyvateľa lazov,
6
b)rekonštrukcia lazníckeho obydlia s cieľom zachovania tradičného charakteru architektúry a historických štruktúr krajiny,
c)podpora hospodárenia na lazoch.
K § 5
Dotácie považované za účelovo viazané finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu konkrétnemu subjektu lazníckej obci, ktorá ich následne vypláca obyvateľom lazov. Vzhľadom na to, že je to laznícka obec, ktorá najlepšie pozná potreby svojich obyvateľov žijúcich v odľahlých oblastiach a pozná svoje pomery, navrhovatelia zvolili právnu úpravu, na základe ktorej laznícky zákon určuje základný rámec poskytovania dotácií. Konkrétne pravidlá a postup však budú stanovené vo všeobecne záväzných nariadeniach obce v rámci výkonu ich originálnej pôsobnosti.
Vyplácanie dotácií je viazané len na účel uvedený v § 4 lazníckeho zákona. Zákon obsahuje demonštratívny výpočet podmienok, na základe ktorých laznícka obec dotácie obyvateľom lazov vypláca. Ďalšie podmienky, ako aj spôsob prerozdeľovania dotácií získaných zo štátneho rozpočtu podľa § 12 ods. 1 lazníckeho zákona upraví obec vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré schvaľujú poslanci obecného, príp. mestského zastupiteľstva (resp. zastupiteľstva mestskej časti).
Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti. Podstatnou náležitosťou žiadosti je označenie dotácie podľa § 4 lazníckeho zákona, o ktorú sa žiada. K žiadosti je obyvateľ lazov povinný pripojiť prílohy podľa odseku 4.
Po získaní dotácie podľa tretej časti lazníckeho zákona, laznícka obec prerozdelí dotácie a so žiadateľmi, ktorým dotácie poskytne, uzatvorí zmluvu v písomnej forme, ktorej vzor je uvedený na webovom sídle obce, ktorá je poskytovateľom dotácie. Na svojom webovom sídle bude obec povinná tiež zverejniť vzor písomnej žiadosti o dotáciu a vzor čestných prehlásení, ktoré je potrebné k tejto žiadosti doložiť. Laznícka obec povinne zverejňuje informácie podľa § 14 ods. 4 a 5 lazníckeho zákona.
K § 6
Osobitná podpora je poskytovaná jednak pre obyvateľa lazov, t.j. pre plnoletú osobu, ktorá na lazoch trvalý pobyt a vykonáva bežné obhospodarovanie alebo ktorá na lazoch trvalý pobyt minimálne 20 rokov. Keďže v lazníckych oblastiach žijú mnohé rodiny s deťmi, laznícky zákon upravuje aj možnosť získať dotáciu pre maloleté osoby, ktoré z objektívnych dôvodov nemôžu spĺňať podmienky základnej definície obyvateľa lazov. Pri podávaní žiadostí maloleté osoby zastupuje ich zákonný zástupca v zmysle ustanovenia § 20 lazníckeho zákona.
Na základe splnomocnenia lazníckeho zákona ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom upraví výšku dotácie, ktorá sa poskytne za účelom osobitnej podpory pre obyvateľov lazov a ich maloleté deti. Právomoc ministerstva bola stanovená
7
najmä z dôvodu vyššej flexibility podzákonnej normy v porovnaní s postupom vykonania legislatívnej zmeny v zákone.
K § 7
Exaktné definovanie obsahu termínu „rekonštrukcia lazníckeho bývania“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) lazníckeho zákona vydá laznícka obec. Zákon upravuje základný rámec činností a podmienky spolufinancovania projektu na rekonštrukciu lazníckeho bývania. Z dlhodobého hľadiska ide o obnovu a zachovanie lazov na území Slovenskej republiky, z toho dôvodu zákon upravuje záväzky obyvateľa lazov nepreviesť vlastníctvo zrekonštruovaného lazníckeho obydlia a zachovať účel, za ktorým bola dotácia na rekonštrukciu poskytnutá po dobu minimálne 15 rokov odo dňa stanoveného zákonom.
K § 8
Zákon upravuje základný rámec činností, ktoré obsahom podpory hospodárenia na lazoch a uvádza ich demonštratívny výpočet. V zmysle § 5 ods. 1 písm. a) lazníckeho zákona laznícka obec presne upraví podmienky poskytovania dotácií vo všeobecne záväznom nariadení obce. Rovnako tak zákon upravuje maximálnu výšku poskytnutej dotácie, rozsah spolufinancovania žiadateľom a možnosti zmeny pomeru žiadanej výšky dotácie k výške, ktorú si zabezpečuje obyvateľ lazov.
K § 9
Tretia časť je zameraná na postup pri žiadaní dotácie na účely stanovené v § 4 lazníckeho zákona lazníckou obcou a jej následnom poskytovaní ministerstvom.
Rozsah subjektov, ktorí žiadateľmi o dotáciu, bol vzhľadom na značnú administratívnu záťaž minimalizovaný na laznícku obec, ktorá de facto pri žiadostiach o poskytnutie dotácie zastupuje svojich občanov, ktorí sú lazníkmi.
Dotácie sa poskytujú v príslušnom rozpočtovom roku. Laznícky zákon zavádza dvojitý režim pre poskytovanie dotácie. Dotácia na osobitnú podporu obyvateľa lazov sa stanoví na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo. Dotácie na rekonštrukciu lazníckeho obydlia a podporu hospodárenia na lazoch môžu byť poskytované v rozmedzí od 0 do 90 % z nákladov preukázateľne vynaložených na činnosti, na ktoré sa dotácia poskytuje.
K § 10
Ako vyplýva zo samotného termínu „dotácia“, ide o účelovo poskytované finančné prostriedky. Preto poskytnuté dotácie môžu byť použité len na zákonný účel.
Podľa zákona
č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno dotáciu poskytnúť žiadateľovi, ak
8
a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
e) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
h) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
Ďalšou podmienkou poskytnutia dotácie je preukázanie počtu predložených žiadostí obyvateľmi lazov, ktorí žiadajú dotáciu na osobitnú podporu obyvateľa lazov, a to z dôvodu jej nárokovateľnosti vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na jedného obyvateľa lazov alebo jednu maloletú osobu.
K § 11
Podávanie žiadostí je upravené v § 11 lazníckeho zákona spolu s podstatnými náležitosťami žiadostí a prílohami, ktoré sa k žiadosti povinne prikladajú. Koncepcia žiadostí je zvolená obdobne ako v právnej úprave poskytovania iných druhov dotácií v pôsobnosti ministerstiev.
Lehotu na predkladanie žiadostí podľa druhej časti si môže laznícka obec upraviť osobitne vo všeobecne záväznom nariadení obce. Lehota na podávanie žiadostí podľa tretej časti lazníckeho zákona bola stanovené striktne, čiže ide o zákonnú lehotu, ktorá nemôže byť predlžená. Žiadosti môžu laznícke obce predkladať ministerstvu v termíne od 1. apríla do 30. apríla príslušného roka (prvýkrát v roku 2020 podľa § 22 návrhu zákona).
V navrhovanom ustanovení sa upravuje aj presný postup pri predkladaní a vyhodnocovaní žiadostí. V prípade absencie náležitosti žiadosti ministerstvo vyzve žiadateľa o jej doplnenie v lehote 10 dní. Na preskúmanie žiadostí plynie ministerstvu 30 dňová lehota od doručenia žiadosti.
Zriaďuje sa päťčlenná komisia, ktorej hlavnou náplňou je posudzovanie, vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí. Komisiu zriaďuje minister. Na členov komisie kladené nároky v podobe ich nezaujatosti. Samotné vyhodnocovanie žiadostí
9
a prerozdeľovanie finančných prostriedkov v podobe dotácií upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Vzhľadom k tomu, že zákon samostatne upravuje konanie o žiadosti, nie je možné na dané konanie aplikovať ustanovenia Správneho poriadku, ktorého použitie zákon výslovne vylučuje.
K § 12
V prípade schválenia poskytnutia dotácie komisiou podľa § 11 lazníckeho zákona sa dotácia uzatvorí na základe zmluvy, ktorá písomnú formu, medzi lazníckou obcou a ministerstvom. Podstatné náležitosti zmluvy sú stanovené v odseku 2.
K § 13
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie podľa § 12 lazníckeho zákona. Kontrola je zabezpečovaná aj prostredníctvom každoročného predkladania správ o použití dotácie lazníckou obcou a výške dotácie, ktorá nebola vyčerpaná, ak bola dotácia poskytnutá na časové obdobie prevyšujúce jeden rok. Laznícka obec je taktiež povinná vypracovať záverečnú správu po úplnom vyčerpaní dotácie.
K § 14
Laznícky zákon definuje informačný systém, ktorý vytvára a spravuje ministerstvo, ktorý obsahuje základné informácie o žiadostiach a ich prílohách, výške dotácie, ktorú je možné v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť a plnení zmluvných podmienok, informácie o schválených a nechválených žiadostiach o poskytnutí dotácie a pod.
Povinnosť zverejňovať informácie podľa § 14 ods. 4 a 5 je uložená nielen ministerstvu, ale aj lazníckej obci v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 lazníckeho zákona, čo môže byť považované za samostatný druh kontroly vykonávanej verejnosťou.
K § 15
Pôdohospodársky poradenský systém je poradenská, metodická a informačná činnosť v oblasti vzdelávania v pôdohospodárstve. Poradenský systém je riadený ministerstvom, ktoré zabezpečuje základné informačné aktivity pre všetky cieľové skupiny priamo alebo prostredníctvom delegovaných právomocí. Ministerstvo informuje žiadateľov o všetkých nových informáciách a zmenách prostredníctvom svojho webového sídla a organizovaním informačných dní priamo v regiónoch Slovenska. Terénne poradenstvo vykonávajú certifikovaní poradcovia z rôznych oblastí (súkromná sféra, univerzity a výskumné ústavy, komory, zväzy a iné združenia vrátane občianskych a mimovládnych organizácií). Odborné vzdelávanie sa poskytuje napr. v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, čo by mohlo predstavovať značný prínos pre obhospodarovateľov lazníckej pôdy.
Opatrenia s cieľom zabezpečiť dostupnosť dostatočnej poradenskej kapacity na poradenstvo o regulačných požiadavkách a všetkých hľadiskách spojených s udržateľným
10
riadením v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ako aj v oblasti klímy navrhnuté formou opatrenia Poradenské služby na základe Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, vyplývajúceho z čl. 16 ods. 1 c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore a rozvoji vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka č. 2011/0282 (COD), poverením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 16.12.2013, číslo: 889/2013-100 a ďalších nariadení a následných zmien, Agroinštitút Nitra, štátny podnik vykonáva akreditovanú vzdelávaciu činnosť, realizáciu jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania, najmä výkonom nasledujúcich úloh v oblasti pôdohospodárskeho poradenstva:
realizácia koncepcie poradenských služieb v SR v zmysle legislatívnych rámcov a akreditácie vzdelávania pôdohospodárskych poradcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
zabezpečenie certifikácie poradcov, vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR a realizácia poradenského systému,
spolupráca s univerzitami a výskumnými ústavmi pôdohospodárskeho zamerania doma aj v zahraničí,
vydávanie učebných materiálov pre poradcov v tlačenej a elektronickej forme,
príprava koncepčných a strategických dokumentov v oblasti poradenstva,
tvorba vzdelávacích programov a projektov pre rôzne cieľové skupiny pôdohospodárskej praxe,
realizácia vzdelávacích aktivít.
K § 16
Podľa štvrtej časti lazníckeho zákona môžu byť poskytované dotácie aj lazníckym obciam, a to na miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktoré vo vlastníctve lazníckej obce a táto ich aj spravuje, a na osobitnú pravidelnú dopravu vo forme školských autobusov.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) zabezpečuje finančné transfery vo veciach na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách. V zmysle § 3 ods. 3 písm. s) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) uskutočňuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy. Lazníckym zákonom sa ministerstvu dopravy zavádza povinnosť prihliadať na osobitné postavenie a špecifické potreby lazníckej obce spojené so správou týchto komunikácií. Spôsob, akým bude ministerstvo dopravy prihliadať na postavenie lazníckych obcí a ich potreby, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
Laznícka obec nárok aj na poskytnutie dotácie na zabezpečenie prepravy detí, žiakov a študentov stredných a vysokých škôl do škôl a školských zariadení vo forme osobitnej pravidelnej dopravy. Dotácia sa vypláca prostredníctvom samosprávneho kraja
11
v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Osobitnou pravidelnou dopravou je podľa § 24 zákona š. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania a žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite.
K § 17
Pôdohospodárstvo a znevýhodnené oblasti oblasti, na ktoré bývajú v značnej miere uvoľňované finančné prostriedky či zo štátneho rozpočtu vo forme príspevkov, dotácií, štátnej pomoci alebo z Európskej únie vo forme napr. priamych platieb alebo z operačných programov na programovacie obdobie 2014 - 2020. Laznícky zákon nezasahuje do žiadania a poskytovania týchto druhov podpory, ale stanovuje ďalšie možnosti, ako uľahčiť životné podmienky obyvateľov oblastí s rozptýleným osídlením a lazníckym obciam.
K § 18
Ide o legislatívne ustanovenie, ktoré zakotvuje prednosť medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a priamo aplikovateľných právnych aktov Európskej únie, najmä z oblasti štátnej pomoci, pred ustanoveniami lazníckeho zákona.
K § 19
Ustanovenie § 19 upravuje nárokovateľnosť poskytovania dotácií na základe ustanovení lazníckeho zákona a úpravu vrátenia dotácií v prípade ich nevyčerpania v stanovenom období.
K § 20
Vzhľadom k nedostatku spôsobilosti na právne úkony do dovŕšenia dospelosti koná za maloletú osobu jej zákonný zástupca, teda aj podáva žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom osobitnej podpory obyvateľovi lazov.
K § 21
Laznícka obec nie je kompetentná posudzovať splnenie podmienok a naplnenia výkonu bežného obhospodarovania lazníckej pôdy obyvateľom lazov. Vzhľadom k tomu sa upravuje pôsobnosť obvodného pozemkového úradu v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obvodný pozemkový úrad a laznícka obec si vzájomne poskytujú súčinnosť.
12
K § 22
Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti zákona 1. januára 2020 a na dopad na štátny rozpočet Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na ministerstvá a obce, ktorým návrh lazníckeho zákona ukladá viaceré legislatívne a administratívne povinnosti s cieľom zabezpečiť uplatňovanie tohto zákona, je potrebné celý systém vhodne načasovať a stanoviť termíny, dokedy všetky dotknuté subjekty povinné si všetky svoje záväzky splniť, resp. všetky svoje práva uplatniť.
K Čl. II
Ministerstvo dopravy zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií podľa § 3 ods. 3 písm. s) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Zákonom o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ministerstvu dopravy zavádza povinnosť prihliadať na osobitné postavenie a špecifické potreby lazníckej obce spojené so správou týchto komunikácií.
K Čl. III
Vzhľadom na stanovenie možnosti získania dotácie na podporu osobitnej cestnej dopravy v lazníckych obciach podľa zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo potrebné upraviť kompetencie samosprávneho kraja, prostredníctvom ktorého sa bude dotácia na podporu osobitnej pravidelnej dopravy podľa zákona š. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov vyplácať.
K Čl. IV
V právomoci obvodného pozemkového úradu je vydávanie záväzných stanovísk, ochrana poľnohospodárskej pôdy a pod. Vzhľadom k tomu sa upravuje pôsobnosť obvodného pozemkového úradu a zavádza sa povinnosť vydávať záväzné stanoviská k splneniu podmienky vykonávania bežného obhospodarovania obyvateľa lazov. Obvodný pozemkový úrad a laznícka obec si vzájomne poskytujú súčinnosť.
K Čl. V
V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať
13
dotácie podľa § 8a, a teda z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje subjekty, ktorým môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu obce v súlade s rozpočtovými pravidlami. Vzhľadom na právnu úpravu stanovenú v zákone o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo potrebnú upraviť možnosť poskytovania podpory aj fyzickým osobám, ktoré nie podnikateľmi, a to v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a podmienkami ustanovenými v zákone o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. I).
K Čl. VI
Poradenský systém v poľnohospodárstve je účinným nástrojom k rozvoju vzdelávania, informovania a metodickej činnosti poľnohospodárovi pri obhospodarovaní pôdy a správe poľnohospodárskeho podniku najmä v oblasti krížového plnenia, životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat, udržania dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a noriem bezpečnosti pri práci. Vzhľadom k zavedeniu možnosti využívať poradenské služby aj pre obyvateľov lazov, ktorí sami môžu vykonávať bežné obhospodarovanie lazníckej pôdy, bolo potrebné rozšíriť pôsobnosť tohto zákona aj na ďalšie subjekty a stanoviť právomoc Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečiť pre ne bezplatnú poradenskú službu.
K Čl. VII
Vzhľadom na stanovenie možnosti získania dotácie na podporu osobitnej cestnej dopravy v lazníckych obciach podľa zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo potrebné upraviť kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR pri poskytovaní dotácie, schvaľovania cestovného poriadku a kompetencie samosprávneho kraja, prostredníctvom ktorého sa bude dotácia na podporu osobitnej pravidelnej dopravy vyplácať.
K Čl. VIII
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona od 1. januára 2020, a to s ohľadom na dĺžku legisvakančnej lehoty, pričom poskytovanie finančných transferov a dotácií, ako aj
14
možnosť podávať prvé písomné žiadosti o poskytnutie týchto dotácií sa stanovilo na rok 2021 z dôvodu potreby ich naplánovania a vyčlenenia v štátnom rozpočte.
15
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 107 109 a v čl. 174 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 109 zmluvy (Ú. v. L 187, 26. 6. 2014, s. 1), najmä v kapitole III oddiele 11 pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
- úplný.
16
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na štátny rozpočet, čo sa však vyvažuje značne pozitívnym vplyvom na životné prostredie a sociálnymi vplyvmi. V snahe zachovať kultúrne dedičstvo a svojráznosť našej krajiny sa poskytovaním dotácií značne uľahčí život lazníkov, čo bude mať pozitívny vplyv na ich hospodárenie, na ich zamestnanosť či sociálnu exklúziu.
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy nie je v súčasnosti možné vyčísliť, a to najmä s ohľadom na absenciu vykonávacích právnych predpisov pri podaní návrhu zákona, ktorými budú stanovené výšky jednotlivých dotácií a nastavené podmienky, za ktorých sa dotácie budú poskytovať. po prijatí príslušných právnych predpisov lazníckymi obcami a najmä Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR budú zrejmé požiadavky na štátny rozpočet, ktoré toto ministerstvo môže v predpisoch nastaviť tak, že sa budú po prvýkrát týkať rozpočtu na rok 2021, ako je to výslovne v návrhu zákona uvedené v súvislosti s dotáciami, ktoré poskytovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Obe uvedené ministerstvá tak budú mať dostatok času, aby presne vyčíslili a v návrhu
17
štátneho rozpočtu na rok 2021 v rámci svojich rozpočtových kapitol aj náležite zohľadnili dopady tohto návrhu zákona na rozpočet verejnej správy.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.