NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je
a)zachovanie a obnova pôvodnej časti slovenskej krajiny, charakterizovanej rozptýleným typom osídlenia, ktoré sa v rôznych regiónoch Slovenskej republiky nazýva napríklad lazmi, kopanicami alebo štálami,
b)zachovanie a obnova existenčne ohrozeného unikátneho tradičného spôsobu bývania a hospodárenia,
c)zachovanie a obnova krajinných prvkov1) v oblastiach s rozptýleným osídlením vrátane obydlí, pasienkov, lúk, sadov, vodných plôch, studničiek, alejí, ciest, chodníkov, medzí, prieluk, drobných historických stavieb a historických štruktúr vidieckej krajiny,
d)podpora trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy a starostlivosti o ňu,
e)podpora obyvateľov trvalo žijúcich v oblastiach s rozptýleným osídlením a kompenzácia nevýhod spojených s bývaním a hospodárením v znevýhodnených oblastiach.
§ 2
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)vymedzenie územia s rozptýleným osídlením a lazníckej obce,
b)účel, spôsob, rozsah a podmienky poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií na podporu územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (ďalej len „dotácia“).
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a)rozptýleným osídlením je usadlosť, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce2), ktorá je lazníckou obcou, alebo v zastavanom území obce, ktorá je lazníckou obcou, mimo jej centrálnej časti (ústredia), ak sa schválený územný plán obce3) týka aj tohto územia obce (ďalej len „lazy“);
b)lazníckou obcou je obec uvedená v prílohe,
c)obyvateľom lazov je fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má na lazoch
1.trvalý pobyt4) a vykonáva na lazoch bežné obhospodarovanie5) na výmere najmenej 1 000 m2, alebo
1) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
3) § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4) § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5) § 61 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2.trvalý pobyt4) minimálne 20 rokov,
d)lazníckym obydlím je stavba6), ktorá sa nachádza na lazoch,
e)lazníckou pôdou je poľnohospodárska pôda7) nachádzajúca sa na lazoch, ktorá je obhospodarovaná lazníkom.
DRUHÁ ČASŤ
DOTÁCIE LAZNÍCKEJ OBCE
NA PODPORU OBYVATEĽOV LAZOV
§ 4
Účel poskytovania dotácie
Obyvateľovi lazov možno poskytnúť dotáciu na
a)osobitnú podporu obyvateľa lazov,
b)rekonštrukciu lazníckeho obydlia s cieľom zachovania tradičného charakteru architektúry a historických štruktúr krajiny,
c)podporu hospodárenia na lazoch.
§ 5
Spôsob, rozsah a podmienky poskytovania dotácií
(1) Obyvateľovi lazov môže laznícka obec poskytovať dotáciu podľa § 4 za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce, v ktorom určí najmä
a)podmienky poskytovania dotácií podľa § 4 písm. b) a c),
b)náležitosti žiadosti,
c)posudzovanie žiadosti a
d)náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2) Vo všeobecne záväznom nariadení upraví laznícka obec aj podmienky prerozdeľovania získaných dotácií podľa § 12 ods. 1 na dotácie podľa § 4 písm. b) a c).
(3) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti obyvateľa lazov, v ktorej vyznačí, o poskytnutie ktorej dotácie podľa § 4 žiada.
(4) Prílohou k žiadosti obyvateľa lazov o poskytnutie dotácie je aj
6) § 43 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7) § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
a)výpis z katastra nehnuteľností alebo úradne osvedčená kópia listu vlastníctva, obidva nie staršie ako tri mesiace, potvrdzujúca vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie pätnástich rokov odo dňa predloženia žiadosti obyvateľa lazov o poskytnutie dotácie podľa § 4 písm. b) a c),
b)čestné vyhlásenie obyvateľa lazov o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu pätnástich rokov odo dňa splnenia účelu, na ktorý bola dotácia podľa § 4 písm. b) poskytnutá,
c)čestné vyhlásenie obyvateľa lazov o tom, že dotáciu poskytnutú podľa § 4 písm. b) využije len na rekonštrukciu lazníckeho obydlia s cieľom zachovania tradičného charakteru architektúry a historických štruktúr krajiny a na dosiahnutie účelu tohto zákona v zmysle § 1, a že dotáciu poskytnutú podľa § 4 písm. b) využije len na podporu hospodárenia na lazoch a na dosiahnutie účelu tohto zákona v zmysle § 1,
d)čestné vyhlásenie obyvateľa lazov o tom, že zrekonštruované laznícke obydlie bude obyvateľ lazov využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 4 písm. b) poskytnutá, najmenej po dobu pätnástich rokov odo dňa splnenia účelu, na ktorý bola dotácia podľa § 4 písm. b) poskytnutá,
e)právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu, ak ide o žiadosť podľa § 4 písm. b).
(5) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi lazníckou obcou a obyvateľom lazov.
(6)Na zverejňovanie informácií o dotáciách lazníckou obcou sa primerane použije § 14 ods. 4 a 5. Vzor písomnej žiadosti podľa odseku 3, čestných vyhlásení podľa odseku 4 a zmluvy o poskytnutí dotácie podľa odseku 5 zverejní laznícka obec na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, inak vo svojom sídle na verejne prístupnom mieste.
§ 6
Osobitná podpora obyvateľa lazov
(1) Dotácia na osobitnú podporu podľa § 4 písm. a) patrí
a)obyvateľovi lazov,
b)každej maloletej osobe, ktorá je príbuzná v priamom rade8) alebo v príbuzenskom pomere na základe osvojenia s obyvateľom lazov a na lazoch má trvalý pobyt4).
(2) Výšku dotácie podľa odseku 1 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Maloletej osobe podľa odseku 1 písm. b) patrí dotácia vo výške polovice dotácie, ktorá patrí obyvateľovi lazov.
§ 7
Rekonštrukcia lazníckeho bývania
(1) Účelom dotácie na rekonštrukciu lazníckeho bývania je podpora zachovania tradičného charakteru architektúry a historických štruktúr krajiny; modernizácia interiéru lazníckeho obydlia nie je v rozpore s týmto účelom.
(2) Dotáciu na rekonštrukciu lazníckeho bývania podľa § 4 písm. b) možno poskytnúť na zmenu lazníckeho obydlia alebo stavebné úpravy vymedzené vo všeobecne záväznom nariadení obce vydanom na základe § 5 ods. 1 do výšky 90 % z celkového rozpočtu projektu na rekonštrukciu lazníckeho obydlia.
(3) Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu lazníckeho obydlia alebo stavebné úpravy, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo k lazníckemu obydliu a záväzok obyvateľa lazov, že takéto právo sa nezmení po dobu pätnástich rokov odo dňa splnenia účelu, na ktorý bola dotácia podľa § 4 písm. b) poskytnutá.
(4) Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu lazníckeho obydlia alebo na stavebné úpravy, podmienkou poskytnutia dotácie je písomný záväzok žiadateľa, že zrekonštruované laznícke obydlie bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu pätnástich rokov odo dňa splnenia účelu, na ktorý bola dotácia podľa § 4 písm. b) poskytnutá.
(5) Dotáciu na účely podľa § 4 ods. b) možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu projektu.
(6) Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
§ 8
8) § 117 Občianskeho zákonníka.
Podpora hospodárenia na lazoch
Dotáciu na podporu hospodárenia na lazoch podľa § 4 písm. c) možno poskytnúť na činnosti upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce vydanom na základe § 5 ods. 1, najmä na obstaranie poľnohospodárskych strojov nevyhnutných na vykonávanie bežného obhospodarovania lazníckej pôdy, na zachovanie a ochranu pôvodných ovocných stromov, údržbu vodných zdrojov, žriedel a prameňov a výrobu tradičných potravín do výšky 90% z oprávnených nákladov. Ustanovenia § 7 ods. 5 a 6 sa na poskytnutie tejto dotácie použijú rovnako.
TRETIA ČASŤ
DOTÁCIE MINISTERSTVA LAZNÍCKEJ OBCI
NA PODPORU OBYVATEĽOV LAZOV
§ 9
Spôsob a rozsah poskytovania dotácií
(1) Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť laznícka obec.
(2) Ak ide o dotáciu podľa § 4 písm. b) a c), možno ju poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku v rozsahu 90% oprávnených nákladov. Ak ide o dotáciu podľa § 4 písm. a), dotácia sa v príslušnom rozpočtovom roku poskytne v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe § 6 ods. 2.
(3) Oprávnenými nákladmi podľa odseku 2 prvej vety náklady preukázateľne vynaložené na činnosti podľa
§ 4
písm. b) a c). Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Podmienky poskytovania dotácie
(1) Dotáciu možno poskytnúť lazníckej obci len na účel použitia dotácie podľa § 4.
(2) Dotáciu možno poskytnúť lazníckej obci, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9)
(3) Ak ide o poskytnutie dotácie podľa § 4 písm. a), musí laznícka obec preukázať počet oprávnených osôb na základe počtu podaných žiadostí podľa § 5 ods. 3. Ministerstvo poskytne lazníckej obci dotáciu na jednu oprávnenú osobu.
§ 11
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú predkladá laznícka obec ministerstvu. Ministerstvo overí úplnosť náležitostí žiadosti, ktorými sú najmä
a)identifikačné údaje lazníckej obce,
b)účel, na ktorý sa dotácia požaduje,
c)údaj o počte predložených žiadostí na poskytnutie dotácie podľa § 4 písm. a),
d)údaje o počte predložených žiadostí a výške požadovanej dotácie podľa § 4 písm. b) a c),
e)výpočet celkovej výšky dotácie podľa § 4,
f)dokladovanie splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Okrem potvrdení a vyhlásení podľa osobitného predpisu10) je prílohou k žiadosti
a)popis projektu na účel poskytnutia dotácie podľa § 4 písm. b),
b)preukázanie finančného krytia podľa § 7 ods. 5,
c)výpočet výšky oprávnených nákladov podľa § 8.
(3) Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo opatrením vydaným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“). Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v odseku 2 aj doklady uvedené v príslušnom tlačive. Doklady sa prikladajú v origináli alebo úradne osvedčenej kópii11).
(4) Žiadosť sa ministerstvu predkladá od 1. apríla do 30. apríla príslušného roka.
(5) Ministerstvo preskúma žiadosť v lehote do 30 dní odo dňa doručenia. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa
9)
§ 8a ods. 4 a 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 8a ods. 5 a 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
11)
§ 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov,
§ 4 zákona č. 599/2001 Z. z.
o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť zamietne.
(6) Žiadosti vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Člen komisie nesmie byť zaujatý vo vzťahu k lazníckej obci. Člen komisie a jemu blízka osoba12) nesmie byť štatutárnym orgánom lazníckej obce. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom lazníckej obce.
(7) Komisia je pri posudzovaní a schvaľovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo; vo všeobecne záväznom právnom predpise ministerstvo upraví aj výšku prerozdeľovania dotácií podľa § 4 písm. b) a c) medzi jednotlivé laznícke obce, ktoré požiadali o poskytnutie dotácie.
(8) Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.13)
§ 12
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1) Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe zmluvy uzavretej medzi lazníckou obcou a ministerstvom, a to do výšky sumy vyčlenenej na účely podľa
§ 4
v štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(2) Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)identifikačné údaje o zmluvných stranách,
b)predmet zmluvy,
c)účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť v rámci vymedzenej oblasti podľa § 4,
d)výšku dotácie podľa § 4 písm. a),
e)výšku dotácie podľa § 4 písm. b) a c),
f)číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia poukazuje,
g)podmienky použitia dotácie,
h)práva a povinnosti zmluvných strán,
i)spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
j)podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
12) § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka.
13) Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
k)dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
l)pravidlá pre nakladanie s nájomnými bytmi obstaranými podľa tohto zákona.
§ 13
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy vykonáva ministerstvo. Kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov týmto nie je dotknutá.14)
(2) Laznícka obec je povinná predkladať ministerstvu každoročné správy o použití dotácie a zostatku dotácie. Po vyčerpaní dotácie je laznícka obec povinná predložiť záverečnú správu do dvoch mesiacov odo dňa vyčerpania dotácie.
§ 14
Informačný systém
(1) Ministerstvo vytvára a spravuje informačný systém, ktorý obsahuje najmä
a)údaje uvádzané v žiadosti a prílohách k žiadosti,
b)výšku poskytnutej dotácie,
c)plnenie zmluvných podmienok.
(2) Informácie podľa odseku 1 je ministerstvo oprávnené zbierať a uchovávať najmenej desať rokov po skončení zmluvného záväzku.
(3) Ministerstvo vytvorí také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu a zneužitiu údajov v ňom.
(4) Ministerstvo zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
a)úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na daný rozpočtový rok a návrh rozpočtu na nasledujúce dva roky,
c)do 31. decembra kalendárneho roka informačný materiál obsahujúci informácie pre žiadateľa nevyhnutné pre podanie žiadosti,
d)všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky, účelu dotácie a identifikácie žiadateľa, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
14) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
39/1993 Z. z.
o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
e)všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní odo dňa neschválenia žiadosti,
f)vyhodnotenie výsledkov poskytnutých dotácií, ak ich ministerstvo k dispozícii,
g)často kladené otázky súvisiace s dotáciami,
h) zoznam uzavretých zmlúv o poskytnutí dotácie.
(5)Ustanovenia osobitného predpisu15) o obmedzení prístupu k informáciám nie uplatňovaním odseku 4 dotknuté.
§ 15
Poradenstvo
Na žiadosť lazníckej obce zabezpečí ministerstvo bezodplatne poradenskú službu pre obyvateľa lazov v rámci poradenského systému v pôdohospodárstve16).
ŠTVRTÁ ČASŤ
DOTÁCIE MINISTERSTVA NA PODPORU LAZNÍCKEJ OBCE
§ 16
(1) Pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov v rámci finančných transferov na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií podľa osobitného predpisu17) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) prihliada na osobitné postavenie a špecifické potreby lazníckej obce spojené so správou18) miestnych komunikácií a účelových komunikácií vedúcich k lazom. Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo dopravy.
(2) Ministerstvo dopravy v súlade s osobitným predpisom19) poskytne objednávateľovi20) v územnom obvode kraja na určené úseky trás autobusových liniek, ktoré v súlade
15) § 8 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
16) § 16e zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoja vidieka v znení zákona č. .../2018 Z. z.
17) § 3 ods. 3 písm. s) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. .../2018 Z. z.
18) § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
19) § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2010 Z. z.
20) § 19 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
s plánom obslužnosti a cestovným poriadkom schváleným podľa osobitného predpisu21) umožňujú osobitnú pravidelnú dopravu22), dotáciu na zabezpečenie
a)prepravy detí do dovŕšenia 15. roku života, ktoré majú na lazoch trvalý pobyt,
b)prepravy žiakov23) a študentov24) vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia do dovŕšenia 26. roku života, ktorí majú na lazoch trvalý pobyt.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Týmto zákonom nie dotknuté ustanovenia o poskytovaní podpory podľa osobitného predpisu25).
§ 18
Ak podporou podľa tohto zákona môže byť poskytnutá štátna pomoc, možno túto podporu uplatniť len vtedy, ak je v súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,26) a s osobitnými predpismi z oblasti štátnej pomoci.27)
§ 19
Na poskytnutie dotácie podľa tohto zákona nie je právny nárok. Dôvodom neposkytnutia dotácie podľa § 4 písm. a) nemôže byť nedostatok finančných prostriedkov. Prijímateľ dotácie podľa tohto zákona je povinný vrátiť jej poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré nevyčerpal z celkovej výšky poskytnutej dotácie do ukončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poskytnutá dotácia, a to v termíne do 31. 1. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola poskytnutá dotácia s výnimkou prípadu, ak zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje iný termín.
21) § 15 ods. 2 tretej vety zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
22) § 24 zákona č. 56/2012 Z. z.
23) § 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25) Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidla poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.
26) Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012).
27) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).
§ 20
Za maloletú osobu podáva žiadosť podľa § 5 ods. 3 jej zákonný zástupca.
§ 21
Pri posudzovaní podmienky bežného obhospodarovania5) postupuje laznícka obec v súčinnosti s orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa osobitného predpisu28).
§ 22
(1)Všeobecne záväzný právny predpis podľa § 6 ods. 2, § 9 ods. 3 a § 11 ods. 7 vydá ministerstvo najneskôr do 31. marca 2020.
(2)Všeobecne záväzný právny predpis podľa § 16 ods. 1 vydá ministerstvo dopravy najneskôr do 31. marca 2020.
(3)Všeobecne záväzné nariadenie podľa § 5 ods. 1 a § 8 vydá laznícka obec najneskôr do 30. apríla 2020.
(4)Opatrenie podľa § 11 ods. 3 vydá ministerstvo najneskôr do 30. apríla 2020.
(5)Vzor písomnej žiadosti podľa § 5 ods. 3, čestných vyhlásení podľa § 5 ods. 4 a zmluvy o poskytnutí dotácie podľa § 5 ods. 5 zverejní laznícka obec na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, inak vo svojom sídle na verejne prístupnom mieste, najneskôr do 30. apríla 2020.
(6)Písomnú žiadosť podľa § 5 ods. 3 možno podať najskôr 1. júna 2020.
(7)Písomnú žiadosť podľa § 11 ods. 1 a 4 možno podať najskôr v roku 2020.
(8)Dotácie ministerstva dopravy na podporu lazníckej obce podľa § 16 sa poskytnú po prvýkrát v roku 2021.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z, zákona č. 343/1999 Z. z, zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č.
28) § 23 písm. k) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 3 písm. s) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom prihliada na osobitné postavenie a špecifické potreby obcí podľa osobitného predpisu1aa) pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov v rámci týchto transferov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) Zákon č. .../2018 Z. z. o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. dopĺňa takto:
V § 3 písm. c) bode 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane vyrovnania, ktoré sa poskytuje dopravcovi na zabezpečenie potrieb štátu týkajúcich sa podpory územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov.“.
Čl. IV
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona 34/2014 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 23 písm. k) sa za slová „podľa § 17b“ vkladajú slová „a podľa osobitného prepisu13ab).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ab znie:
13ab) § 21 zákona č. .../2018 Z. z. o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 310/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré príjmom obce podľa § 5 ods. 1 písm. h) možno spôsobom, v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom15a) v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce poskytnúť na ďalšie účely, a to aj fyzickým osobám; ustanovenie odseku 3 sa vo vzťahu k týmto prostriedkom štátneho rozpočtu použije rovnako.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) Napríklad zákon č. .../2018 Z. z. o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z., v znení zákona č. 390/2009 Z. z., v znení zákona č. 101/2011 Z. z., v znení zákona č. 223/2012 Z. z., v znení zákona č. 353/2012 Z. z., v znení zákona č. 211/2013 Z. z., v znení zákona č. 115/2014 Z. z., v znení zákona č. 182/2014 Z. z., v znení zákona č. 363/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa za písmeno w) dopĺňa nové písmeno x), ktoré znie:
„x) zabezpečuje bezodplatne na základe žiadosti poradenskú službu podľa osobitného predpisu12cb).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12cb znie:
12cb) § 15 zákona č. .../2018 Z. z. o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 16e ods. 1 sa za slovo „poľnohospodárovi“ vkladajú slová „a ďalším osobám, ak tak ustanoví osobitný predpis12cb),“.
Čl. VII
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č.
91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak sa objednávateľovi poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu33a) v súlade s osobitným predpisom33b), cestovný poriadok, ako aj jeho zmeny schvaľuje objednávateľ po dohode s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
33a) § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2010 Z. z.
33b) § 16 ods. 2 zákona č. .../2018 Z. z. o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 39 ods. 7 sa slová „Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.
3.V § 41 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom u), ktoré znie:
„u) poskytuje dotáciu na podporu územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov podľa osobitného predpisu33b).“.
4.§ 43 sa dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie:
„e) zabezpečuje potreby štátu týkajúce sa podpory územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov podľa osobitného predpisu33b).“
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Príloha k zákonu
č. ... / 2018
Zoznam lazníckych obcí
I 204 I 507466 I Prašník I 849251 I Prašník
I 205 I 504327 I Častkov I 808831 I Častkov
I 205 I 504653 I Podbranč I 847178 I Podbranč
I 205 I 504840 I Sobotište I 857165 I Sobotište
I 303 I 504262 I Brezová pod Bradlom I 806749 I Brezová pod Bradlom
I 303 I 506079 I Hrašné I 819158 I Hrašné
I 303 I 504424 I Jablonka I 821632 I Jablonka
I 303 I 504467 I Košariská I 826821 I Košariská
I 303 I 506150 I Krajné I 827975 I Krajné
I 303 I 504581 I Myjava I 838926 I Myjava
I 303 I 504581 I Myjava I 865702 I Turá Lúka
I 303 I 504866 I Stará Myjava I 858196 I Stará Myjava
I 303 I 504971 I Vrbovce I 870587 I Vrbovce
I 304 I 505871 I Bošáca I 803863 I Bošáca
I 304 I 505897 I Bzince pod Javorinou I 807818 I Dolné Bzince
I 304 I 505897 I Bzince pod Javorinou I 807826 I Horné Bzince
I 304 I 505897 I Bzince pod Javorinou I 807834 I Hrubá Strana
I 304 I 505897 I Bzince pod Javorinou I 807842 I Hrušové
I 304 I 506052 I Hrádok I 819018 I Hrádok
I 304 I 506184 I Lubina I 833398 I Lubina
I 304 I 506265 I Moravské Lieskové I 838454 I Moravské Lieskové
I 304 I 506303 I Nová Bošáca I 841501 I Nová Bošáca
I 304 I 506311 I Nová Lehota I 841781 I Nová Lehota
I 304 I 506524 I Stará Turá I 858251 I Stará Turá
I 306 I 512966 I Dolná Mariková I 811611 I Dolná Mariková
I 306 I 513083 I Horná Mariková I 817287 I Horná Mariková
I 307 I 513938 I Čavoj I 808911 I Čavoj
I 307 I 514420 I Valaská Belá I 867195 I Valaská Belá
I 308 I 513300 I Lazy pod Makytou I 830917 I Dubková
I 308 I 513318 I Lednica I 831051 I Lednica
I 308 I 513342 I Lysá pod Makytou I 834483 I Lysá pod Makytou
I 308 I 500348 I Zubák I 873641 I Zubák
I 309 I 505935 I Dolná Poruba I 811726 I Dolná Poruba
I 309 I 506010 I Horná Súča I 817627 I Horná Súča
I 309 I 506036 I Horné Srnie I 818216 I Horné Srnie
I 404 I 503061 I Belá I 802301 I Belá
I 407 I 500364 I Jedľové Kostoľany I 822621 I Jedľové Kostoľany
I 501 I 518018 I Štiavnik I 861324 I Štiavnik
I 501 I 518085 I Veľké Rovné I 868540 I Veľké Rovné
I 502 I 509132 I Čadca I 808393 I Čadca
I 502 I 509132 I Čadca I 808512 I Horelica
I 502 I 509159 I Čierne I 8 09624 I Čierne
I 502 I 509230 I Korňa I 826294 I Korňa
I 502 I 509248 I Krásno nad Kysucou I 828483 I Krásno nad Kysucou
I 502 I 509299 I Makov I 834858 I Makov
I 502 I 509337 I Olešná I 843644 I Burkov vrch
I 502 I 509337 I Olešná I 843610 I Olešná
I 502 I 509345 I Oščadnica I 844748 I Oščadnica
I 502 I 509361 I Podvysoká I 847771 I Podvysoká
I 502 I 509396 I Radôstka I 851027 I Radôstka
I 502 I 509400 I Raková I 851388 I Raková
I 502 I 509451 I Skalité I 855774 I Skalité
I 502 I 509477 I Stará Bystrica I 857921 I Stará Bystrica
I 502 I 509485 I Staškov I 858633 I Staškov
I 502 I 509493 I Svrčinovec I 860018 I Svrčinovec
I 502 I 509507 I Turzovka I 866075 I Turkov
I 502 I 509507 I Turzovka I 866083 I Turzovka
I 502 I 509515 I Vysoká nad Kysucou I 871061 I Vysoká nad Kysucou
I 502 I 509523 I Zákopčie I 872253 I Zákopčie
I 503 I 510211 I Zázrivá I 872806 I Zázrivá
I 504 I 509175 I Dolný Vadičov I 812561 I Dolný Vadičov
I 504 I 509264 I Kysucký Lieskovec I 830381 I Kysucký Lieskovec
I 504 I 509302 I Nesluša I 839728 I Nesluša
I 504 I 509329 I Ochodnica I 843229 I Ochodnica
I 504 I 509426 I Rudina I 853291 I Rudina
I 504 I 509434 I Rudinka I 853305 I Rudinka
I 507 I 509884 I Novoť I 842877 I Novoť
I 507 I 509906 I Oravská Lesná I 844110 I Oravská Lesná
I 507 I 509931 I Oravské Veselé I 844179 I Oravské Veselé
I 507 I 510203 I Zákamenné I 871940 I Zákamenné
I 511 I 517488 I Divina I 810835 I Divina
I 511 I 517500 I Dlhé Pole I 811041 I Dlhé Pole
I 511 I 517763 I Lutiše I 834319 I Lutiše
I 511 I 518042 I Terchová I 817783 I Horná Tižina
I 511 I 518042 I Terchová I 863041 I Terchová
I 601 I 508560 I Donovaly I 812641 I Donovaly
I 601 I 508802 I Motyčky I 838659 I Motyčky
I 601 I 509019 I Staré Hory I 858447 I Staré Hory
I 602 I 516643 I Banská Štiavnica I 800708 I Banky
I 602 I 516643 I Banská Štiavnica I 801470 I Banská Štiavnica
I 602 I 516651 I Banský Studenec I 801658 I Banský Studenec
I 602 I 517283 I Štiavnické Bane I 861197 I Štiavnické Bane
I 603 I 508497 I Brezno I 806528 I Brezno
I 603 I 508527 I Čierny Balog I 809713 I Čierny Balog
I 604 I 518263 I Detva I 810363 I Detva
I 604 I 518271 I Detvianska Huta I 810550 I Detvianska Huta
I 604 I 518468 I Hriňová I 819298 I Hriňová
I 604 I 518492 I Klokoč I 824437 I Klokoč
I 604 I 580520 I Korytárky I 829081 I Korytárky
I 604 I 518549 I Kriváň I 829099 I Kriváň
I 604 I 511510 I Látky I 830747 I Látky
I 604 I 511731 I Podkriváň I 847500 I Podkriváň
I 604 I 518794 I Slatinské Lazy I 856142 I Slatinské Lazy
I 604 I 518816 I Stará Huta I 857971 I Stará Huta
I 604 I 518824 I Stožok I 858757 I Stožok
I 604 I 518930 I Vígľašská Huta-Kalinka I 869431 I Vígľašská Huta-Kalinka
I 606 I 511277 I Budiná I 807176 I Budiná
I 606 I 511366 I Dobroč I 811254 I Dobroč
I 606 I 511641 I Mýtna I 839108 I Mýtna
I 607 I 511315 I Cinobaňa I 808211 I Cinobaňa
I 607 I 511315 I Cinobaňa I 865974 I Turíčky
I 607 I 511447 I Hradište I 818984 I Hradište
I 607 I 511498 I Kokava nad Rimavicou I 825298 I Kokava nad Rimavicou
I 607 I 511595 I Málinec I 821357 I Ipeľský Potok
I 607 I 511595 I Málinec I 835773 I Málinec
I 607 I 580317 I Utekáč I 825344 I Utekáč
I 608 I 526029 I Muránska Zdychava I 838829 I Muránska Zdychava
I 608 I 515370 I Ratková I 851752 I Ratková
I 608 I 515370 I Ratková I 851761 I Repištia
I 608 I 515400 I Ratkovské Bystré I 851825 I Filier
I 608 I 515400 I Ratkovské Bystré I 851833 I Ratkovské Bystré
I 608 I 526258 I Sirk I 855545 I Sirk
I 609 I 515043 I Klenovec I 824224 I Klenovec
I 609 I 515680 I Tisovec I 852406 I Rimavská Píla
I 609 I 515680 I Tisovec I 863220 I Tisovec
I 610 I 516040 I Hrušov I 819883 I Hrušov
I 611 I 518166 I Babiná I 800333 I Babiná
I 611 I 518298 I Dobrá Niva I 811190 I Dobrá Niva
I 611 I 518654 I Michalková I 836877 I Michalková
I 611 I 518689 I Pliešovce I 846988 I Pliešovce
I 611 I 518689 I Pliešovce I 871915 I Zaježová
I 611 I 518158 I Zvolen I 828157 I Kráľová
I 612 I 516759 I Hodruša-Hámre I 801461 I Banská Hodruša
I 612 I 516759 I Hodruša-Hámre I 811971 I Dolné Hámre
I 612 I 516759 I Hodruša-Hámre I 826189 I Kopanice
I 612 I 516805 I Horné Hámre I 817881 I Horné Hámre
I 612 I 517062 I Malá Lehota I 835102 I Malá Lehota
I 612 I 517097 I Nová Baňa I 841251 I Nová Baňa
I 612 I 517127 I Píla I 846651 I Píla
I 612 I 517330 I Veľká Lehota I 867772 I Veľká Lehota
I 612 I 517381 I Žarnovica I 852091 I Revištské Podzámčie
I 612 I 517381 I Žarnovica I 874001 I Žarnovica
I 612 I 517381 I Žarnovica I 874019 I Žarnovická Huta
I 612 I 517399 I Župkov I 875066 I Župkov
I 613 I 517216 I Repište I 852031 I Repište
I 613 I 581747 I Horná Ves I 817830 I Horná Ves
I 613 I 516791 I Horná Ždaňa I 817848 I Horná Ždaňa
I 613 I 517364 I Vyhne I 870846 I Vyhne
I 701 I 519375 I Koprivnica I 826251 I Koprivnica
I 701 I 519545 I Lukavica I 834149 I Lukavica
I 710 I 526711 I Haligovce I 815578 I Haligovce
I 710 I 526738 I Hraničné I 819123 I Hraničné
I 710 I 526886 I Malý Lipník I 835897 I Malý Lipník
I 710 I 526908 I Mníšek nad Popradom I 837920 I Mníšek nad Popradom
I 710 I 526908 I Mníšek nad Popradom I 837938 I Pilhov
I 710 I 527025 I Sulín I 859541 I Malý Sulín
I 807 I 522597 I Klokočov I 824844 I Klokočov
I 810 I 526576 I Hnilčík I 816434 I Hnilčík