NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z. a zákona č. 73/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak vysielateľ s licenciou vyhradí vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov uvedených v prvej vete, je povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Zaradenie takéhoto programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.“.
2.V § 13 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť na čas ustanovený v § 12 ods. 1 okrem času podľa odseku 1 aj vysielací čas na vysielanie politickej reklamy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského
zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(3) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádza kandidáti. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(4) Na vysielanie politickej reklamy počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.
3. V § 13 ods. 5 sa slová „Vysielanie iných programov ako programov uvedených v odseku 1,“ nahrádzajú slovami „Vysielanie iných programov ako programov podľa § 12 ods. 5 a programov uvedených v odseku 1 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 2 a 3,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.