DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je posilniť zdravé prostredie a medziľudské vzťahy v školách a školských zariadeniach, a to najmä z pohľadu správania sa jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu s ohľadom na slušnosť, vzájomnú úctu, rešpekt a toleranciu odlišností, aby sa tak predišlo napríklad pomerne často sa vyskytujúcej šikane nielen medzi žiakmi samotnými, ale často krát aj medzi učiteľmi a vedením školy alebo školského zariadenia.
Zavedením novej kategórie odborného zamestnanca - školského mediátora sa zvyšujú záruky, že k tomuto „ozdravnému“ procesu v školách a školských zariadeniach naozaj dôjde. Školský mediátor absolvovanú odbornú prípravu mediátora v rozsahu 200 hod. a získal osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“). Vďaka tomu je školský mediátor kvalifikovaným odborným zamestnancom na riešenie sporov vznikajúcich medzi účastníkmi vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Zároveň školský mediátor výrazne prispeje k zlepšeniu klímy v školách tým, že mediačnými zručnosťami dokáže eliminovať rôzne konflikty vzniknuté v školskom prostredí, odstraňovať príčiny sociálnopatologických javov a svojou odbornou činnosťou realizuje primárnu prevenciu zavádzaním rovesníckej mediácie do škôl.
Podnetom na vypracovanie tohto návrhu zákona časté konflikty napríklad medzi učiteľmi a vedením školy alebo školského zariadenia (často ide o šikanu), ale tiež rôzne druhy tzv. sociálno-patologických javov. Rovnako je podnetom správanie detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré vo vzájomných vzťahoch medzi sebou prejavujú často neúctu, dokonca sa neraz prikláňajú ku prejavom nenávisti, agresivity či násilia. Takto narušené vzťahy v školách a školských zariadeniach nevyhnutne ovplyvňujú vzdelávanie a výchovu detí a žiakov negatívnym spôsobom. Na základe uvedeného sa preto predkladatelia rozhodli predložiť tento návrh zákona.
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (zníženie sociálnej exlúzie). Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na podnikateľské prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") určuje, ktoré činnosti spadajú pod tzv. odbornú činnosť. Navrhovaným doplnením slova "mediačnej" sa spresňuje definícia odbornej činnosti, resp. jej pojem sa rozširuje o mediačnú činnosť. Uvedené doplnenie je nevyhnutné vzhľadom na to, že týmto návrhom zákona sa zavádza nová kategória odborného zamestnanca - školského mediátora, ktorého odborná činnosť bude spočívať najmä vo využívaní mediačných zručnosti pri riešení sporov v školách a v preventívnych činnostiach.
K bodom 2 a 3
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s bodom 4 tohto návrhu zákona.
K bodu 4
Ustanovenie § 7 zákona upravuje kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Vzhľadom k tomu, že týmto návrhom zákona sa zavádza nová kategória odborného zamestnanca - školského mediátora, je nevyhnutné túto zmenu premietnuť aj do kvalifikačných predpokladov na odborných zamestnancov. Súčasná právna úprava kvalifikačných predpokladov na odborných zamestnancov nepozná mediačnú činnosť, keďže táto odborná činnosť v súčasnosti nie je odbornými zamestnancami v školách a školských zariadeniach vykonávaná. Vzhľadom na zavedenie školského mediátora ako novej kategórie odborného zamestnanca, je potrebné doplniť do kvalifikačných predpokladov na odborných zamestnancov aj profesijné požiadavky, ktoré kladené na výkon činnosti mediátorov. Týmito požiadavkami absolvovanie odbornej prípravy mediátora podľa zákona o mediácii (§ 9 ods. 2).
K bodu 5
Keďže ustanovenie § 19 zákona upravuje kategórie odborných zamestnancov a keďže týmto návrhom zákona sa zavádza nová kategória odborného zamestnanca - školský mediátor, je potrebné túto zmenu premietnuť aj do ustanovenia § 19 zákona, a to doplnením nového písmena f) školský mediátor.
K bodu 6
Týmto bodom návrhu zákona sa navrhuje vložiť do zákona nový paragraf upravujúci odbornú činnosť školského mediátora. Školský mediátor je odborný zamestnanec, ktorý vykonáva mediačnú činnosť, resp. mediáciu ako odbornú metódu. Mediácia vykonávaná
školským mediátor nie je mimosúdnou činnosťou vykonávanou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Zákon o mediácii sa na odbornú činnosť školského mediátora vzťahuje iba na nadobudnutie kvalifikačných predpokladov na výkon odbornej činnosti školského mediátora.
Hlavnou činnosťou školského mediátora je riešenie najrôznejších druhov podnetov a sporov medzi jednotlivými "aktérmi" vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Ide o riešenie napríklad šikany, ktorá sa v školách a školských zariadeniach vyskytuje v nemalej miere. Šikana sa pritom môže prejavovať nielen medzi deťmi alebo žiakmi navzájom, ale tiež napríklad medzi učiteľmi navzájom, alebo medzi učiteľmi a vedením školy či školského zariadenia, kde hovoríme o tzv. bossingu alebo mobingu ako forma šikany na pracovisku. Rovnako tak sa odborná činnosť školského mediátora zameriava aj na rodičov detí a žiakov (resp. zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka), ktorí takisto účastníkmi právnych vzťahov vznikajúcich v procese vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Kompetencie školského mediátora siahajú ďalej aj ku zriaďovateľom škôl a školských zariadení a ku orgánom školskej samosprávy, ktorými v zmysle § 24 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: rada školy, obecná školská rada, územná školská rada a žiacka školská rada.
Úlohou školského mediátora je hľadať zmierlivé riešenia vznikajúcich sporov alebo nedorozumení medzi všetkými účastníkmi vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach a prispievať tak k lepšiemu pracovnému a vzdelávaciemu prostrediu v školách a školských zariadeniach. V prípade presahu sporu do právnej roviny škola môže odporúčať riešiť vzniknuté spory v školskom prostredí mediáciou prostredníctvom mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom na ministerstve spravodlivosti ako mimosúdnu formu riešenia sporov.
K bodu 7
Súčasne platné ustanovenie § 49 ods. 3 zákona určuje, kto môže uskutočňovať atestácie. Týmto bodom návrhu zákona sa dopĺňa možnosť, aby atestácie mohla uskutočňovať aj vzdelávacia inštitúcia podľa § 10 zákona o mediácii, t. j. inštitúcia, ktorá zabezpečuje odbornú prípravu, skúšku mediátora a preskúšanie mediátora. Táto úprava je nevyhnutná vzhľadom na to, že atestáciu vykonávať inštitúcia kompetentná v odbore, v ktorom nadobudol odborný zamestnanec kvalifikačné predpoklady, resp. profesijné kompetencie na výkon odbornej činnosti. V prípade školského mediátora je takouto vzdelávacou inštitúciou inštitúcia akreditovaná podľa zákona o mediácii 10 ods. 1), ktorá však zároveň musí byť akreditovaná podľa zákona č. 317/2009 Z. z., aby tak mohla uskutočňovať atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.
K bodu 8
Dopĺňa sa možnosť pre školského mediátora vykonávať atestácie v získaných profesijných kompetenciách podľa zákona o mediácii, t. j. v mediačnej činnosti.
K bodu 9
Ustanovuje sa, že atestácia je platná aj v danej profesijnej kompetencii nadobudnutej podľa zákona o mediácii, t. j. v mediačnej činnosti.
K bodu 10
Upravuje sa povinnosť riaditeľa zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov preventívne psychologické poradenstvo a príslušné tréningy v spolupráci so školským mediátorom. Keďže význam odbornej činnosti školského mediátora spočíva okrem iného aj v prispievaní ku zlepšovaniu vzťahov medzi jednotlivými zamestnancami škôl a školských zariadení, resp. v prispievaní ku zlepšovaniu ich osobnostného rozvoja, je žiaduce, aby školský mediátor mal právo zúčastňovať sa na preventívnom psychologickom poradenstve a príslušných tréningoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, aby sa tak posilnila spolupráca medzi školským mediátorom a pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Užšia spolupráca umožní väčšie porozumenie, vďaka čomu môže prísť ku naplneniu účelu odbornej činnosti školského mediátora - zlepšovaniu vzťahov medzi jednotlivými "aktérmi" vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach.
K bodu 11
S cieľom jednoznačne odlíšiť medzi školským mediátorom ako odborným zamestnancom školy a mediátorom v zmysle zákona o mediácii sa v spoločných ustanoveniach uvádza, že: Mediačná činnosť podľa tohto zákona je odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácii v školách. Mediačná činnosť ako odborná metóda nie je mimosúdnou činnosťou na riešenie sporov prostredníctvom mediátora zapísaného v zozname mediátorov.“.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty na 1. marca 2019. Navrhovaný dátum účinnosti zohľadňuje tiež skutočnosť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude musieť zosúladiť niektoré ustanovenia vo vykonávacích predpisoch, ktoré vydáva, s navrhovaným zákonom. Navrhovaný dátum účinnosti tohto zákona zohľadňuje dobu potrebnú na vykonanie týchto zmien.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Keďže návrhom zákona sa zavádza nová kategória odborného zamestnanca - školského mediátora, ktorého hlavnou náplňou je mediačná činnosť, predpokladá sa pozitívny sociálny vplyv v tom zmysle, že činnosť školského mediátora môže pozitívne vplývať na odstraňovanie rôznych prejavov sociálnych nerovností, šikany, diskriminácie a iných sociálno-patologických javov. Odbornou činnosťou - mediáciou bude školský mediátor prispievať ku zlepšovaniu vzťahov medzi jednotlivými "aktérmi" vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach.
Návrh zákona nepredpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže jednotlivé školy by si mali pozíciu školského mediátora riešiť úpravou pracovnej náplne svojich doterajších zamestnancov.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.