NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 57/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 2 sa za slovo „logopedickej,“ vkladá slovo „mediačnej,“.
2.V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripája čiarka a vypúšťa slovo „alebo“.
3.V § 7 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa slovo „alebo“.
4.V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) získanie profesijných kompetencií podľa osobitného predpisu21a)pre odborných zamestnancov vykonávajúcich mediačnú činnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 9 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.§ 19 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) školský mediátor.“.
6.Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 24a
Školský mediátor
Školský mediátor vykonáva mediačnú činnosť ako odbornú činnosť v rámci prevencie riešenia konfliktov a sporov, ktoré sa týkajú najmä sociálno-patologických javov, šikanovania medzi žiakmi, prevencie v rovine mobbingu a bossingu. Školský mediátor tiež vykonáva mediačnú činnosť pri zabezpečovaní kvality vzájomných vzťahov medzi všetkými účastníkmi výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach vrátane rodičov alebo zákonných zástupcov detí, žiakov a poslucháčov školy alebo školského zariadenia, zriaďovateľov škôl a školských zariadení a orgánov školskej samosprávy37a) tak, aby podporoval zdravé prostredie v školách. Ak je to možné a účelné, môže škola na odstránenie sporov v školskom prostredí a zmierlivé vyriešenie sporu odporučiť účastníkom sporu mediáciu.37b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37a a 37b znejú:
37a) § 24 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37b) Zákon č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 49 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie62a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
62a) Napríklad podľa § 10 zákona č. 420/2004 Z. z.“.
8.V § 49 ods. 5 druhá veta sa na konci pripájajú slová „alebo v získaných profesijných kompetenciách pre mediačnú činnosť podľa osobitného predpisu.21a)“.
9.V § 49 ods. 7 druhá veta sa slová „príslušný odbor vzdelania odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal“ nahrádzajú slovami „príslušný odbor vzdelania alebo príslušné profesijné kompetencie21a) odborného zamestnanca, v ktorých atestáciu vykonal.“.
10.§ 55 znie:
„Riaditeľ je povinný zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožniť im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a
zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov v spolupráci so školským mediátorom.“.
11.§ 60 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)Mediačná činnosť podľa tohto zákona je odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácii v školách. Mediačná činnosť ako odborná metóda nie je mimosúdnou činnosťou na riešenie sporov prostredníctvom mediátora zapísaného v zozname mediátorov.37b)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.