N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2018,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 155 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Pokutu nemožno uložiť, ak uplynul jeden rok od dodatočného splnenia povinnosti, ktorej nesplnením v ustanovenej lehote sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. c).“.
2.§ 156 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Úrok z omeškania nemožno vyrubiť, ak od dodatočného splnenia povinnosti spočívajúcej
a) v zaplatení preddavku na daň uplynul jeden rok,
b) v zaplatení dane, rozdielu dane, splátky dane alebo sumy na zabezpečenie dane alebo v odvedení vybraného preddavku na daň, vybranej dane alebo zrazenej dane uplynuli dva roky.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.